Chế độ demo
Mua
0.01
14.05.2021 17:39:49
1.21330
1.21453
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.23 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 17:39:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21330
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21453
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
14.05.2021 17:39:48
1.21333
1.21453
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 17:39:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21333
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21453
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
14.05.2021 16:53:50
1.21431
1.21465
0.00000
1.21290
Lợi nhuận
-1.70 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 16:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21431
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21290
Bán
0.08
14.05.2021 16:53:49
1.21428
1.21465
0.00000
1.21276
Lợi nhuận
-2.96 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 16:53:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21428
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21276
Bán
0.03
14.05.2021 16:18:42
1.21351
1.21465
0.00000
1.21290
Lợi nhuận
-3.42 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 16:18:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21351
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21290
Bán
0.05
14.05.2021 16:18:42
1.21350
1.21465
0.00000
1.21276
Lợi nhuận
-5.75 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 16:18:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21350
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21276
Bán
0.03
14.05.2021 15:31:07
1.21272
1.21465
0.00000
1.21276
Lợi nhuận
-5.79 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 15:31:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21272
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21276
Bán
0.02
14.05.2021 15:31:07
1.21272
1.21465
0.00000
1.21290
Lợi nhuận
-3.86 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 15:31:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21272
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21290
Bán
0.02
14.05.2021 14:17:48
1.21187
1.21465
0.00000
1.21276
Lợi nhuận
-5.56 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 14:17:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21187
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21276
Bán
0.01
14.05.2021 14:17:31
1.21186
1.21465
0.00000
1.21290
Lợi nhuận
-2.79 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 14:17:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21186
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21290
Bán
0.01
14.05.2021 13:54:50
1.21108
1.21465
0.00000
1.21276
Lợi nhuận
-3.57 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 13:54:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21108
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21276
Bán
0.01
14.05.2021 13:37:44
1.21028
1.21465
0.00000
1.21276
Lợi nhuận
-4.37 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 13:37:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21028
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21276
Bán
0.01
14.05.2021 12:39:50
1.21106
1.21465
0.00000
1.21290
Lợi nhuận
-3.59 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 12:39:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21106
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21465
Chốt lời
1.21290