Chế độ demo
19.07.2019 15:13:43
13.09.2019 14:50:21
Mua
0.0100
1.25253
1.24511
Lợi nhuận
-14.14 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#49171549
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 15:13:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25253
Phí qua đêm
-6.72 USD
Tổng cộng
-7.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 14:50:21
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.24511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.14 USD
26.07.2019 14:09:13
13.09.2019 14:50:05
Mua
0.2000
1.24302
1.24521
Lợi nhuận
-73.80 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48634615
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 14:09:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24302
Phí qua đêm
-117.60 USD
Tổng cộng
43.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 14:50:05
Khối lượng giao dịch
0.2000
Ngoài
1.24521
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-73.80 USD
19.07.2019 15:13:43
03.09.2019 17:37:33
Mua
0.0100
1.25253
1.20578
Lợi nhuận
-52.03 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48552363
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 15:13:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25253
Phí qua đêm
-5.28 USD
Tổng cộng
-46.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 17:37:33
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.20578
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-52.03 USD
09.08.2019 16:50:14
03.09.2019 17:36:09
Bán
0.1000
1.20773
1.2059
Lợi nhuận
22.90 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48810568
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 16:50:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20773
Phí qua đêm
4.60 USD
Tổng cộng
18.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 17:36:09
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.2059
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.90 USD
09.08.2019 16:51:05
03.09.2019 17:35:46
Bán
0.1000
1.20714
1.20586
Lợi nhuận
17.40 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48810614
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 16:51:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20714
Phí qua đêm
4.60 USD
Tổng cộng
12.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 17:35:46
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.20586
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.40 USD
12.08.2019 10:30:01
03.09.2019 17:35:15
Bán
0.0200
1.20599
1.20594
Lợi nhuận
0.98 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48822637
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 10:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20599
Phí qua đêm
0.88 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 17:35:15
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.20594
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
23.08.2019 11:23:57
23.08.2019 12:10:41
Mua
0.0100
1.22029
1.22128
Lợi nhuận
0.99 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48984892
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 11:23:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 12:10:41
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.22128
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
22.08.2019 16:57:20
22.08.2019 17:30:32
Bán
0.0200
1.22533
1.22402
Lợi nhuận
2.62 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48973054
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 16:57:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 17:30:32
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.22402
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.62 USD
22.08.2019 16:00:43
22.08.2019 16:12:56
Bán
0.0100
1.22374
1.22237
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48971584
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 16:00:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 16:12:56
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.22237
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
22.08.2019 15:53:22
22.08.2019 15:54:23
Bán
0.0100
1.22312
1.22147
Lợi nhuận
1.65 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48971330
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 15:53:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 15:54:23
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.22147
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
21.08.2019 09:09:03
22.08.2019 14:24:58
Mua
0.0100
1.21464
1.21633
Lợi nhuận
1.33 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48943402
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 09:09:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21464
Phí qua đêm
-0.36 USD
Tổng cộng
1.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 14:24:58
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21633
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
21.08.2019 17:15:52
22.08.2019 10:39:12
Mua
0.0100
1.21248
1.21374
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48950575
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 17:15:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21248
Phí qua đêm
-0.36 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:39:12
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
21.08.2019 14:02:56
21.08.2019 14:24:57
Mua
0.0100
1.21238
1.21291
Lợi nhuận
0.53 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48947803
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 14:02:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 14:24:57
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21291
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
21.08.2019 10:32:30
21.08.2019 11:27:56
Mua
0.0100
1.21335
1.21468
Lợi nhuận
1.33 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48944691
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 10:32:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 11:27:56
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21468
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
20.08.2019 10:06:54
20.08.2019 16:57:40
Mua
0.0100
1.20979
1.21762
Lợi nhuận
7.83 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48927140
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 10:06:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:40
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21762
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.83 USD
19.08.2019 10:11:39
20.08.2019 16:57:05
Mua
0.0100
1.21381
1.217
Lợi nhuận
3.07 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48909128
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 10:11:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21381
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
3.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:05
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.217
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
19.08.2019 04:26:26
19.08.2019 08:53:46
Mua
0.0100
1.2142
1.21606
Lợi nhuận
1.86 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48905463
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 04:26:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 08:53:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
15.08.2019 14:47:54
15.08.2019 15:56:01
Bán
0.0100
1.21238
1.21196
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48880208
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 14:47:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 15:56:01
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21196
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
13.08.2019 17:35:42
13.08.2019 18:36:10
Bán
0.0100
1.20784
1.20642
Lợi nhuận
1.42 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48847956
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 17:35:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20784
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 18:36:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.20642
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
12.08.2019 17:47:20
13.08.2019 09:33:18
Bán
0.0100
1.20616
1.20568
Lợi nhuận
0.50 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48829830
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 17:47:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20616
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 09:33:18
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.20568
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
24.07.2019 18:03:27
12.08.2019 09:15:18
Mua
0.0200
1.25036
1.20439
Lợi nhuận
-96.50 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48605851
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 18:03:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25036
Phí qua đêm
-4.56 USD
Tổng cộng
-91.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 09:15:18
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.20439
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-96.50 USD
08.08.2019 16:00:46
12.08.2019 02:34:52
Bán
0.0100
1.21123
1.20185
Lợi nhuận
9.42 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48792707
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 16:00:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21123
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
9.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 02:34:52
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.20185
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.42 USD
08.08.2019 15:59:14
12.08.2019 02:34:46
Bán
0.0100
1.2109
1.20177
Lợi nhuận
9.17 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48792511
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 15:59:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2109
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
9.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 02:34:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.20177
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.17 USD
09.08.2019 16:52:23
12.08.2019 02:29:55
Bán
0.0100
1.20703
1.20172
Lợi nhuận
5.33 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48810653
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 16:52:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20703
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
5.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 02:29:55
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.20172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.33 USD
08.08.2019 16:12:02
09.08.2019 22:38:17
Bán
0.0100
1.21104
1.204
Lợi nhuận
7.06 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48793352
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 16:12:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21104
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
7.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 22:38:17
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.204
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.06 USD
29.07.2019 14:07:05
09.08.2019 16:50:35
Bán
0.2500
1.231
1.2077
Lợi nhuận
589.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48650861
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 14:07:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.231
Phí qua đêm
6.50 USD
Tổng cộng
582.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 16:50:35
Khối lượng giao dịch
0.2500
Ngoài
1.2077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
589.00 USD
15.07.2019 10:32:47
09.08.2019 16:50:32
Mua
0.0200
1.25667
1.20745
Lợi nhuận
-104.92 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48487229
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 10:32:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25667
Phí qua đêm
-6.48 USD
Tổng cộng
-98.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 16:50:32
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.20745
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-104.92 USD
25.06.2019 05:35:30
09.08.2019 16:50:22
Mua
0.0600
1.27512
1.20773
Lợi nhuận
-438.18 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48270972
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 05:35:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27512
Phí qua đêm
-33.84 USD
Tổng cộng
-404.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 16:50:22
Khối lượng giao dịch
0.0600
Ngoài
1.20773
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-438.18 USD
09.08.2019 11:52:21
09.08.2019 15:31:25
Bán
0.0100
1.2115
1.2067
Lợi nhuận
4.80 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48805299
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 11:52:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 15:31:25
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.2067
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
09.08.2019 15:01:40
09.08.2019 15:12:24
Bán
0.0100
1.20747
1.20656
Lợi nhuận
0.91 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48808890
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 15:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20747
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 15:12:24
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.20656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
09.08.2019 13:15:25
09.08.2019 14:56:04
Bán
0.0300
1.20797
1.2064
Lợi nhuận
4.71 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48711714
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 13:15:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 14:56:04
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.2064
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.71 USD
08.08.2019 16:01:06
09.08.2019 11:33:40
Bán
0.0100
1.21081
1.21029
Lợi nhuận
0.54 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48792841
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 16:01:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21081
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 11:33:40
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21029
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
08.08.2019 15:59:29
08.08.2019 16:00:23
Bán
0.0100
1.21147
1.21118
Lợi nhuận
0.29 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48792554
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 15:59:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 16:00:23
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21118
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
01.08.2019 23:43:09
08.08.2019 15:54:43
Bán
0.0400
1.212
1.21073
Lợi nhuận
5.64 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48704914
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 23:43:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.212
Phí qua đêm
0.56 USD
Tổng cộng
5.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 15:54:43
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.21073
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.64 USD
07.08.2019 19:40:20
08.08.2019 14:49:03
Bán
0.0200
1.21516
1.21423
Lợi nhuận
1.98 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48781330
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 19:40:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21516
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
1.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 14:49:03
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.21423
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
07.08.2019 05:39:52
07.08.2019 06:03:21
Mua
0.0100
1.21609
1.21676
Lợi nhuận
0.67 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48766492
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 05:39:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 06:03:21
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21676
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
07.08.2019 03:36:17
07.08.2019 04:07:59
Bán
0.0100
1.21863
1.21828
Lợi nhuận
0.35 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48764244
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 03:36:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21863
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 04:07:59
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
06.08.2019 17:21:46
06.08.2019 17:35:19
Bán
0.0100
1.21945
1.21845
Lợi nhuận
1.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48758493
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 17:21:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 17:35:19
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21845
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
06.08.2019 08:13:38
06.08.2019 08:57:03
Bán
0.0100
1.21626
1.21538
Lợi nhuận
0.88 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48751593
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 08:13:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 08:57:03
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21538
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
05.08.2019 11:31:23
05.08.2019 12:33:13
Mua
0.0100
1.21313
1.21456
Lợi nhuận
1.43 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48734535
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 11:31:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21313
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 12:33:13
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21456
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
05.08.2019 05:30:08
05.08.2019 06:22:11
Mua
0.0100
1.21437
1.21542
Lợi nhuận
1.05 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48729959
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 05:30:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 06:22:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.21542
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
01.08.2019 23:43:09
02.08.2019 04:19:00
Bán
0.0300
1.212
1.21085
Lợi nhuận
3.51 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48704918
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 23:43:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.212
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 04:19:00
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.21085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.51 USD
01.08.2019 18:05:40
01.08.2019 19:13:49
Mua
0.0200
1.21449
1.21383
Lợi nhuận
-1.32 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48703847
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 18:05:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 19:13:49
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.21383
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.32 USD
01.08.2019 12:51:50
01.08.2019 19:13:45
Bán
0.0500
1.20947
1.21409
Lợi nhuận
-23.10 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48694025
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 12:51:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 19:13:45
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.21409
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23.10 USD
01.08.2019 05:13:36
01.08.2019 17:00:43
Bán
0.0200
1.21278
1.21178
Lợi nhuận
2.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48693846
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 05:13:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 17:00:43
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.21178
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
30.07.2019 17:50:08
01.08.2019 04:41:19
Bán
0.0700
1.21398
1.21274
Lợi nhuận
9.24 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48667131
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 17:50:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21398
Phí qua đêm
0.56 USD
Tổng cộng
8.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 04:41:19
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
1.21274
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.24 USD
31.07.2019 16:10:19
31.07.2019 16:28:24
Mua
0.0200
1.2192
1.21981
Lợi nhuận
1.22 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48679478
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 16:10:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 16:28:24
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.21981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
30.07.2019 13:59:18
30.07.2019 14:18:01
Bán
0.0700
1.2167
1.21585
Lợi nhuận
5.95 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48666831
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 13:59:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2167
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2019 14:18:01
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
1.21585
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.95 USD
30.07.2019 07:41:42
30.07.2019 07:46:23
Bán
0.0700
1.21397
1.21317
Lợi nhuận
5.60 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48662122
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 07:41:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2019 07:46:23
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
1.21317
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.60 USD
30.07.2019 04:18:44
30.07.2019 07:02:42
Bán
0.0700
1.22
1.21608
Lợi nhuận
27.44 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48657054
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 04:18:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
27.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2019 07:02:42
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
1.21608
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
27.44 USD