د ډیمو حالت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۴۷
خریداری کول
0.01
1.10272
1.10302
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473257445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10272
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
خریداری کول
0.01
1.10243
1.10253
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473254550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
خریداری کول
0.01
1.10202
1.10253
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473256145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۰۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
خریداری کول
0.01
1.10169
1.10209
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473254263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10169
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۵
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
خریداری کول
0.01
1.10188
1.10209
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473253985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10188
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۵
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
خریداری کول
0.01
1.10116
1.10166
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473253448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10166
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
خریداری کول
0.01
1.10138
1.10166
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473252903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10138
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10166
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۰۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
خریداری کول
0.01
1.10153
1.10166
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473251623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10153
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10166
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
خریداری کول
0.01
1.10085
1.10137
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473248626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10085
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10137
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۰۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
خریداری کول
0.01
1.10111
1.10137
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473248620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10137
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۱:۰۴
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
خریداری کول
0.01
1.10125
1.10137
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473246500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10137
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۶:۰۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
خریداری کول
0.01
1.10076
1.10091
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473244733
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10091
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
خریداری کول
0.01
1.10045
1.10091
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473244784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10091
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
خریداری کول
0.01
1.09991
1.10033
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473244131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10033
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
خریداری کول
0.01
1.10015
1.10033
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473243036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10033
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۰۲
خریداری کول
0.01
1.0995
1.0998
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473242445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
خریداری کول
0.01
1.09931
1.09931
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473241200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09931
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
خریداری کول
0.01
1.09867
1.09931
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473241710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09931
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
خریداری کول
0.01
1.09905
1.09931
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473241368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09931
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
خریداری کول
0.01
1.09873
1.09917
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473241067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09917
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
خریداری کول
0.01
1.09901
1.09917
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473239796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09901
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09917
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۷:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
خریداری کول
0.01
1.09827
1.09879
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473239432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09827
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09879
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
خریداری کول
0.01
1.0987
1.09879
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473238959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09879
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۵
خریداری کول
0.01
1.09835
1.09865
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473238160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09865
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
خریداری کول
0.01
1.09754
1.09824
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473235969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
خریداری کول
0.01
1.09798
1.09824
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473235572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
خریداری کول
0.01
1.09831
1.09824
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473235490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.01
1.10105
1.09833
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473223808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.01
1.09998
1.09833
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1473225533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.02
1.09845
1.09833
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473227778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.02
1.09621
1.09833
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#1473232917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09621
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.01
1.10038
1.09833
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1473225109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.02
1.09889
1.09833
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473227499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.02
1.09684
1.09833
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473229548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.01
1.10072
1.09833
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1473224613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.01
1.0995
1.09833
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473225783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.02
1.09752
1.09833
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1473228197
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خریداری کول
0.03
1.09569
1.09833
ګټه
0.08 USD
EURUSD
سودا
#1473233258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.09833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۵۷
خرڅول
0.01
1.09601
1.09571
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473232918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09571
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۲
خرڅول
0.01
1.09688
1.09658
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473232521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09658
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
خرڅول
0.01
1.09663
1.09693
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473229550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09693
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
خرڅول
0.01
1.09779
1.09693
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473230499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09779
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09693
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
خرڅول
0.01
1.09727
1.09693
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473229722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09727
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09693
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۳
خرڅول
0.01
1.09732
1.09702
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473228198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09702
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
خرڅول
0.01
1.09803
1.09773
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473227881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09803
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09773
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۸
خرڅول
0.01
1.09865
1.09835
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473227501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09865
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09835
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
خرڅول
0.01
1.09978
1.09923
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473225989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09978
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09923
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
خرڅول
0.01
1.09928
1.09923
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473225782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09923
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
خرڅول
0.02
1.10128
1.0998
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473222736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
خرڅول
0.01
1.09835
1.0998
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473219109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD