Chế độ demo
BE

@Empire FX

-75.53 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 40%

Tóm lược

Síp
Quốc gia
489 ngày
Xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~42 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
122
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
64.2%
Tháng Năm 2019
80.1%
Tháng 6 2019
45.4%
Tháng 7 2019
60.1%
Tháng 8 2019
-100%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
rủi ro7
Tháng Năm 2019
rủi ro6
Tháng 6 2019
rủi ro3
Tháng 7 2019
rủi ro3
Tháng 8 2019
rủi ro3
Tháng 9 2019
rủi ro4
Tháng 10 2019
rủi ro5
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro0
Tháng 1 2020
rủi ro0
Tháng 2 2020
rủi ro0
Tháng 3 2020
rủi ro0
Tháng 4 2020
376
Tháng Năm 2019
358
Tháng 6 2019
324
Tháng 7 2019
279
Tháng 8 2019
272
Tháng 9 2019
257
Tháng 10 2019
231
Tháng 11 2019
144
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020