Chế độ demo
24.07.2019 10:30:04
24.07.2019 10:41:24
Mua
0.2
1.11313
1.11362
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466634241
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 10:30:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11313
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:41:24
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.11362
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
23.07.2019 04:08:36
24.07.2019 10:30:03
Mua
0.99
1.11983
1.11294
Lợi nhuận
-6.87 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466621413
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 04:08:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11983
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-6.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
0.99
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.87 USD
23.07.2019 11:42:20
24.07.2019 10:30:03
Mua
4.86
1.11833
1.11294
Lợi nhuận
-26.44 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466624691
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 11:42:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11833
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
-26.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
4.86
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-26.44 USD
23.07.2019 16:03:21
24.07.2019 10:30:03
Mua
23.87
1.11674
1.11294
Lợi nhuận
-91.90 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466627635
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 16:03:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11674
Phí qua đêm
-1.19 USD
Tổng cộng
-90.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
23.87
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-91.90 USD
24.07.2019 10:15:01
24.07.2019 10:30:03
Mua
68.99
1.11458
1.11294
Lợi nhuận
-113.14 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466633956
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 10:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-113.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
68.99
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-113.14 USD
23.07.2019 04:06:25
24.07.2019 10:30:03
Mua
0.58
1.12034
1.11294
Lợi nhuận
-4.32 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466621261
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 04:06:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12034
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-4.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
0.58
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.32 USD
23.07.2019 09:17:38
24.07.2019 10:30:03
Mua
2.86
1.11882
1.11294
Lợi nhuận
-16.96 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466623538
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 09:17:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11882
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
-16.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
2.86
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16.96 USD
23.07.2019 15:10:29
24.07.2019 10:30:03
Mua
14.04
1.11725
1.11294
Lợi nhuận
-61.21 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466626933
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 15:10:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11725
Phí qua đêm
-0.70 USD
Tổng cộng
-60.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
14.04
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-61.21 USD
23.07.2019 17:20:28
24.07.2019 10:30:03
Mua
40.58
1.11578
1.11294
Lợi nhuận
-117.28 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466628870
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 17:20:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11578
Phí qua đêm
-2.03 USD
Tổng cộng
-115.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
40.58
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-117.28 USD
22.07.2019 22:39:41
24.07.2019 10:30:03
Mua
0.34
1.12085
1.11294
Lợi nhuận
-2.72 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466620172
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 22:39:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12085
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-2.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
0.34
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.72 USD
23.07.2019 06:44:14
24.07.2019 10:30:03
Mua
1.68
1.11937
1.11294
Lợi nhuận
-10.89 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466622369
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 06:44:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11937
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
-10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
1.68
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.89 USD
23.07.2019 12:31:15
24.07.2019 10:30:03
Mua
8.26
1.11773
1.11294
Lợi nhuận
-39.98 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466625224
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 12:31:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11773
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
-39.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
8.26
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-39.98 USD
22.07.2019 19:09:44
24.07.2019 10:30:03
Mua
0.2
1.12135
1.11294
Lợi nhuận
-1.70 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466619239
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 19:09:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12135
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-1.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:30:03
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.11294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
24.07.2019 04:07:21
24.07.2019 09:12:21
Mua
68.99
1.11478
1.11493
Lợi nhuận
10.35 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466632054
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 04:07:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 09:12:21
Khối lượng giao dịch
68.99
Ngoài
1.11493
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.35 USD
24.07.2019 03:03:09
24.07.2019 03:51:35
Mua
68.99
1.11481
1.11503
Lợi nhuận
15.18 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466631457
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 03:03:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 03:51:35
Khối lượng giao dịch
68.99
Ngoài
1.11503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.18 USD
23.07.2019 22:58:32
23.07.2019 23:36:20
Mua
68.99
1.11478
1.11488
Lợi nhuận
6.90 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466630594
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 22:58:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2019 23:36:20
Khối lượng giao dịch
68.99
Ngoài
1.11488
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.90 USD
23.07.2019 16:49:47
23.07.2019 16:55:36
Mua
40.58
1.11571
1.116
Lợi nhuận
11.77 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466628256
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 16:49:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11571
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2019 16:55:36
Khối lượng giao dịch
40.58
Ngoài
1.116
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.77 USD
22.07.2019 19:09:23
22.07.2019 19:09:43
Mua
0.2
1.12137
1.1212
Lợi nhuận
-0.03 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466619189
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 19:09:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 19:09:43
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.1212
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
22.07.2019 14:35:53
22.07.2019 19:09:42
Bán
0.15
1.12105
1.12135
Lợi nhuận
-0.05 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466616987
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 14:35:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 19:09:42
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
22.07.2019 15:21:20
22.07.2019 19:09:41
Bán
0.26
1.12159
1.12135
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466617366
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 15:21:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 19:09:41
Khối lượng giao dịch
0.26
Ngoài
1.12135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
22.07.2019 16:29:26
22.07.2019 19:09:40
Bán
0.44
1.1221
1.12135
Lợi nhuận
0.33 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466617914
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 16:29:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 19:09:40
Khối lượng giao dịch
0.44
Ngoài
1.12135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
22.07.2019 08:00:03
22.07.2019 14:35:53
Bán
0.15
1.12166
1.12119
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466614470
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 08:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 14:35:53
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12119
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
22.07.2019 09:58:06
22.07.2019 14:35:51
Bán
0.26
1.12216
1.12116
Lợi nhuận
0.26 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466615203
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 09:58:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 14:35:51
Khối lượng giao dịch
0.26
Ngoài
1.12116
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
19.07.2019 18:15:16
19.07.2019 21:10:11
Bán
0.15
1.12148
1.12052
Lợi nhuận
0.14 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466610259
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 18:15:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 21:10:11
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
19.07.2019 18:24:27
19.07.2019 21:10:07
Bán
0.26
1.12199
1.12099
Lợi nhuận
0.26 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466610432
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 18:24:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 21:10:07
Khối lượng giao dịch
0.26
Ngoài
1.12099
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
19.07.2019 19:17:58
19.07.2019 21:09:56
Bán
0.44
1.12251
1.12151
Lợi nhuận
0.44 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466610862
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 19:17:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 21:09:56
Khối lượng giao dịch
0.44
Ngoài
1.12151
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
19.07.2019 17:27:17
19.07.2019 18:15:14
Bán
0.15
1.12258
1.12164
Lợi nhuận
0.14 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466609683
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 17:27:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 18:15:14
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12164
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
19.07.2019 17:27:15
19.07.2019 17:27:17
Bán
0.15
1.12264
1.12278
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466609640
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 17:27:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12264
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 17:27:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12278
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
19.07.2019 16:44:57
19.07.2019 17:27:16
Mua
0.15
1.12308
1.12264
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466609114
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 16:44:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12308
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 17:27:16
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
19.07.2019 17:02:28
19.07.2019 17:27:14
Bán
0.15
1.12378
1.12278
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466609391
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 17:02:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 17:27:14
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12278
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
19.07.2019 08:00:00
19.07.2019 16:44:56
Mua
0.15
1.12604
1.12294
Lợi nhuận
-0.47 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466603802
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 08:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.47 USD
19.07.2019 11:36:33
19.07.2019 16:44:55
Mua
0.26
1.12555
1.12293
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466605523
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 11:36:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12555
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:55
Khối lượng giao dịch
0.26
Ngoài
1.12293
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
19.07.2019 12:26:21
19.07.2019 16:44:54
Mua
0.75
1.1244
1.12294
Lợi nhuận
-1.10 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466606035
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 12:26:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:54
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.12294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
19.07.2019 12:03:25
19.07.2019 16:44:54
Mua
0.44
1.12495
1.12294
Lợi nhuận
-0.88 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466605792
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 12:03:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:54
Khối lượng giao dịch
0.44
Ngoài
1.12294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.88 USD
19.07.2019 12:46:35
19.07.2019 16:44:53
Mua
1.28
1.12389
1.12295
Lợi nhuận
-1.20 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466606362
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 12:46:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:53
Khối lượng giao dịch
1.28
Ngoài
1.12295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.20 USD
19.07.2019 13:31:59
19.07.2019 16:44:52
Mua
2.18
1.12328
1.12295
Lợi nhuận
-0.72 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466607064
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 13:31:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:52
Khối lượng giao dịch
2.18
Ngoài
1.12295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
19.07.2019 15:09:52
19.07.2019 16:44:51
Mua
3.71
1.12275
1.12295
Lợi nhuận
0.74 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466607908
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 15:09:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:51
Khối lượng giao dịch
3.71
Ngoài
1.12295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
19.07.2019 15:22:32
19.07.2019 16:44:50
Mua
6.31
1.12225
1.12295
Lợi nhuận
4.42 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466608123
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 15:22:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 16:44:50
Khối lượng giao dịch
6.31
Ngoài
1.12295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.42 USD
18.07.2019 18:14:56
18.07.2019 20:50:08
Mua
0.15
1.12248
1.12348
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466596937
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 18:14:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 20:50:08
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12348
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
18.07.2019 14:23:58
18.07.2019 18:14:55
Mua
0.15
1.12185
1.12234
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466594672
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 14:23:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 18:14:55
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12234
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
18.07.2019 15:46:12
18.07.2019 18:14:53
Mua
0.26
1.12135
1.12235
Lợi nhuận
0.26 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466595640
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 15:46:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 18:14:53
Khối lượng giao dịch
0.26
Ngoài
1.12235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
18.07.2019 08:00:06
18.07.2019 14:23:57
Mua
0.15
1.12374
1.12172
Lợi nhuận
-0.30 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466589252
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 08:00:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 14:23:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
18.07.2019 12:36:43
18.07.2019 14:23:56
Mua
0.26
1.12324
1.12172
Lợi nhuận
-0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466592366
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 12:36:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 14:23:56
Khối lượng giao dịch
0.26
Ngoài
1.12172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
18.07.2019 13:33:44
18.07.2019 14:23:55
Mua
0.75
1.12122
1.12172
Lợi nhuận
0.38 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466593082
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 13:33:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 14:23:55
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.12172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
18.07.2019 13:30:45
18.07.2019 14:23:55
Mua
0.44
1.12274
1.12172
Lợi nhuận
-0.45 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466592927
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 13:30:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 14:23:55
Khối lượng giao dịch
0.44
Ngoài
1.12172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.45 USD
18.07.2019 13:40:14
18.07.2019 14:23:48
Mua
1.28
1.12073
1.12167
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466593440
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 13:40:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 14:23:48
Khối lượng giao dịch
1.28
Ngoài
1.12167
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
17.07.2019 17:52:28
18.07.2019 03:53:34
Mua
0.15
1.12231
1.12332
Lợi nhuận
0.13 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466584743
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 17:52:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12231
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 03:53:34
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12332
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
17.07.2019 17:52:17
17.07.2019 17:52:26
Mua
18.24
1.12233
1.12212
Lợi nhuận
-3.83 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466584692
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 17:52:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 17:52:26
Khối lượng giao dịch
18.24
Ngoài
1.12212
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.83 USD
15.07.2019 10:40:54
17.07.2019 17:52:25
Mua
0.15
1.12842
1.12212
Lợi nhuận
-0.96 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466559317
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 10:40:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12842
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 17:52:25
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12212
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.96 USD
15.07.2019 11:01:22
17.07.2019 17:52:24
Mua
0.26
1.12793
1.12212
Lợi nhuận
-1.54 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1466559576
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 11:01:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12793
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 17:52:24
Khối lượng giao dịch
0.26
Ngoài
1.12212
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.54 USD