Chế độ demo
04.09.2019 14:01:18
04.09.2019 17:53:41
Bán
0.02
1.22158
1.22016
Lợi nhuận
2.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112112886
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 14:01:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 17:53:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22016
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.64 USD
02.09.2019 11:25:48
02.09.2019 16:40:55
Mua
0.02
1.20965
1.20526
Lợi nhuận
-8.98 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111670862
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 11:25:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 16:40:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20526
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.98 USD
02.09.2019 15:10:04
02.09.2019 16:40:50
Mua
0.02
1.20685
1.2053
Lợi nhuận
-3.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111706863
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 15:10:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 16:40:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2053
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.30 USD
29.08.2019 18:01:32
30.08.2019 17:56:36
Mua
0.02
1.10658
1.10188
Lợi nhuận
-9.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111452716
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 18:01:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10658
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 17:56:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10188
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.60 USD
29.08.2019 18:40:32
30.08.2019 17:56:29
Mua
0.02
1.10564
1.10193
Lợi nhuận
-7.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111460204
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 18:40:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 17:56:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10193
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.62 USD
30.08.2019 07:55:52
30.08.2019 17:56:24
Mua
0.02
1.10449
1.10201
Lợi nhuận
-5.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111567593
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 07:55:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 17:56:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10201
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.16 USD
29.08.2019 20:09:44
30.08.2019 09:13:08
Mua
0.02
1.21817
1.21898
Lợi nhuận
1.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111355704
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 20:09:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 09:13:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21898
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
29.08.2019 13:17:42
29.08.2019 17:37:21
Mua
0.02
1.1076
1.1084
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111387915
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 13:17:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2019 17:37:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1084
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
29.08.2019 16:13:24
29.08.2019 17:37:19
Mua
0.02
1.10679
1.10853
Lợi nhuận
3.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#111394485
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 16:13:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10679
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2019 17:37:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10853
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.28 USD
28.08.2019 10:52:16
28.08.2019 11:40:31
Mua
0.02
1.22663
1.216
Lợi nhuận
-21.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111108783
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 10:52:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:40:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.216
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-21.46 USD
28.08.2019 04:12:45
28.08.2019 11:40:30
Mua
0.02
1.22798
1.21594
Lợi nhuận
-24.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111024963
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 04:12:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22798
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:40:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21594
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-24.28 USD
28.08.2019 11:31:29
28.08.2019 11:40:30
Mua
0.02
1.22202
1.21603
Lợi nhuận
-12.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111119997
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 11:31:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:40:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21603
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.18 USD
28.08.2019 11:00:07
28.08.2019 11:40:29
Mua
0.02
1.2254
1.21596
Lợi nhuận
-19.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111030054
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 11:00:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:40:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21596
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-19.08 USD
28.08.2019 11:01:16
28.08.2019 11:40:26
Mua
0.02
1.22309
1.21587
Lợi nhuận
-14.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111112492
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 11:01:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:40:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21587
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-14.64 USD
28.08.2019 11:31:36
28.08.2019 11:40:21
Mua
0.02
1.22115
1.21652
Lợi nhuận
-9.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111113501
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 11:31:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:40:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21652
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.46 USD
28.08.2019 11:36:02
28.08.2019 11:40:19
Mua
0.02
1.21882
1.21662
Lợi nhuận
-4.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#111125011
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 11:36:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:40:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21662
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.60 USD
27.08.2019 19:18:17
27.08.2019 20:14:13
Bán
0.02
1.2297
1.22913
Lợi nhuận
0.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110977619
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 19:18:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2297
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 20:14:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22913
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
27.08.2019 14:41:05
27.08.2019 17:35:28
Bán
0.02
1.227
1.22573
Lợi nhuận
2.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110924606
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 14:41:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 17:35:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22573
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.34 USD
27.08.2019 16:15:52
27.08.2019 17:15:31
Bán
0.02
1.22898
1.22767
Lợi nhuận
2.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110931926
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 16:15:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 17:15:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22767
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.42 USD
27.08.2019 13:00:13
27.08.2019 13:55:55
Bán
0.02
1.22684
1.22587
Lợi nhuận
1.74 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110918498
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 13:00:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 13:55:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22587
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
26.08.2019 11:19:31
27.08.2019 12:51:51
Mua
0.02
1.22452
1.22621
Lợi nhuận
3.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110657444
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 11:19:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22452
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 12:51:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22621
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
26.08.2019 16:32:50
27.08.2019 10:38:23
Mua
0.02
1.22294
1.2245
Lợi nhuận
2.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110751676
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 16:32:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 10:38:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2245
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.92 USD
27.08.2019 03:45:26
27.08.2019 09:39:51
Mua
0.02
1.2215
1.22275
Lợi nhuận
2.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110812957
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 03:45:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 09:39:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22275
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
26.08.2019 17:14:07
26.08.2019 18:08:45
Mua
0.02
1.22148
1.22293
Lợi nhuận
2.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110762579
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 17:14:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 18:08:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22293
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
23.08.2019 20:55:01
26.08.2019 02:52:39
Bán
0.02
1.22718
1.22636
Lợi nhuận
1.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110561674
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 20:55:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 02:52:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22636
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
23.08.2019 21:39:59
23.08.2019 23:59:45
Bán
0.02
1.22866
1.22831
Lợi nhuận
0.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110567125
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 21:39:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 23:59:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22831
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
23.08.2019 11:12:36
23.08.2019 12:15:37
Mua
0.02
1.22013
1.22145
Lợi nhuận
2.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110391903
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 11:12:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 12:15:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22145
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
22.08.2019 19:28:28
22.08.2019 23:22:33
Bán
0.02
1.22563
1.22538
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110336795
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 19:28:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 23:22:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22538
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
22.08.2019 12:30:11
22.08.2019 16:06:24
Mua
0.02
1.10854
1.10866
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110293696
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 12:30:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 16:06:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10866
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
22.08.2019 12:36:59
22.08.2019 16:05:39
Mua
0.02
1.10784
1.10854
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110294364
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 12:36:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10784
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 16:05:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10854
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
22.08.2019 13:55:42
22.08.2019 14:39:49
Mua
0.02
1.10681
1.10822
Lợi nhuận
2.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110294765
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 13:55:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 14:39:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10822
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.62 USD
22.08.2019 09:02:44
22.08.2019 10:22:38
Mua
0.02
1.21181
1.21299
Lợi nhuận
2.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110257774
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:02:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:22:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21299
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
21.08.2019 17:02:00
21.08.2019 18:09:48
Mua
0.02
1.21307
1.21371
Lợi nhuận
1.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110144935
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 17:02:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 18:09:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21371
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
21.08.2019 17:13:49
21.08.2019 18:08:50
Mua
0.02
1.21212
1.21339
Lợi nhuận
2.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110131591
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 17:13:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 18:08:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21339
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.34 USD
21.08.2019 12:28:41
21.08.2019 14:51:18
Mua
0.02
1.21321
1.21427
Lợi nhuận
1.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110095229
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 12:28:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 14:51:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21427
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
21.08.2019 13:00:42
21.08.2019 14:51:12
Mua
0.02
1.21247
1.2143
Lợi nhuận
3.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110089284
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 13:00:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 14:51:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2143
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.46 USD
21.08.2019 09:22:43
21.08.2019 11:29:41
Mua
0.02
1.21397
1.21499
Lợi nhuận
1.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110082915
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 09:22:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 11:29:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21499
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
20.08.2019 16:46:39
20.08.2019 16:57:04
Mua
0.02
1.20873
1.21305
Lợi nhuận
8.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109967351
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 16:46:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21305
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.44 USD
20.08.2019 09:58:40
20.08.2019 16:57:00
Mua
0.02
1.2103
1.21228
Lợi nhuận
3.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109892519
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:58:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21228
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.76 USD
20.08.2019 09:48:34
20.08.2019 16:57:00
Mua
0.02
1.21119
1.21234
Lợi nhuận
2.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109891253
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:48:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21119
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21234
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
20.08.2019 13:32:25
20.08.2019 15:20:01
Mua
0.02
1.20866
1.20972
Lợi nhuận
1.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109922621
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 13:32:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 15:20:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20972
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
20.08.2019 14:00:51
20.08.2019 14:49:05
Mua
0.02
1.20684
1.20834
Lợi nhuận
2.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109926818
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 14:00:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 14:49:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20834
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.80 USD
20.08.2019 13:39:05
20.08.2019 14:49:04
Mua
0.02
1.20769
1.20834
Lợi nhuận
1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109923613
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 13:39:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 14:49:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20834
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
20.08.2019 10:05:57
20.08.2019 12:45:09
Mua
0.02
1.20933
1.20996
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109893662
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 10:05:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 12:45:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.20996
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
20.08.2019 09:19:30
20.08.2019 09:43:31
Mua
0.02
106.447
106.51
Lợi nhuận
0.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109887364
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:19:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 09:43:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.51
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
20.08.2019 03:32:32
20.08.2019 04:25:38
Bán
0.01
106.672
106.589
Lợi nhuận
0.68 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109833449
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 03:32:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 04:25:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
19.08.2019 14:43:35
19.08.2019 16:42:28
Bán
0.01
106.654
106.577
Lợi nhuận
0.62 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109707191
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 14:43:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 16:42:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.577
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
19.08.2019 10:38:41
19.08.2019 14:30:21
Bán
0.01
1.11049
1.10971
Lợi nhuận
0.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109666468
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 10:38:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 14:30:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10971
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
19.08.2019 09:47:23
19.08.2019 10:32:17
Bán
0.01
1.21673
1.21335
Lợi nhuận
3.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109659321
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 09:47:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 10:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21335
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.28 USD
17.07.2019 19:08:15
17.07.2019 22:41:50
Bán
0.02
1.2439
1.24335
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105873932
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 19:08:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 22:41:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.24335
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.90 USD