د ډیمو حالت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.25534
1.25577
ګټه
-0.44 USD
USDCAD
سودا
#158845414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.44 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۰۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۹
خرڅول
0.01
1.2563
1.25577
ګټه
0.32 USD
USDCAD
سودا
#158846954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.32 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.26136
1.26189
ګټه
0.32 USD
USDCAD
سودا
#158783930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26136
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26189
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.32 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۶
خرڅول
0.01
1.25396
1.2536
ګټه
0.19 USD
USDCAD
سودا
#158723013
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2536
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
خریداری کول
0.01
1.26241
1.2625
ګټه
-0.03 USD
USDCAD
سودا
#158574308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2625
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.03 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۴۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
خریداری کول
0.01
1.26181
1.2625
ګټه
0.45 USD
USDCAD
سودا
#158576863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26181
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2625
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.45 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۳
خریداری کول
0.01
1.25904
1.25919
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#158539805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25919
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۷
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
خرڅول
0.01
1.25807
1.26048
ګټه
-2.01 USD
USDCAD
سودا
#158451494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26048
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.01 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۰
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۵
خرڅول
0.01
1.2589
1.2605
ګټه
-1.37 USD
USDCAD
سودا
#158452114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2589
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2605
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.37 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۲۴
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
خرڅول
0.01
1.26046
1.26054
ګټه
-0.16 USD
USDCAD
سودا
#158452788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26046
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26054
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.16 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۲۶
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۷
خرڅول
0.01
1.26166
1.26048
ګټه
0.84 USD
USDCAD
سودا
#158456384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26048
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.84 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۵
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۱
خرڅول
0.01
1.26243
1.26048
ګټه
1.45 USD
USDCAD
سودا
#158457749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26048
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.45 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۳
خریداری کول
0.01
1.37585
1.3764
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#158403308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37585
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3764
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.45 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۸
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۳
خرڅول
0.01
1.36952
1.36894
ګټه
0.48 USD
GBPUSD
سودا
#158353031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36894
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۰۲
خریداری کول
0.01
1.2584
1.25876
ګټه
0.19 USD
USDCAD
سودا
#158295297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25876
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۷
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۲۶
خرڅول
0.01
1.39232
1.39181
ګټه
0.41 USD
GBPUSD
سودا
#158166972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39181
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.41 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۰۳
خرڅول
0.01
1.24502
1.24492
ګټه
-0.02 USD
USDCAD
سودا
#158035533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24492
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۵۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۳:۵۹
خرڅول
0.01
1.3897
1.38916
ګټه
0.44 USD
GBPUSD
سودا
#157944253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3897
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38916
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.44 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۳
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۴
خریداری کول
0.01
1.39955
1.40032
ګټه
0.67 USD
GBPUSD
سودا
#157833139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40032
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.67 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۴
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۱۸
خرڅول
0.01
1.26199
1.26157
ګټه
0.23 USD
USDCAD
سودا
#157789888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26199
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26157
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.23 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۵
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۰
خرڅول
0.01
1.19273
1.19221
ګټه
0.42 USD
EURUSD
سودا
#157624535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19221
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.42 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۵
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۵۰
خرڅول
0.01
1.20474
1.20488
ګټه
-0.24 USD
EURUSD
سودا
#157532898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20488
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.24 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۷:۰۴
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۲۷
خرڅول
0.01
1.20558
1.20488
ګټه
0.60 USD
EURUSD
سودا
#157533094
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20488
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۵۰
خریداری کول
0.01
1.39543
1.39578
ګټه
0.25 USD
GBPUSD
سودا
#157486422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39543
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39578
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۶
خرڅول
0.01
1.26659
1.26605
ګټه
0.33 USD
USDCAD
سودا
#157443812
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26659
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26605
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۹
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۱
خرڅول
0.01
1.20837
1.20805
ګټه
0.22 USD
EURUSD
سودا
#157350277
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20837
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20805
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۳۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۵۱
خرڅول
0.01
1.39967
1.4001
ګټه
-0.53 USD
GBPUSD
سودا
#157255078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39967
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.4001
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.53 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
خرڅول
0.01
1.40034
1.40009
ګټه
0.15 USD
GBPUSD
سودا
#157255559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40034
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40009
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.15 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۱۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۶
خرڅول
0.01
1.40126
1.40009
ګټه
1.07 USD
GBPUSD
سودا
#157255780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40009
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.07 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
خرڅول
0.01
1.21515
1.215
ګټه
0.05 USD
EURUSD
سودا
#157083938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21515
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.215
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.05 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۰۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
خرڅول
0.01
1.21575
1.215
ګټه
0.65 USD
EURUSD
سودا
#157084531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.215
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.65 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۱۸
خریداری کول
0.01
1.21666
1.21717
ګټه
0.41 USD
EURUSD
سودا
#157053653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21717
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.41 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۶
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۲
خریداری کول
0.01
1.39639
1.39534
ګټه
-1.15 USD
GBPUSD
سودا
#156956636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39639
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39534
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.15 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۱۰
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۰
خریداری کول
0.01
1.39594
1.39534
ګټه
-0.70 USD
GBPUSD
سودا
#156956841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39534
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.70 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۸
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۸
خریداری کول
0.01
1.39529
1.39533
ګټه
-0.06 USD
GBPUSD
سودا
#156957143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39533
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۵
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۴۹
خرڅول
0.01
1.38691
1.38657
ګټه
0.24 USD
GBPUSD
سودا
#156920061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38691
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38657
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.24 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۹
خرڅول
0.01
1.209
1.2086
ګټه
0.30 USD
EURUSD
سودا
#156876087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2086
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۱۵
خرڅول
0.01
1.26738
1.26688
ګټه
0.29 USD
USDCAD
سودا
#156812706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26688
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.29 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۷
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
خریداری کول
0.01
1.38113
1.3811
ګټه
-0.13 USD
GBPUSD
سودا
#156690720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3811
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.13 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
خریداری کول
0.01
1.38043
1.3811
ګټه
0.57 USD
GBPUSD
سودا
#156691351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3811
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.57 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۴
خرڅول
0.01
1.27322
1.27244
ګټه
0.51 USD
USDCAD
سودا
#156654368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27244
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.51 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۰
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۱
خریداری کول
0.01
1.37265
1.37318
ګټه
0.43 USD
GBPUSD
سودا
#156598381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37318
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.43 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۷
خریداری کول
0.01
1.27849
1.27894
ګټه
0.25 USD
USDCAD
سودا
#156511228
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27894
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۷
خرڅول
0.01
1.36795
1.36734
ګټه
0.51 USD
GBPUSD
سودا
#156478471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36734
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.51 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۱۶
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.36975
1.36905
ګټه
0.60 USD
GBPUSD
سودا
#156432341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36905
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۱
خرڅول
0.01
1.3692
1.36907
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#156431417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36907
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.03 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۲۷
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
خرڅول
0.01
1.28023
1.27929
ګټه
0.63 USD
USDCAD
سودا
#156375158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27929
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۹
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۳۶
خریداری کول
0.01
1.28191
1.28266
ګټه
0.48 USD
USDCAD
سودا
#156270886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28191
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28266
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۲۲
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
خریداری کول
0.01
1.27072
1.2707
ګټه
-0.12 USD
USDCAD
سودا
#156120905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2707
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.12 USD
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۳۲
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
خریداری کول
0.01
1.26983
1.2707
ګټه
0.58 USD
USDCAD
سودا
#156122841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2707
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.58 USD