د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
1.20950
1.18659
0.00000
1.17700
ګټه
22.91 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20950
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
22.91 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18659
ګټه ترې واخله
1.17700
خرڅول
0.01
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
152.510
152.342
0.000
144.300
ګټه
1.52 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
152.510
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
1.52 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.342
ګټه ترې واخله
144.300
خرڅول
0.01
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
129.370
130.856
0.000
121.000
ګټه
-13.48 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.370
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-13.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.856
ګټه ترې واخله
121.000
خرڅول
0.01
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
1.39120
1.38137
0.00000
1.33900
ګټه
9.83 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.39120
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
9.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
1.33900
خرڅول
0.01
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
144.300
152.342
0.000
134.119
ګټه
-72.94 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
144.300
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-72.94 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.342
ګټه ترې واخله
134.119
خرڅول
0.01
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
1.37620
1.38137
0.00000
1.33900
ګټه
-5.17 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37620
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
1.33900
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
126.480
130.856
0.000
124.780
ګټه
-39.69 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.480
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-39.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.856
ګټه ترې واخله
124.780
خرڅول
0.01
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
126.800
130.856
0.000
124.780
ګټه
-36.79 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.800
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-36.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.856
ګټه ترې واخله
124.780
خرڅول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
1.35950
1.38137
0.00000
1.33900
ګټه
-43.74 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.35950
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-43.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
1.33900
خرڅول
0.01
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
127.064
130.856
0.000
124.780
ګټه
-34.39 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
127.064
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-34.39 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.856
ګټه ترې واخله
124.780
خرڅول
0.01
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
1.33020
1.38137
0.00000
1.30510
ګټه
-51.17 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.33020
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-51.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
1.30510
خرڅول
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
123.250
130.856
0.000
122.390
ګټه
-68.99 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
123.250
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-68.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.856
ګټه ترې واخله
122.390
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
1.30510
1.38137
0.00000
0.00000
ګټه
-152.54 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.30510
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-152.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
1.17700
1.18659
0.00000
1.15488
ګټه
-9.59 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17700
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.59 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18659
ګټه ترې واخله
1.15488
خرڅول
0.02
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
1.31030
1.38137
0.00000
1.26850
ګټه
-142.14 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.31030
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-142.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
1.26850
خرڅول
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
1.29480
1.38137
0.00000
1.27248
ګټه
-86.57 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29480
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-86.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
1.27248
خرڅول
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
1.16900
1.18659
0.00000
1.11400
ګټه
-17.59 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.16900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-17.59 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18659
ګټه ترې واخله
1.11400
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
1.28470
1.38137
0.00000
1.24171
ګټه
-96.67 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.28470
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-96.67 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38137
ګټه ترې واخله
1.24171
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
1.14327
1.18659
0.00000
1.11800
ګټه
-43.32 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.14327
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-43.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18659
ګټه ترې واخله
1.11800
خرڅول
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
130.856
0.000
116.906
ګټه
-92.12 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
120.700
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-92.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.856
ګټه ترې واخله
116.906
خرڅول
0.01
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
1.12560
1.18659
0.00000
1.11320
ګټه
-60.99 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12560
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-60.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18659
ګټه ترې واخله
1.11320
خرڅول
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
1.11321
1.18659
0.00000
1.08800
ګټه
-73.38 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.11321
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-73.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18659
ګټه ترې واخله
1.08800