Chế độ demo
11.03.2020 11:06:10
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.79197
1.92063
Lợi nhuận
-735.80 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#128667457
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 11:06:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.79197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-733.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.92063
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-735.80 USD
14.02.2020 07:28:36
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.9415
2.01551
Lợi nhuận
-428.92 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#126364349
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 07:28:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.9415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-426.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2.01551
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-428.92 USD
05.03.2020 14:35:06
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.95009
2.01551
Lợi nhuận
-379.37 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#128080531
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 14:35:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.95009
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-377.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2.01551
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-379.37 USD
11.02.2020 09:33:05
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.92286
2.01551
Lợi nhuận
-536.44 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#126083364
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 09:33:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.92286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-534.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2.01551
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-536.44 USD
12.03.2020 14:43:22
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.38322
1.44821
Lợi nhuận
-449.76 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128823353
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 14:43:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-448.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.44821
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-449.76 USD
06.03.2020 07:35:18
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.96354
2.01551
Lợi nhuận
-301.78 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#128167938
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 07:35:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.96354
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-299.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2.01551
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-301.78 USD
09.03.2020 20:38:09
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.2
1.98799
2.01551
Lợi nhuận
-321.48 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#128434824
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 20:38:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.98799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-317.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
2.01551
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-321.48 USD
12.03.2020 14:29:54
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.81179
1.92063
Lợi nhuận
-622.76 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#128821662
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 14:29:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.81179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-620.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.92063
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-622.76 USD
16.03.2020 07:13:52
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.8368
1.92063
Lợi nhuận
-480.11 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#128990150
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 07:13:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.8368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-478.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.92063
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-480.11 USD
05.03.2020 15:15:10
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.77452
1.92063
Lợi nhuận
-835.32 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#128083976
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 15:15:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.77452
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-833.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.92063
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-835.32 USD
18.03.2020 08:46:37
19.03.2020 01:19:13
Bán
0.1
1.85217
1.92063
Lợi nhuận
-392.45 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#129272186
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 08:46:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.85217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-390.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:19:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.92063
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-392.45 USD
17.03.2020 09:51:15
18.03.2020 18:53:26
Bán
0.1
2.00407
1.9879
Lợi nhuận
91.83 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#129124032
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 09:51:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2.00407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
93.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 18:53:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.9879
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
91.83 USD
18.03.2020 08:45:21
18.03.2020 13:40:29
Bán
0.1
2.01837
2.00737
Lợi nhuận
63.18 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#129272032
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 08:45:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2.01837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
65.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 13:40:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2.00737
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
63.18 USD
10.03.2020 09:32:28
18.03.2020 10:38:05
Bán
0.1
1.36498
1.42698
Lợi nhuận
-435.48 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128509394
Ngày và giờ mở cửa
10.03.2020 09:32:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-434.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 10:38:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.42698
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-435.48 USD
28.02.2020 10:47:53
18.03.2020 10:38:00
Bán
0.1
1.34429
1.4267400000000001
Lợi nhuận
-578.96 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#127545267
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 10:47:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-577.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 10:38:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.4267400000000001
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-578.96 USD
10.02.2020 08:51:03
18.03.2020 10:37:55
Bán
0.1
1.32906
1.4267400000000001
Lợi nhuận
-685.57 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#125977555
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 08:51:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-684.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 10:37:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.4267400000000001
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-685.57 USD
17.03.2020 19:03:58
17.03.2020 23:11:14
Bán
0.1
2.02108
2.00408
Lợi nhuận
100.31 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#129201570
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 19:03:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2.02108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
102.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 23:11:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2.00408
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
100.31 USD
17.03.2020 09:34:07
17.03.2020 17:53:40
Bán
0.2
1.22222
1.20474
Lợi nhuận
347.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129122624
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 09:34:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
349.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 17:53:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1.20474
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
347.60 USD
17.03.2020 11:19:34
17.03.2020 15:41:11
Bán
0.1
2.01416
2.0042
Lợi nhuận
58.10 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#129137290
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 11:19:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2.01416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 15:41:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2.0042
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
58.10 USD
13.03.2020 10:17:06
13.03.2020 11:33:47
Bán
0.1
2.00707
1.99668
Lợi nhuận
63.54 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#128910697
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 10:17:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2.00707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
65.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 11:33:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.99668
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
63.54 USD
09.03.2020 08:34:18
09.03.2020 16:52:07
Bán
0.3
1.99393
1.96896
Lợi nhuận
493.14 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#128346039
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 08:34:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.99393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
499.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 16:52:07
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.96896
Phí hoa hồng
-6.00 USD
Lợi nhuận
493.14 USD
09.03.2020 09:54:51
09.03.2020 11:03:57
Bán
0.3
2.01344
1.99587
Lợi nhuận
341.07 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#128354946
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 09:54:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2.01344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
347.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 11:03:57
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.99587
Phí hoa hồng
-6.00 USD
Lợi nhuận
341.07 USD
05.03.2020 15:20:17
08.03.2020 23:00:12
Mua
0.1
1.34324
1.34783
Lợi nhuận
33.05 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128083752
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 15:20:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:00:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.34783
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
33.05 USD
04.03.2020 09:22:29
05.03.2020 13:48:37
Mua
0.1
1.48996
1.49984
Lợi nhuận
71.64 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#127950365
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 09:22:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.48996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
73.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 13:48:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.49984
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
71.64 USD
21.02.2020 07:39:35
03.03.2020 16:59:11
Bán
0.1
1.95366
1.94156
Lợi nhuận
77.67 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#126890409
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 07:39:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.95366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
79.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 16:59:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.94156
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
77.67 USD
28.02.2020 07:26:27
02.03.2020 09:46:26
Bán
0.1
1.97561
1.95871
Lợi nhuận
108.58 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#127527929
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 07:26:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.97561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
110.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 09:46:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.95871
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
108.58 USD
25.02.2020 11:20:45
28.02.2020 10:48:27
Bán
0.1
110.414
108.732
Lợi nhuận
153.69 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127160952
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 11:20:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
110.414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
154.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 10:48:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
108.732
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
153.69 USD
26.02.2020 08:41:28
27.02.2020 13:01:54
Bán
0.1
1.97332
1.95793
Lợi nhuận
99.19 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#127293846
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 08:41:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.97332
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
101.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 13:01:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.95793
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
99.19 USD
06.02.2020 10:57:54
14.02.2020 13:59:40
Mua
0.1
0.97473
0.98169
Lợi nhuận
69.90 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#125813212
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 10:57:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.97473
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
70.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 13:59:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.98169
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
69.90 USD
30.01.2020 14:07:47
31.01.2020 19:43:58
Bán
0.1
1.9428
1.97205
Lợi nhuận
-197.74 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#125350469
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 14:07:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.9428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-195.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.97205
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-197.74 USD
22.01.2020 12:24:22
31.01.2020 19:43:58
Bán
0.1
1.90781
1.97205
Lợi nhuận
-431.90 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#124749004
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 12:24:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.90781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-429.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.97205
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-431.90 USD
29.01.2020 09:11:15
31.01.2020 19:43:58
Mua
0.1
17.494
18.024
Lợi nhuận
263.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#125216741
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 09:11:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
17.494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
265.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
18.024
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
263.00 USD
27.01.2020 11:03:25
31.01.2020 19:43:58
Bán
0.1
1.92641
1.97205
Lợi nhuận
-307.43 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#125041497
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 11:03:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.92641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-305.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.97205
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-307.43 USD
13.01.2020 10:52:15
31.01.2020 19:43:58
Bán
0.1
1.29998
1.31974
Lợi nhuận
-198.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#123972443
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 10:52:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-197.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.31974
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-198.60 USD
17.01.2020 09:08:00
31.01.2020 19:43:58
Bán
0.1
1.89507
1.97205
Lợi nhuận
-517.16 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#124474877
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 09:08:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.89507
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-515.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.97205
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-517.16 USD
21.01.2020 07:54:05
31.01.2020 19:43:58
Mua
0.1
18.106
18.024
Lợi nhuận
-43.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#124656324
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 07:54:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
18.106
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-41.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
18.024
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-43.00 USD
23.01.2020 10:47:55
31.01.2020 19:43:58
Bán
0.1
109.516
108.433
Lợi nhuận
98.88 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124839873
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 10:47:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
99.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
108.433
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
98.88 USD
13.01.2020 09:36:01
31.01.2020 19:43:58
Bán
0.1
1.88002
1.97205
Lợi nhuận
-617.88 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#123966306
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 09:36:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.88002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-615.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.97205
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-617.88 USD
21.01.2020 07:53:57
31.01.2020 19:43:58
Mua
0.1
1566.42
1582.85
Lợi nhuận
162.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#124656318
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 07:53:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1566.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
164.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 19:43:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1582.85
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
162.30 USD
22.01.2020 16:03:07
28.01.2020 10:54:52
Bán
0.1
1.31403
1.30072
Lợi nhuận
132.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#124760590
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 16:03:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31403
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
133.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 10:54:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30072
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
132.10 USD
16.01.2020 08:15:59
23.01.2020 14:54:27
Bán
0.1
17.891
17.682
Lợi nhuận
102.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#124360299
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 08:15:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
17.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
104.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 14:54:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
17.682
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
102.50 USD
14.01.2020 14:59:05
23.01.2020 14:54:19
Bán
0.1
1543.32
1555.45
Lợi nhuận
-123.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#124141834
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 14:59:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1543.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-121.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 14:54:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1555.45
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-123.30 USD
09.01.2020 11:20:40
09.01.2020 12:05:12
Bán
0.5
1.11117
1.11007
Lợi nhuận
50.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123810491
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 11:20:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 12:05:12
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.11007
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
50.00 USD
16.12.2019 13:37:09
20.12.2019 08:34:06
Bán
0.5
0.67718
0.67445
Lợi nhuận
129.40 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#122235773
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 13:37:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
139.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 08:34:06
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
0.67445
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
129.40 USD
16.12.2019 10:33:49
16.12.2019 11:29:49
Bán
0.54
0.68746
0.68717
Lợi nhuận
10.26 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#122227375
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 10:33:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2019 11:29:49
Khối lượng giao dịch
0.54
Thoát
0.68717
Phí hoa hồng
-5.40 USD
Lợi nhuận
10.26 USD
12.12.2019 09:52:33
16.12.2019 10:00:12
Mua
0.04
1.11393
1.11434
Lợi nhuận
1.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121994199
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 09:52:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.11393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2019 10:00:12
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.11434
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
16.12.2019 09:11:59
16.12.2019 10:00:08
Bán
0.5
0.67578
0.67622
Lợi nhuận
-32.38 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#122222857
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 09:11:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2019 10:00:08
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
0.67622
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-32.38 USD
09.12.2019 10:42:34
16.12.2019 09:12:16
Bán
0.04
0.68224
0.68737
Lợi nhuận
-20.92 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121712887
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 10:42:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2019 09:12:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.68737
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-20.92 USD
12.12.2019 16:10:54
16.12.2019 09:10:03
Mua
0.04
0.68931
0.68743
Lợi nhuận
-7.92 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#122044751
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:10:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.68931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2019 09:10:03
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.68743
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-7.92 USD
16.12.2019 09:08:05
16.12.2019 09:09:59
Bán
0.5
0.67586
0.67587
Lợi nhuận
-10.51 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#122222722
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 09:08:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2019 09:09:59
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
0.67587
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-10.51 USD