د ډیمو حالت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۷
خرڅول
0.02
1.135
1.13518
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473695720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۶
خرڅول
0.02
1.13383
1.13518
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473694065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۵
خرڅول
0.02
1.1335
1.13518
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473693917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۵
خرڅول
0.02
1.13425
1.13518
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1473694944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.13128
1.13514
ګټه
-0.04 USD
EURUSD
سودا
#1473689706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13514
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
خرڅول
0.02
1.13301
1.13514
ګټه
-0.04 USD
EURUSD
سودا
#1473692337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13301
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13514
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.13161
1.13514
ګټه
-0.04 USD
EURUSD
سودا
#1473689767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13514
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.13264
1.13514
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473691973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13514
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۳۷
خرڅول
0.01
1.13227
1.13519
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473691171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۳۷
خرڅول
0.01
1.13196
1.13519
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473690502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13196
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۳۱
خریداری کول
0.01
1.13461
1.13472
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473695014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13472
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۳۱
خریداری کول
0.01
1.13422
1.13472
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473695131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13472
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۵۰
خریداری کول
0.01
1.13411
1.13441
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473694846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13441
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۴۹
خریداری کول
0.01
1.13372
1.13401
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473694371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۴۹
خریداری کول
0.01
1.13403
1.13401
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473694064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13403
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۴۹
خریداری کول
0.01
1.13337
1.13401
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473694564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۱
خریداری کول
0.01
1.1337
1.134
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473693916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.134
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۷
خریداری کول
0.01
1.13303
1.13333
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473693389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13303
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۰۶
خریداری کول
0.01
1.13252
1.13299
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473692609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13299
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۰۶
خریداری کول
0.01
1.13286
1.13299
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473692022
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13299
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۰۲
خریداری کول
0.01
1.13235
1.13265
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473691755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13235
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13265
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۱۸
خریداری کول
0.01
1.13236
1.13266
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473691040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13236
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13266
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۳۸
خرڅول
0.01
1.13237
1.1317
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473689361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13237
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۳۸
خرڅول
0.01
1.13162
1.1317
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473688967
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13162
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1317
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.01
1.12398
1.13167
ګټه
-0.08 USD
EURUSD
سودا
#1473669791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12398
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.06
1.13278
1.13167
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#1473681807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۰۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.02
1.12583
1.13167
ګټه
-0.12 USD
EURUSD
سودا
#1473671082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.07
1.13437
1.13167
ګټه
0.19 USD
EURUSD
سودا
#1473683636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13437
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.02
1.12742
1.13167
ګټه
-0.09 USD
EURUSD
سودا
#1473674970
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.1
1.13582
1.13167
ګټه
0.42 USD
EURUSD
سودا
#1473686498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.03
1.12888
1.13167
ګټه
-0.08 USD
EURUSD
سودا
#1473676969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.04
1.13045
1.13167
ګټه
-0.05 USD
EURUSD
سودا
#1473678898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.01
1.12363
1.13167
ګټه
-0.08 USD
EURUSD
سودا
#1473669462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.05
1.13227
1.13167
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1473680875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.01
1.12523
1.13167
ګټه
-0.06 USD
EURUSD
سودا
#1473670488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12523
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.07
1.13395
1.13167
ګټه
0.16 USD
EURUSD
سودا
#1473683107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13395
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.02
1.12682
1.13167
ګټه
-0.10 USD
EURUSD
سودا
#1473672522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.09
1.13549
1.13167
ګټه
0.34 USD
EURUSD
سودا
#1473686268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.34 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.03
1.12845
1.13167
ګټه
-0.10 USD
EURUSD
سودا
#1473676629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.03
1.12988
1.13167
ګټه
-0.05 USD
EURUSD
سودا
#1473678321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.01
1.12292
1.13167
ګټه
-0.09 USD
EURUSD
سودا
#1473669075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12292
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.05
1.13156
1.13167
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1473680074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13156
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.01
1.12459
1.13167
ګټه
-0.07 USD
EURUSD
سودا
#1473670203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.06
1.1331
1.13167
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#1473682145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.02
1.12628
1.13167
ګټه
-0.11 USD
EURUSD
سودا
#1473671451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.11 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.08
1.13474
1.13167
ګټه
0.25 USD
EURUSD
سودا
#1473684079
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13474
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.25 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.02
1.12786
1.13167
ګټه
-0.08 USD
EURUSD
سودا
#1473675232
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.03
1.12924
1.13167
ګټه
-0.07 USD
EURUSD
سودا
#1473677168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
خرڅول
0.04
1.13114
1.13167
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1473679622
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.13167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
خریداری کول
0.01
1.13495
1.1349
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1473684074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1349
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD