د ډیمو حالت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.03
72.951
72.203
ګټه
-20.44 USD
AUDJPY
سودا
#53334424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
72.951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
72.203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-20.44 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.03
0.73219
0.72544
ګټه
-20.90 USD
CADCHF
سودا
#53386930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.72544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-20.90 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۴
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.02
0.73927
0.72544
ګټه
-28.54 USD
CADCHF
سودا
#53276847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73927
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.72544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-28.54 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۷
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.02
73.181
72.203
ګټه
-17.81 USD
AUDJPY
سودا
#53330940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.181
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
72.203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-17.81 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۲۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.03
0.73447
0.72544
ګټه
-27.96 USD
CADCHF
سودا
#53347299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.72544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-27.96 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۸
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.02
0.74192
0.72544
ګټه
-34.01 USD
CADCHF
سودا
#53071590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74192
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-34.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.72544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-34.01 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۳۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.04
72.145
72.203
ګټه
2.12 USD
AUDJPY
سودا
#53393978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
72.145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
72.203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.12 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.02
73.41
72.203
ګټه
-21.99 USD
AUDJPY
سودا
#53325408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-21.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
72.203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-21.99 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۳۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.03
72.725
72.203
ګټه
-14.27 USD
AUDJPY
سودا
#53346969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
72.725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
72.203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.27 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۰۴
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.03
72.372
72.203
ګټه
-4.62 USD
AUDJPY
سودا
#53384261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
72.372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
72.203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.62 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۲۲
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.04
0.7299
0.72544
ګټه
-18.42 USD
CADCHF
سودا
#53392841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.72544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.42 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.03
0.73698
0.72544
ګټه
-35.73 USD
CADCHF
سودا
#53310914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.72544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-35.73 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۳۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۶
خریداری کول
0.02
69.706
69.719
ګټه
0.24 USD
NZDJPY
سودا
#53361266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
69.706
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
69.719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.24 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۰:۲۴
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۶
خریداری کول
0.02
69.481
69.719
ګټه
4.32 USD
NZDJPY
سودا
#53386033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
69.481
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
69.719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.32 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۴:۱۲
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۶
خریداری کول
0.02
1.70989
1.71228
ګټه
3.03 USD
EURNZD
سودا
#53322294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.70989
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.71228
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.03 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۰۲
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۶
خریداری کول
0.02
1.71217
1.71228
ګټه
0.14 USD
EURNZD
سودا
#53318354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.71217
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.71228
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۵۶
خریداری کول
0.02
70.271
70.396
ګټه
2.25 USD
NZDJPY
سودا
#53315474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
70.271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
70.396
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.25 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۰۰
خرڅول
0.04
0.74416
0.73854
ګټه
22.97 USD
CADCHF
سودا
#53033739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.74416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.73854
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
22.97 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۳۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۷
خرڅول
0.03
0.74189
0.73853
ګټه
10.30 USD
CADCHF
سودا
#52976922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.74189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.73853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.30 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۵
خرڅول
0.03
0.73964
0.73849
ګټه
3.52 USD
CADCHF
سودا
#52959490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.73849
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.52 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۳
خرڅول
0.03
0.7371
0.73849
ګټه
-4.26 USD
CADCHF
سودا
#52925553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.73849
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.26 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۱
خرڅول
0.02
0.73484
0.73847
ګټه
-7.42 USD
CADCHF
سودا
#52857247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73847
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.42 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۴۸
خرڅول
0.02
0.73259
0.73845
ګټه
-11.98 USD
CADCHF
سودا
#52821252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73259
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73845
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.98 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۲
خریداری کول
0.02
73.952
74.077
ګټه
2.24 USD
AUDJPY
سودا
#53097259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
74.077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.24 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۲
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۳۴
خریداری کول
0.02
73.748
73.873
ګټه
2.24 USD
AUDJPY
سودا
#53095116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
73.873
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.24 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۴
خریداری کول
0.02
70.498
70.625
ګټه
2.27 USD
NZDJPY
سودا
#53093912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
70.498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
70.625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.27 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۱۴
خریداری کول
0.02
1.61737
1.6186
ګټه
1.65 USD
EURAUD
سودا
#53038169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.6186
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۴
خریداری کول
0.02
1.61576
1.61699
ګټه
1.64 USD
EURAUD
سودا
#53034566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.61699
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۸
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
خریداری کول
0.02
1.68941
1.68926
ګټه
-0.20 USD
EURNZD
سودا
#53023178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.68926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.20 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
خریداری کول
0.02
1.68661
1.68926
ګټه
3.38 USD
EURNZD
سودا
#53027524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.68926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.38 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۱۵
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۴۷
خریداری کول
0.02
1.61336
1.61461
ګټه
1.67 USD
EURAUD
سودا
#53031461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.61461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.67 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۵
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۴
خریداری کول
0.02
1.61232
1.61355
ګټه
1.65 USD
EURAUD
سودا
#53025332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.61355
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.02
1.68923
1.69028
ګټه
1.34 USD
EURNZD
سودا
#52994050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.69028
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۱۰
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۵۹
خریداری کول
0.02
1.68637
1.68762
ګټه
1.61 USD
EURNZD
سودا
#52992707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.68762
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.61 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۲
خریداری کول
0.02
1.68359
1.68484
ګټه
1.61 USD
EURNZD
سودا
#52991688
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.68484
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.61 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۴۱
خریداری کول
0.02
1.61311
1.61436
ګټه
1.68 USD
EURAUD
سودا
#52982392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.61436
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.68 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۳۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.02
1.68696
1.68708
ګټه
0.16 USD
EURNZD
سودا
#52929263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68696
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.68708
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۴۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.02
1.6847
1.68708
ګټه
3.07 USD
EURNZD
سودا
#52932079
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.6847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.68708
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.07 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۹
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۱۷
خریداری کول
0.02
1.68288
1.68413
ګټه
1.61 USD
EURNZD
سودا
#52927393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.68413
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.61 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۳
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.03
0.8524
0.85539
ګټه
6.75 USD
NZDCAD
سودا
#52856482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.85539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.75 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.02
0.85925
0.85539
ګټه
-5.81 USD
NZDCAD
سودا
#52834008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.85539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.81 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۲۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.02
0.85692
0.85539
ګټه
-2.31 USD
NZDCAD
سودا
#52841936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.85539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.31 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۳۳
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.03
0.85466
0.85539
ګټه
1.65 USD
NZDCAD
سودا
#52845339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.85539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.65 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۲۱
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
خریداری کول
0.03
0.8501
0.85539
ګټه
11.94 USD
NZDCAD
سودا
#52882515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.85539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.94 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۱۲
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
خریداری کول
0.02
0.89725
0.89318
ګټه
-6.12 USD
AUDCAD
سودا
#52817368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89318
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.12 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۴۰
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
خریداری کول
0.02
0.89495
0.89318
ګټه
-2.66 USD
AUDCAD
سودا
#52834848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89318
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.66 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۰۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
خریداری کول
0.03
0.89026
0.89318
ګټه
6.59 USD
AUDCAD
سودا
#52845080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.89318
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.59 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۱۰
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
خریداری کول
0.03
0.88746
0.89318
ګټه
12.90 USD
AUDCAD
سودا
#52852375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.89318
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.90 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
خریداری کول
0.03
0.89252
0.89318
ګټه
1.49 USD
AUDCAD
سودا
#52836973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.89318
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.49 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۳
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۱۹
خریداری کول
0.02
1.63791
1.63197
ګټه
-8.01 USD
EURAUD
سودا
#52797815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.63791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.63197
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.01 USD