Chế độ demo
BE

@BTS Empire FX 3

0.00 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 40%

Tóm lược

Đức
Quốc gia
456 ngày
Xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~348 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
3
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
0%
Tháng 8 2020
rủi ro3
Tháng 9 2019
rủi ro4
Tháng 10 2019
rủi ro5
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro6
Tháng 1 2020
rủi ro6
Tháng 2 2020
rủi ro6
Tháng 3 2020
rủi ro6
Tháng 4 2020
rủi ro6
Tháng Năm 2020
rủi ro6
Tháng 6 2020
rủi ro6
Tháng 7 2020
rủi ro6
Tháng 8 2020
144
Tháng 9 2019
136
Tháng 10 2019
122
Tháng 11 2019
74
Tháng 12 2019
33
Tháng 1 2020
11
Tháng 2 2020
7
Tháng 3 2020
7
Tháng 4 2020
5
Tháng Năm 2020
3
Tháng 6 2020
3
Tháng 7 2020
3
Tháng 8 2020