Chế độ demo
12.09.2019 16:27:52
30.09.2019 22:10:40
Bán
0.02
1.45118
1.44272
Lợi nhuận
12.38 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938702
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 22:10:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44272
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
12.38 USD
12.09.2019 16:28:17
30.09.2019 22:09:56
Bán
0.02
1.45123
1.44284
Lợi nhuận
12.28 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938970
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:28:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 22:09:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44284
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
12.28 USD
12.09.2019 16:28:25
30.09.2019 15:11:04
Bán
0.02
1.45113
1.44432
Lợi nhuận
9.89 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112939185
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:28:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:11:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44432
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.89 USD
12.09.2019 16:33:01
30.09.2019 15:06:02
Bán
0.02
1.45068
1.44461
Lợi nhuận
8.77 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112939712
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:33:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:06:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44461
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.77 USD
12.09.2019 16:27:33
30.09.2019 15:00:43
Bán
0.02
1.45146
1.44492
Lợi nhuận
9.48 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938272
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:00:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44492
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.48 USD
12.09.2019 16:27:22
30.09.2019 15:00:34
Bán
0.02
1.45139
1.44492
Lợi nhuận
9.37 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938049
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:00:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44492
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.37 USD
26.08.2019 16:27:24
30.09.2019 14:59:54
Mua
0.02
1.48015
1.44461
Lợi nhuận
-54.07 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110750675
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 16:27:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.48015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-53.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 14:59:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44461
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-54.07 USD
26.08.2019 16:36:49
30.09.2019 14:59:49
Mua
0.02
1.47883
1.44461
Lợi nhuận
-52.08 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110753450
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 16:36:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.47883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-51.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 14:59:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44461
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-52.08 USD
26.08.2019 18:03:56
30.09.2019 14:59:44
Mua
0.02
1.47704
1.44459
Lợi nhuận
-49.40 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110786004
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 18:03:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.47704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-49.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 14:59:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44459
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-49.40 USD
27.08.2019 00:11:12
30.09.2019 14:59:29
Mua
0.02
1.47152
1.44452
Lợi nhuận
-41.18 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110822881
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 00:11:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.47152
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-40.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 14:59:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44452
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-41.18 USD
26.08.2019 18:22:22
13.09.2019 09:47:09
Mua
0.02
1.47529
1.4668
Lợi nhuận
-13.24 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110792999
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 18:22:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.47529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 09:47:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.4668
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-13.24 USD
30.08.2019 07:48:42
12.09.2019 16:27:48
Mua
0.02
1.46912
1.45115
Lợi nhuận
-27.60 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#111566335
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 07:48:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.46912
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 16:27:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45115
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-27.60 USD
11.09.2019 15:15:14
12.09.2019 16:27:16
Mua
0.02
1.44677
1.45107
Lợi nhuận
6.11 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112786356
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 15:15:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.44677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 16:27:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45107
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.11 USD
10.09.2019 18:47:03
12.09.2019 16:25:47
Mua
0.02
1.45161
1.45214
Lợi nhuận
0.40 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112693911
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 18:47:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 16:25:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45214
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
10.09.2019 10:56:33
10.09.2019 12:25:06
Bán
0.02
1.45622
1.45498
Lợi nhuận
1.48 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112639647
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:56:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 12:25:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45498
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.48 USD
10.09.2019 10:55:12
10.09.2019 12:04:09
Bán
0.02
1.45602
1.45512
Lợi nhuận
0.96 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112639141
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:55:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 12:04:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45512
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
10.09.2019 10:54:42
10.09.2019 12:03:59
Bán
0.02
1.45594
1.45511
Lợi nhuận
0.86 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112638799
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:54:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 12:03:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45511
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
10.09.2019 10:54:08
10.09.2019 12:03:47
Bán
0.02
1.45578
1.45511
Lợi nhuận
0.61 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112638413
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:54:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 12:03:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45511
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
10.09.2019 10:53:58
10.09.2019 12:03:22
Bán
0.02
1.45575
1.4552
Lợi nhuận
0.43 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112638186
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:53:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 12:03:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.4552
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
26.08.2019 19:51:54
10.09.2019 10:54:32
Mua
0.02
1.47394
1.45595
Lợi nhuận
-27.68 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110809678
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 19:51:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.47394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 10:54:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45595
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-27.68 USD
09.09.2019 21:22:47
09.09.2019 22:28:07
Bán
0.02
1.45554
1.45418
Lợi nhuận
1.67 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112545722
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 21:22:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 22:28:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45418
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.67 USD
09.09.2019 20:44:02
09.09.2019 22:28:02
Bán
0.02
1.45508
1.45418
Lợi nhuận
0.97 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112541618
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 20:44:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 22:28:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45418
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
09.09.2019 19:42:52
09.09.2019 22:27:29
Bán
0.02
1.45527
1.45419
Lợi nhuận
1.24 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112531210
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 19:42:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 22:27:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45419
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
09.09.2019 19:41:58
09.09.2019 22:27:24
Bán
0.02
1.4552
1.45418
Lợi nhuận
1.16 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112530861
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 19:41:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 22:27:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45418
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.16 USD
09.09.2019 18:15:19
09.09.2019 18:47:49
Bán
0.02
1.45524
1.45378
Lợi nhuận
1.82 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112522914
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 18:15:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:47:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45378
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.82 USD
09.09.2019 18:16:03
09.09.2019 18:47:28
Bán
0.02
1.45508
1.45376
Lợi nhuận
1.60 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112523165
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 18:16:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:47:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45376
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
09.09.2019 18:14:29
09.09.2019 18:47:23
Bán
0.02
1.4552
1.45378
Lợi nhuận
1.76 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112522658
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 18:14:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:47:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45378
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
09.09.2019 17:42:59
09.09.2019 18:47:17
Bán
0.02
1.45414
1.45375
Lợi nhuận
0.20 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112520440
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 17:42:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:47:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45375
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
09.09.2019 17:41:50
09.09.2019 18:46:55
Bán
0.02
1.45427
1.4537
Lợi nhuận
0.47 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112519982
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 17:41:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45427
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:46:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.4537
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
09.09.2019 17:40:56
09.09.2019 18:46:51
Bán
0.02
1.45412
1.4537
Lợi nhuận
0.24 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112519728
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 17:40:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:46:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.4537
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
09.09.2019 17:40:32
09.09.2019 18:46:36
Bán
0.02
1.45408
1.45362
Lợi nhuận
0.30 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112519477
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 17:40:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:46:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45362
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
30.08.2019 15:31:27
09.09.2019 18:15:40
Mua
0.02
1.46307
1.45522
Lợi nhuận
-12.34 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#111613962
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 15:31:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.46307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:15:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45522
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-12.34 USD
30.08.2019 19:23:58
09.09.2019 17:42:20
Mua
0.02
1.46099
1.45406
Lợi nhuận
-10.94 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#111636942
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 19:23:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.46099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 17:42:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45406
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-10.94 USD
09.09.2019 11:40:18
09.09.2019 14:25:24
Bán
0.02
1.45214
1.45112
Lợi nhuận
1.15 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112499916
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:40:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 14:25:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45112
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
09.09.2019 11:40:39
09.09.2019 14:25:20
Bán
0.02
1.45214
1.45108
Lợi nhuận
1.21 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112500221
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:40:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 14:25:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45108
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
09.09.2019 11:49:07
09.09.2019 14:25:15
Bán
0.02
1.45182
1.45107
Lợi nhuận
0.74 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112501572
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:49:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 14:25:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45107
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
09.09.2019 12:26:15
09.09.2019 14:25:11
Bán
0.02
1.45243
1.45112
Lợi nhuận
1.59 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112505909
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 12:26:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 14:25:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45112
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
04.09.2019 16:31:02
04.09.2019 16:31:12
Mua
0.01
1.33235
1.3323
Lợi nhuận
-0.14 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#112129219
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 16:31:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33235
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 16:31:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3323
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
21.08.2019 20:59:40
23.08.2019 18:13:21
Bán
0.02
1.4744
1.48163
Lợi nhuận
-11.27 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110177043
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 20:59:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:13:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.48163
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-11.27 USD
23.08.2019 17:02:26
23.08.2019 18:13:16
Bán
0.02
1.47299
1.48159
Lợi nhuận
-13.32 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110501444
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 17:02:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.47299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:13:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.48159
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-13.32 USD
19.08.2019 19:13:24
23.08.2019 18:13:10
Bán
0.02
1.47659
1.48161
Lợi nhuận
-7.94 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#109754607
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 19:13:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.47659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:13:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.48161
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-7.94 USD
19.08.2019 10:53:55
23.08.2019 18:13:06
Bán
0.02
1.47313
1.48132
Lợi nhuận
-12.71 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#109670436
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 10:53:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.47313
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.48132
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-12.71 USD
05.08.2019 14:54:38
23.08.2019 18:13:01
Bán
0.02
1.47726
1.48154
Lợi nhuận
-6.83 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107986429
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 14:54:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.47726
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:13:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.48154
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-6.83 USD
05.08.2019 12:36:32
23.08.2019 18:12:56
Bán
0.02
1.47567
1.48159
Lợi nhuận
-9.29 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107979770
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 12:36:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.47567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:12:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.48159
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-9.29 USD
05.08.2019 09:12:29
23.08.2019 18:12:51
Bán
0.02
1.47189
1.4816
Lợi nhuận
-14.99 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#107968662
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 09:12:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.47189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:12:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.4816
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-14.99 USD
15.08.2019 16:52:31
23.08.2019 18:10:51
Bán
0.02
1.48108
1.48105
Lợi nhuận
-0.35 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#109434044
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 16:52:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.48108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:10:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.48105
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
15.08.2019 23:57:13
16.08.2019 09:38:31
Mua
0.02
1.20932
1.21078
Lợi nhuận
2.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109538065
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 23:57:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:38:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21078
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
15.08.2019 23:30:05
16.08.2019 09:06:58
Mua
0.02
1.21091
1.21154
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109534027
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 23:30:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21091
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:06:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21154
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
05.08.2019 09:11:53
15.08.2019 16:52:13
Bán
0.02
1.11267
1.11155
Lợi nhuận
2.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#107968258
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 09:11:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:52:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11155
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
05.08.2019 17:16:41
15.08.2019 16:52:03
Bán
0.02
1.11992
1.1115
Lợi nhuận
16.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#107993353
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 17:16:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:52:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1115
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
16.64 USD