Chế độ demo
02.02.2021 02:49:21
04.02.2021 16:16:32
Mua
0.01
28.512
26.168
Lợi nhuận
-117.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156428210
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 02:49:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
28.512
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-117.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 16:16:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.168
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-117.40 USD
04.02.2021 06:49:57
04.02.2021 16:16:29
Mua
0.01
26.516
26.181
Lợi nhuận
-16.95 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156517808
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 06:49:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 16:16:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.181
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.95 USD
02.02.2021 14:34:11
03.02.2021 15:58:19
Mua
0.01
27.463
27.114
Lợi nhuận
-17.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156453825
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 14:34:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
27.463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 15:58:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.114
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-17.65 USD
03.02.2021 13:09:04
03.02.2021 15:58:13
Mua
0.01
26.629
27.114
Lợi nhuận
24.05 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156493100
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 13:09:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 15:58:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.114
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
24.05 USD
02.02.2021 09:15:55
03.02.2021 04:26:21
Mua
0.01
27.82
27.156
Lợi nhuận
-33.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156439963
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 09:15:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
27.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-33.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 04:26:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.156
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-33.40 USD
02.02.2021 16:52:25
03.02.2021 04:25:37
Mua
0.02
26.929
27.139
Lợi nhuận
20.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156460479
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 16:52:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 04:25:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
27.139
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
20.60 USD
02.02.2021 18:01:43
03.02.2021 04:25:31
Mua
0.02
26.74
27.14
Lợi nhuận
39.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156465476
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 18:01:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
26.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 04:25:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
27.14
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
39.60 USD
01.02.2021 04:21:00
01.02.2021 17:53:53
Bán
0.02
28.457
28.356
Lợi nhuận
9.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156378293
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 04:21:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28.457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 17:53:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
28.356
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.70 USD
01.02.2021 09:05:56
01.02.2021 17:52:01
Bán
0.02
28.994
28.457
Lợi nhuận
53.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156385870
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 09:05:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28.994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 17:52:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
28.457
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
53.30 USD
01.02.2021 10:07:33
01.02.2021 17:40:09
Bán
0.02
29.502
29.072
Lợi nhuận
42.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156396796
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 10:07:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
29.502
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
43.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 17:40:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
29.072
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
42.60 USD
01.02.2021 10:47:53
01.02.2021 13:08:46
Bán
0.01
29.781
29.455
Lợi nhuận
16.10 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156399343
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 10:47:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
29.781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 13:08:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
29.455
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
16.10 USD
01.02.2021 01:09:12
01.02.2021 04:13:20
Bán
0.05
28.476
28.4
Lợi nhuận
18.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156373874
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 01:09:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28.476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 04:13:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
28.4
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
18.00 USD
29.01.2021 13:49:03
29.01.2021 22:55:58
Bán
0.05
27.331
26.892
Lợi nhuận
108.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156344752
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 13:49:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
27.331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
109.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2021 22:55:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
26.892
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
108.75 USD
29.01.2021 12:50:40
29.01.2021 14:07:38
Bán
0.1
1856.81
1865.17
Lợi nhuận
-85.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156342485
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 12:50:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1856.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-83.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2021 14:07:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1865.17
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-85.60 USD
28.01.2021 15:57:25
28.01.2021 16:36:15
Bán
0.01
25.981
26.661
Lợi nhuận
-34.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156301585
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 15:57:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2021 16:36:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.661
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-34.20 USD
28.01.2021 15:59:22
28.01.2021 16:36:12
Bán
0.11
26.152
26.654
Lợi nhuận
-278.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156301824
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 15:59:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
26.152
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-276.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2021 16:36:12
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
26.654
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-278.30 USD
28.01.2021 16:22:55
28.01.2021 16:36:09
Bán
0.1
26.331
26.664
Lợi nhuận
-168.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#156304132
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 16:22:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
26.331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-166.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2021 16:36:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
26.664
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-168.50 USD
15.12.2020 10:57:21
21.12.2020 05:54:41
Bán
0.01
24.287
26.612
Lợi nhuận
-116.45 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153726335
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 10:57:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.287
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-116.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.612
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-116.45 USD
15.12.2020 15:54:43
21.12.2020 05:54:36
Bán
0.01
24.486
26.616
Lợi nhuận
-106.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153773180
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 15:54:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-106.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.616
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-106.70 USD
16.12.2020 04:40:31
21.12.2020 05:54:32
Bán
0.01
24.684
26.617
Lợi nhuận
-96.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153813110
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 04:40:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-96.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.617
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-96.85 USD
16.12.2020 08:32:20
21.12.2020 05:54:28
Bán
0.01
24.749
26.617
Lợi nhuận
-93.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153840154
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 08:32:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-93.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.617
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-93.60 USD
16.12.2020 17:31:06
21.12.2020 05:54:24
Bán
0.01
24.915
26.617
Lợi nhuận
-85.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153900913
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 17:31:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-85.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.617
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-85.30 USD
17.12.2020 01:00:43
21.12.2020 05:54:14
Bán
0.02
25.324
26.617
Lợi nhuận
-129.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153913373
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 01:00:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-129.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
26.617
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-129.70 USD
17.12.2020 08:01:28
21.12.2020 05:54:09
Bán
0.02
25.46
26.619
Lợi nhuận
-116.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153947156
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 08:01:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-115.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
26.619
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-116.30 USD
17.12.2020 09:14:38
21.12.2020 05:54:05
Bán
0.01
25.635
26.619
Lợi nhuận
-49.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153950200
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 09:14:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.635
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-49.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.619
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-49.40 USD
17.12.2020 14:45:23
21.12.2020 05:54:01
Bán
0.01
25.846
26.619
Lợi nhuận
-38.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153972125
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 14:45:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-38.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:54:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.619
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-38.85 USD
15.12.2020 15:15:35
21.12.2020 05:53:57
Bán
0.01
24.403
26.617
Lợi nhuận
-110.90 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153762160
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 15:15:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.403
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-110.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:53:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.617
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-110.90 USD
15.12.2020 09:46:45
21.12.2020 05:53:53
Bán
0.01
24.222
26.617
Lợi nhuận
-119.95 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153714711
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 09:46:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-119.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 05:53:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.617
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-119.95 USD
16.12.2020 09:35:28
16.12.2020 17:05:42
Bán
0.02
24.832
24.777
Lợi nhuận
5.10 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153842000
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 09:35:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.832
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 17:05:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
24.777
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.10 USD
16.12.2020 16:26:48
16.12.2020 17:05:37
Bán
0.01
24.987
24.766
Lợi nhuận
10.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153894502
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 16:26:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 17:05:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.766
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.85 USD
16.12.2020 10:35:46
16.12.2020 15:42:35
Bán
0.02
24.938
24.87
Lợi nhuận
6.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153845670
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 10:35:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 15:42:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
24.87
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.40 USD
16.12.2020 13:06:33
16.12.2020 15:31:39
Bán
0.01
25.193
24.941
Lợi nhuận
12.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153872296
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 13:06:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 15:31:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.941
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
12.40 USD
16.12.2020 11:33:59
16.12.2020 15:31:34
Bán
0.01
25.088
24.936
Lợi nhuận
7.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153857239
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 11:33:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 15:31:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.936
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.40 USD
16.12.2020 10:38:13
16.12.2020 15:31:30
Bán
0.01
24.984
24.936
Lợi nhuận
2.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153845889
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 10:38:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 15:31:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.936
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
16.12.2020 11:32:45
16.12.2020 11:33:36
Bán
0.1
25.078
25.111
Lợi nhuận
-18.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153856887
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 11:32:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 11:33:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
25.111
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-18.50 USD
16.12.2020 08:31:07
16.12.2020 08:32:00
Bán
0.1
24.769
24.755
Lợi nhuận
5.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153840127
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 08:31:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 08:32:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
24.755
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
15.12.2020 02:45:47
15.12.2020 08:56:15
Mua
0.01
23.871
24.161
Lợi nhuận
14.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153678222
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 02:45:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.871
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 08:56:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.161
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.30 USD
14.12.2020 10:51:07
14.12.2020 15:28:04
Mua
0.01
23.792
23.916
Lợi nhuận
6.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153609578
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 10:51:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.12.2020 15:28:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
23.916
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.00 USD
10.12.2020 17:40:10
10.12.2020 19:48:03
Bán
0.01
24.109
23.94
Lợi nhuận
8.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153436965
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 17:40:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.109
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 19:48:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
23.94
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.25 USD
09.12.2020 18:59:18
10.12.2020 15:21:39
Mua
0.01
24.079
24.037
Lợi nhuận
-2.30 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153359626
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 18:59:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 15:21:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.037
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.30 USD
09.12.2020 18:27:22
10.12.2020 15:21:35
Mua
0.01
24.174
24.04
Lợi nhuận
-6.90 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153353791
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 18:27:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 15:21:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.04
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.90 USD
10.12.2020 08:46:34
10.12.2020 15:21:28
Mua
0.01
23.879
24.039
Lợi nhuận
7.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153384087
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 08:46:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.879
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 15:21:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.039
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
10.12.2020 11:03:52
10.12.2020 15:21:24
Mua
0.01
23.785
24.036
Lợi nhuận
12.35 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153406418
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 11:03:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 15:21:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.036
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
12.35 USD
08.12.2020 15:28:09
09.12.2020 15:25:38
Bán
0.01
1.33738
1.34753
Lợi nhuận
-10.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153208874
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 15:28:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:25:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34753
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.25 USD
08.12.2020 16:49:47
09.12.2020 15:25:34
Bán
0.01
1.33276
1.34753
Lợi nhuận
-14.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153228106
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 16:49:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:25:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34753
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-14.87 USD
09.12.2020 08:25:16
09.12.2020 15:25:30
Bán
0.01
1.33949
1.34752
Lợi nhuận
-8.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153283674
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 08:25:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:25:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34752
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.13 USD
09.12.2020 11:07:34
09.12.2020 15:25:27
Bán
0.01
1.34212
1.34751
Lợi nhuận
-5.49 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153300452
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 11:07:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:25:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34751
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.49 USD
09.12.2020 12:24:31
09.12.2020 15:25:22
Bán
0.01
1.34563
1.34754
Lợi nhuận
-2.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153308078
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 12:24:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:25:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34754
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.01 USD
07.12.2020 15:06:37
08.12.2020 07:30:43
Mua
0.01
23.676
24.66
Lợi nhuận
49.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153036480
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 15:06:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2020 07:30:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.66
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
49.00 USD
07.12.2020 13:24:24
07.12.2020 17:12:30
Mua
0.01
23.774
24.573
Lợi nhuận
39.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#153018047
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 13:24:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 17:12:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.573
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
39.75 USD