Chế độ demo
13.05.2021 20:01:58
14.05.2021 03:27:54
Bán
0.01
1.20741
1.20733
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73822800
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:01:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 03:27:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20733
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
13.05.2021 22:29:09
14.05.2021 03:27:54
Bán
0.01
1.20822
1.20733
Lợi nhuận
0.89 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73827230
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 22:29:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 03:27:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20733
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
13.05.2021 20:01:59
14.05.2021 03:27:52
Bán
0.01
1.20741
1.20735
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73822804
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:01:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 03:27:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20735
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
13.05.2021 22:29:09
14.05.2021 03:27:52
Bán
0.01
1.20822
1.20735
Lợi nhuận
0.87 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73827233
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 22:29:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 03:27:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20735
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
13.05.2021 19:19:07
13.05.2021 21:49:03
Mua
0.01
1.2082
1.20779
Lợi nhuận
-0.41 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73821008
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 19:19:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2082
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 21:49:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.41 USD
13.05.2021 20:01:58
13.05.2021 21:49:03
Mua
0.01
1.20756
1.20779
Lợi nhuận
0.23 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73822784
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:01:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 21:49:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
13.05.2021 20:29:07
13.05.2021 21:49:03
Mua
0.02
1.20672
1.20779
Lợi nhuận
2.14 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73824193
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:29:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 21:49:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.14 USD
13.05.2021 19:18:56
13.05.2021 21:48:04
Mua
0.01
1.20817
1.20776
Lợi nhuận
-0.41 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73820965
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 19:18:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 21:48:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.41 USD
13.05.2021 20:01:57
13.05.2021 21:48:04
Mua
0.01
1.20756
1.20776
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73822781
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:01:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 21:48:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
13.05.2021 20:29:07
13.05.2021 21:48:04
Mua
0.02
1.20672
1.20776
Lợi nhuận
2.08 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73824192
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:29:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 21:48:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.08 USD
13.05.2021 18:05:54
13.05.2021 20:01:56
Bán
0.01
1.2071
1.20763
Lợi nhuận
-0.53 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73817462
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 18:05:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 20:01:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20763
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.53 USD
13.05.2021 19:13:50
13.05.2021 20:01:56
Bán
0.01
1.2079
1.20763
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73820775
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 19:13:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 20:01:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20763
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
13.05.2021 19:45:11
13.05.2021 20:01:56
Bán
0.02
1.20869
1.20763
Lợi nhuận
2.12 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73821870
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 19:45:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 20:01:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20763
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.12 USD
13.05.2021 19:35:27
13.05.2021 20:01:54
Bán
0.01
1.20867
1.20778
Lợi nhuận
0.89 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73821622
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 19:35:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20867
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 20:01:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
13.05.2021 19:13:49
13.05.2021 20:01:54
Bán
0.01
1.20787
1.20778
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73820735
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 19:13:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 20:01:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
13.05.2021 17:51:10
13.05.2021 19:19:05
Mua
0.01
1.2078
1.2081
Lợi nhuận
0.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73816110
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:51:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:19:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.05.2021 18:14:49
13.05.2021 19:19:05
Mua
0.02
1.20701
1.2081
Lợi nhuận
2.18 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73818032
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 18:14:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:19:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
13.05.2021 17:26:11
13.05.2021 19:19:05
Mua
0.01
1.20861
1.2081
Lợi nhuận
-0.51 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73814358
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:26:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:19:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.51 USD
13.05.2021 17:26:03
13.05.2021 19:18:53
Mua
0.01
1.20857
1.20806
Lợi nhuận
-0.51 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73814313
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:26:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:18:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20806
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.51 USD
13.05.2021 17:51:48
13.05.2021 19:18:53
Mua
0.01
1.20779
1.20806
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73816286
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:51:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:18:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20806
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
13.05.2021 18:14:56
13.05.2021 19:18:53
Mua
0.02
1.20699
1.20806
Lợi nhuận
2.14 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73818085
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 18:14:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:18:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20806
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.14 USD
13.05.2021 17:26:58
13.05.2021 19:13:47
Bán
0.01
1.20831
1.208
Lợi nhuận
0.31 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73814452
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:26:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20831
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:13:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.208
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
13.05.2021 17:51:10
13.05.2021 18:05:52
Bán
0.01
1.20768
1.20724
Lợi nhuận
0.44 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73816105
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:51:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 18:05:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
13.05.2021 17:51:11
13.05.2021 18:05:52
Bán
0.01
1.20774
1.20724
Lợi nhuận
0.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73816126
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:51:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 18:05:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
13.05.2021 13:50:44
13.05.2021 17:51:08
Bán
0.01
1.2068
1.20782
Lợi nhuận
-1.02 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73800072
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 13:50:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20782
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.02 USD
13.05.2021 14:19:56
13.05.2021 17:51:08
Bán
0.02
1.20759
1.20782
Lợi nhuận
-0.46 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73801524
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:19:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20782
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.46 USD
13.05.2021 14:35:34
13.05.2021 17:51:08
Bán
0.03
1.20841
1.20782
Lợi nhuận
1.77 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73802285
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:35:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.20782
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
13.05.2021 15:40:00
13.05.2021 17:51:08
Bán
0.05
1.20924
1.20782
Lợi nhuận
7.10 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73806153
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 15:40:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20782
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.10 USD
13.05.2021 13:10:29
13.05.2021 17:51:08
Bán
0.01
1.20601
1.20782
Lợi nhuận
-1.81 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73797564
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 13:10:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20601
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:51:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20782
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.81 USD
13.05.2021 17:01:43
13.05.2021 17:26:51
Bán
0.05
1.20994
1.20847
Lợi nhuận
7.35 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73812542
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:01:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:26:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.35 USD
13.05.2021 15:31:26
13.05.2021 17:26:50
Bán
0.03
1.20915
1.20847
Lợi nhuận
2.04 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73804996
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 15:31:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:26:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.20847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
13.05.2021 12:04:15
13.05.2021 17:26:50
Bán
0.01
1.20659
1.20847
Lợi nhuận
-1.88 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73793666
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 12:04:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:26:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.88 USD
13.05.2021 14:18:33
13.05.2021 17:26:50
Bán
0.01
1.20739
1.20847
Lợi nhuận
-1.08 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73801426
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:18:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:26:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.08 USD
13.05.2021 14:32:06
13.05.2021 17:26:50
Bán
0.02
1.2082
1.20847
Lợi nhuận
-0.54 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73802075
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:32:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2082
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:26:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.54 USD
13.05.2021 16:49:05
13.05.2021 17:26:04
Mua
0.01
1.20796
1.20843
Lợi nhuận
0.47 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73811190
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 16:49:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:26:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20843
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
13.05.2021 16:49:08
13.05.2021 17:26:02
Mua
0.01
1.20795
1.20844
Lợi nhuận
0.49 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73811240
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 16:49:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:26:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20844
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
13.05.2021 14:17:17
13.05.2021 16:49:05
Mua
0.01
1.20742
1.2078
Lợi nhuận
0.38 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73801320
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:17:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 16:49:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2078
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
13.05.2021 14:15:11
13.05.2021 16:49:03
Mua
0.01
1.20736
1.20784
Lợi nhuận
0.48 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73801209
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:15:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 16:49:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20784
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
13.05.2021 11:47:52
13.05.2021 14:17:15
Mua
0.03
1.20663
1.20728
Lợi nhuận
1.95 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73791266
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:47:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:17:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.20728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.95 USD
13.05.2021 11:25:33
13.05.2021 14:17:15
Mua
0.01
1.20837
1.20728
Lợi nhuận
-1.09 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73789334
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:25:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:17:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
13.05.2021 11:42:54
13.05.2021 14:17:15
Mua
0.02
1.20757
1.20728
Lợi nhuận
-0.58 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73790748
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:42:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:17:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.58 USD
13.05.2021 11:49:44
13.05.2021 14:17:15
Mua
0.05
1.20582
1.20728
Lợi nhuận
7.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73791786
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:49:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:17:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.30 USD
13.05.2021 10:50:53
13.05.2021 14:17:15
Mua
0.01
1.20916
1.20728
Lợi nhuận
-1.88 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73786222
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 10:50:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:17:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.88 USD
13.05.2021 11:43:20
13.05.2021 14:15:10
Mua
0.02
1.20747
1.20725
Lợi nhuận
-0.44 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73790822
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:43:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20747
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:15:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.44 USD
13.05.2021 09:22:26
13.05.2021 14:15:10
Mua
0.01
1.20906
1.20725
Lợi nhuận
-1.81 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73780610
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 09:22:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:15:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.81 USD
13.05.2021 11:49:45
13.05.2021 14:15:10
Mua
0.05
1.20579
1.20725
Lợi nhuận
7.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73791833
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:49:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:15:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.20725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.30 USD
13.05.2021 11:47:52
13.05.2021 14:15:10
Mua
0.03
1.20663
1.20725
Lợi nhuận
1.86 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73791265
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:47:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:15:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.20725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
13.05.2021 11:27:05
13.05.2021 14:15:10
Mua
0.01
1.20827
1.20725
Lợi nhuận
-1.02 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73789499
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:27:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:15:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.02 USD
13.05.2021 12:04:16
13.05.2021 13:10:28
Bán
0.01
1.2066
1.20613
Lợi nhuận
0.47 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73793687
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 12:04:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 13:10:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
13.05.2021 12:04:15
13.05.2021 13:10:28
Bán
0.01
1.20659
1.20613
Lợi nhuận
0.46 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#73793664
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 12:04:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 13:10:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD