โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
23.10.2019 20:02:51
120.865
120.879
0.000
119.736
กำไร
-0.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2019 20:02:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.865
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.879
รับกำไร (Take profit)
119.736