Chế độ demo
06.12.2019 15:31:44
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.68382
0.69919
Lợi nhuận
-30.94 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121666417
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 15:31:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-30.94 USD
02.12.2019 17:32:57
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.68172
0.69919
Lợi nhuận
-35.14 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121312431
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:32:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-35.14 USD
02.12.2019 17:07:51
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.6804
0.69919
Lợi nhuận
-37.78 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121306594
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:07:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6804
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-37.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-37.78 USD
02.12.2019 16:58:17
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.67961
0.69919
Lợi nhuận
-39.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121304273
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:58:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67961
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-39.36 USD
05.12.2019 20:18:58
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.68343
0.69919
Lợi nhuận
-31.72 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121621182
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 20:18:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-31.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-31.72 USD
02.12.2019 16:58:00
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.67972
0.69919
Lợi nhuận
-39.14 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121304149
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:58:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-38.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-39.14 USD
11.12.2019 21:41:37
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.68738
0.69919
Lợi nhuận
-23.82 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121976656
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 21:41:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-23.82 USD
02.12.2019 18:27:58
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.68208
0.69919
Lợi nhuận
-34.42 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121320735
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:27:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68208
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-34.42 USD
02.12.2019 17:11:10
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.68083
0.69919
Lợi nhuận
-36.92 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121307505
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:11:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-36.92 USD
02.12.2019 17:04:29
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.67982
0.69919
Lợi nhuận
-38.94 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121305657
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:04:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-38.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-38.94 USD
02.12.2019 15:29:13
30.12.2019 00:08:14
Bán
0.02
0.67876
0.69919
Lợi nhuận
-41.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121291987
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 15:29:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-40.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 00:08:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-41.06 USD
05.12.2019 10:31:01
05.12.2019 11:32:07
Bán
0.02
0.68406
0.68343
Lợi nhuận
1.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121590169
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 10:31:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2019 11:32:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68343
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
04.12.2019 00:40:46
05.12.2019 08:52:03
Bán
0.02
0.68474
0.68398
Lợi nhuận
1.32 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121488503
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 00:40:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2019 08:52:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68398
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
03.12.2019 19:48:50
04.12.2019 00:40:13
Mua
0.02
0.68418
0.68462
Lợi nhuận
0.68 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121467413
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 19:48:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 00:40:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68462
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
03.12.2019 19:48:55
04.12.2019 00:40:05
Mua
0.02
0.6842
0.68481
Lợi nhuận
1.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121467518
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 19:48:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 00:40:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68481
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
03.12.2019 08:16:55
03.12.2019 19:48:36
Bán
0.02
0.68462
0.68419
Lợi nhuận
0.66 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121380751
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 08:16:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68462
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 19:48:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68419
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
02.12.2019 17:16:41
02.12.2019 17:29:47
Bán
0.02
141.412
141.185
Lợi nhuận
3.75 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121308781
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:16:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:29:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
141.185
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
02.12.2019 17:05:09
02.12.2019 17:29:38
Bán
0.02
141.317
141.202
Lợi nhuận
1.71 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121305899
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:05:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:29:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
141.202
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.71 USD
02.12.2019 09:12:39
02.12.2019 14:14:24
Bán
0.02
120.792
120.554
Lợi nhuận
3.94 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#121244352
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 09:12:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 14:14:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.554
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.94 USD
29.11.2019 17:38:09
29.11.2019 18:24:17
Mua
0.02
141.513
141.601
Lợi nhuận
1.20 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121202010
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 17:38:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.513
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 18:24:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
141.601
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
28.11.2019 18:34:46
29.11.2019 02:58:55
Mua
0.02
141.344
141.394
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121100857
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 18:34:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 02:58:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
141.394
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
28.11.2019 20:00:59
29.11.2019 02:42:33
Mua
0.02
141.353
141.431
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121105119
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 20:00:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 02:42:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
141.431
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
27.11.2019 18:28:09
28.11.2019 06:10:17
Mua
0.02
1.09943
1.10046
Lợi nhuận
1.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121012780
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 18:28:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 06:10:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10046
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
27.11.2019 18:00:48
28.11.2019 06:10:08
Mua
0.02
1.09987
1.10046
Lợi nhuận
0.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121008114
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 18:00:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 06:10:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10046
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
27.11.2019 17:17:04
28.11.2019 06:02:34
Mua
0.02
1.10002
1.1005
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121001468
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 17:17:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 06:02:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1005
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
27.11.2019 17:16:36
28.11.2019 06:02:19
Mua
0.02
1.10014
1.1005
Lợi nhuận
0.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121001188
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 17:16:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10014
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 06:02:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1005
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
25.11.2019 12:11:39
26.11.2019 10:44:26
Bán
0.02
140.18
140.18
Lợi nhuận
-0.40 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120654841
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 12:11:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:44:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.18
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
25.11.2019 15:57:32
26.11.2019 10:44:26
Bán
0.02
140.26
140.18
Lợi nhuận
1.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120698249
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 15:57:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:44:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.18
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
25.11.2019 16:50:50
26.11.2019 10:06:44
Bán
0.02
140.338
140.249
Lợi nhuận
1.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120713321
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 16:50:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:06:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.249
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
25.11.2019 17:08:46
26.11.2019 10:06:28
Bán
0.02
140.448
140.253
Lợi nhuận
3.18 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120719544
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 17:08:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.448
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:06:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.253
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
25.11.2019 18:14:30
26.11.2019 10:06:20
Bán
0.02
140.562
140.261
Lợi nhuận
5.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120738276
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 18:14:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:06:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.261
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.12 USD
25.11.2019 12:21:56
25.11.2019 14:00:13
Bán
0.02
1.89802
1.8955
Lợi nhuận
3.02 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#120656559
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 12:21:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.89802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2019 14:00:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.8955
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.02 USD
22.11.2019 20:53:06
25.11.2019 07:41:24
Mua
0.02
119.751
119.949
Lợi nhuận
3.24 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120575920
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 20:53:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2019 07:41:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.949
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.24 USD
22.11.2019 18:32:56
25.11.2019 07:38:17
Mua
0.02
119.813
119.941
Lợi nhuận
1.95 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120569107
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 18:32:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.813
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2019 07:38:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.941
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.95 USD
22.11.2019 18:10:31
22.11.2019 19:24:43
Mua
0.02
119.836
119.866
Lợi nhuận
0.15 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120567156
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 18:10:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 19:24:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.866
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
18.11.2019 13:57:12
22.11.2019 18:05:24
Bán
0.02
120.572
119.8
Lợi nhuận
13.82 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120123798
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 13:57:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:05:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.8
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
13.82 USD
15.11.2019 16:40:31
22.11.2019 18:04:21
Bán
0.02
120.084
119.82
Lợi nhuận
4.46 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120074111
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 16:40:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.084
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:04:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.82
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.46 USD
15.11.2019 21:48:12
22.11.2019 18:04:21
Bán
0.02
120.288
119.82
Lợi nhuận
8.21 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120085902
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 21:48:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:04:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.82
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.21 USD
15.11.2019 14:51:50
22.11.2019 18:04:20
Bán
0.02
119.956
119.82
Lợi nhuận
2.10 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120063575
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:51:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:04:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.82
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
15.11.2019 14:13:57
22.11.2019 18:04:20
Bán
0.04
119.887
119.82
Lợi nhuận
1.67 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120059332
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:13:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:04:20
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
119.82
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
1.67 USD
15.11.2019 14:35:14
22.11.2019 18:04:20
Bán
0.02
119.919
119.82
Lợi nhuận
1.42 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120061679
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:35:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.919
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:04:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.82
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
15.11.2019 16:13:52
22.11.2019 18:04:20
Bán
0.02
120.015
119.82
Lợi nhuận
3.19 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120071351
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 16:13:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:04:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.82
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.19 USD
15.11.2019 14:15:58
22.11.2019 18:04:20
Bán
0.02
119.902
119.82
Lợi nhuận
1.11 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120059617
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 14:15:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.902
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:04:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.82
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
12.11.2019 13:14:01
15.11.2019 21:48:07
Mua
0.02
120.312
120.291
Lợi nhuận
-0.79 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119669422
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 13:14:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:48:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.291
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.79 USD
12.11.2019 11:06:38
15.11.2019 21:48:01
Mua
0.02
120.416
120.291
Lợi nhuận
-2.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119660328
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 11:06:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:48:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.291
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-2.70 USD
12.11.2019 15:04:54
15.11.2019 21:47:34
Mua
0.02
120.267
120.288
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119682330
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 15:04:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:47:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.288
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
12.11.2019 17:43:35
15.11.2019 21:47:29
Mua
0.02
120.197
120.285
Lợi nhuận
1.22 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119698351
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 17:43:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:47:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.285
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
12.11.2019 21:08:38
15.11.2019 16:30:45
Mua
0.02
120.026
120.067
Lợi nhuận
0.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119705627
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 21:08:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:30:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.067
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
13.11.2019 13:45:23
15.11.2019 14:35:02
Mua
0.02
119.896
119.919
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119792640
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 13:45:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 14:35:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.919
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
14.11.2019 11:39:19
15.11.2019 13:21:18
Mua
0.02
119.48
119.844
Lợi nhuận
6.30 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119951991
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 11:39:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 13:21:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.844
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.30 USD