د ډیمو حالت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۱۹
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۷
کاپی
3093.52%
2565.76%
ګټه
-28.79 USD
Bulgar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۱۹
د ننوتلو ځای
3093.52%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۷
بهر(وتل)
2565.76%
ګټه
-28.79 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۱۹
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۷
کاپی
3093.52%
2565.76%
ګټه
-28.79 USD
Bulgar
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۱۹
د ننوتلو ځای
3093.52%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۷
بهر(وتل)
2565.76%
ګټه
-28.79 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۳۸
کاپی
6.05%
-84.08%
ګټه
-29.75 USD
Ohlc32
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
د ننوتلو ځای
6.05%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۳۸
بهر(وتل)
-84.08%
ګټه
-29.75 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۲
کاپی
-16.19%
-98.28%
ګټه
-19.68 USD
ApaiLaut
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
د ننوتلو ځای
-16.19%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۲
بهر(وتل)
-98.28%
ګټه
-19.68 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۱۳
کاپی
146.84%
-98.79%
ګټه
-61.08 USD
GnikAzam
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
د ننوتلو ځای
146.84%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۱۳
بهر(وتل)
-98.79%
ګټه
-61.08 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۳۷
کاپی
123.53%
-99.85%
ګټه
-45.75 USD
FIBOSNRSCALPER
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
د ننوتلو ځای
123.53%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۳۷
بهر(وتل)
-99.85%
ګټه
-45.75 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۳۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۹
کاپی
3519.14%
-3.64%
ګټه
-18.13 USD
haizie
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۳۷
د ننوتلو ځای
3519.14%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۹
بهر(وتل)
-3.64%
ګټه
-18.13 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
۰۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۴
کاپی
37.84%
-88.34%
ګټه
-47.48 USD
nabila96
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
د ننوتلو ځای
37.84%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۴
بهر(وتل)
-88.34%
ګټه
-47.48 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۵۴
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۳۸
کاپی
1250.21%
1250.21%
ګټه
0.00 USD
Kevin_cueva
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۵۴
د ننوتلو ځای
1250.21%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۳۸
بهر(وتل)
1250.21%
ګټه
0.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۳۴
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۲۵
کاپی
323.37%
323.37%
ګټه
0.00 USD
Rosafendy2019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۳۴
د ننوتلو ځای
323.37%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۲۵
بهر(وتل)
323.37%
ګټه
0.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۳۶
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۰۵
کاپی
366.76%
-113.15%
ګټه
-10.74 USD
Daniel_25
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۳۶
د ننوتلو ځای
366.76%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۰۵
بهر(وتل)
-113.15%
ګټه
-10.74 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۴۵
کاپی
196.66%
140.25%
ګټه
-69.45 USD
SQD_Trainer
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
د ننوتلو ځای
196.66%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۴۵
بهر(وتل)
140.25%
ګټه
-69.45 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۲
کاپی
86.19%
-100%
ګټه
742.93 USD
LCFX
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
د ننوتلو ځای
86.19%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۲
بهر(وتل)
-100%
ګټه
742.93 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۱:۰۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۰۸
کاپی
57.03%
57.03%
ګټه
0.00 USD
SQDfighterN9
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۱:۰۷
د ننوتلو ځای
57.03%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۰۸
بهر(وتل)
57.03%
ګټه
0.00 USD
۲۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۵
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۸
کاپی
631.85%
23.91%
ګټه
-49.00 USD
DBest
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۵
د ننوتلو ځای
631.85%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۸
بهر(وتل)
23.91%
ګټه
-49.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
کاپی
35151.54%
8789.47%
ګټه
104.47 USD
nabila96
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
د ننوتلو ځای
35151.54%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
بهر(وتل)
8789.47%
ګټه
104.47 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
کاپی
35151.54%
8789.47%
ګټه
104.47 USD
nabila96
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
د ننوتلو ځای
35151.54%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
بهر(وتل)
8789.47%
ګټه
104.47 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۵:۲۸:۱۲
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۰۰
کاپی
9.73%
-7.97%
ګټه
-76.04 USD
ScalpingKilat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۵:۲۸:۱۲
د ننوتلو ځای
9.73%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۰۰
بهر(وتل)
-7.97%
ګټه
-76.04 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۰
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۵۵:۲۰
کاپی
303.58%
-42.97%
ګټه
-44.89 USD
BerjayaCT
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۰
د ننوتلو ځای
303.58%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۵۵:۲۰
بهر(وتل)
-42.97%
ګټه
-44.89 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۹
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۷
کاپی
511.01%
511.01%
ګټه
0.00 USD
duyongtrade
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۹
د ننوتلو ځای
511.01%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۷
بهر(وتل)
511.01%
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۲۷
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۴۰
کاپی
723.48%
56.76%
ګټه
-45.19 USD
Triple M
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۲۷
د ننوتلو ځای
723.48%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۴۰
بهر(وتل)
56.76%
ګټه
-45.19 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۱۸:۴۵
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۱۳
کاپی
-30.23%
-34.43%
ګټه
-8.80 USD
fortunestrader
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۱۸:۴۵
د ننوتلو ځای
-30.23%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۱۳
بهر(وتل)
-34.43%
ګټه
-8.80 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۸:۲۴
۱۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۴:۱۶
کاپی
452.7%
105.36%
ګټه
3.17 USD
bkhe31
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۸:۲۴
د ننوتلو ځای
452.7%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۴:۱۶
بهر(وتل)
105.36%
ګټه
3.17 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۴۲:۰۴
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۵۹
کاپی
26.49%
6.45%
ګټه
145.97 USD
Rania
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۴۲:۰۴
د ننوتلو ځای
26.49%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۵۹
بهر(وتل)
6.45%
ګټه
145.97 USD
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۶
۲۶.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۳
کاپی
90.5%
-70.1%
ګټه
-17.83 USD
AnakMujahideen
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۶
د ننوتلو ځای
90.5%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۳
بهر(وتل)
-70.1%
ګټه
-17.83 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۵:۴۸
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۱
کاپی
308.31%
322.74%
ګټه
-3.24 USD
YP
DrPresh
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۵:۴۸
د ننوتلو ځای
308.31%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۱
بهر(وتل)
322.74%
ګټه
-3.24 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۸ ۰۹:۱۰:۵۲
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۰۰
کاپی
333.92%
-46.04%
ګټه
-70.25 USD
stratofortress
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۸ ۰۹:۱۰:۵۲
د ننوتلو ځای
333.92%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۰۰
بهر(وتل)
-46.04%
ګټه
-70.25 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۷:۳۸
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۳۴
کاپی
159.59%
216.27%
ګټه
-8.78 USD
Kjenthaocafe
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۷:۳۸
د ننوتلو ځای
159.59%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۳۴
بهر(وتل)
216.27%
ګټه
-8.78 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۵۲:۲۸
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۱۳:۵۴
کاپی
51.82%
-82.73%
ګټه
-436.32 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۵۲:۲۸
د ننوتلو ځای
51.82%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۱۳:۵۴
بهر(وتل)
-82.73%
ګټه
-436.32 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۹:۴۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۴۱:۳۸
کاپی
229.59%
89.63%
ګټه
-8.25 USD
Hongthuy
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۹:۴۱
د ننوتلو ځای
229.59%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۴۱:۳۸
بهر(وتل)
89.63%
ګټه
-8.25 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۵:۴۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۴۴
کاپی
1437.66%
-79.06%
ګټه
-8.89 USD
rocher
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۵:۴۰
د ننوتلو ځای
1437.66%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۴۴
بهر(وتل)
-79.06%
ګټه
-8.89 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۶:۳۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۲۵
کاپی
290.4%
324.83%
ګټه
-8.99 USD
Ify12
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۶:۳۹
د ننوتلو ځای
290.4%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۲۵
بهر(وتل)
324.83%
ګټه
-8.99 USD
۰۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۲:۳۳:۰۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۵۲
کاپی
797.33%
1050.64%
ګټه
-7.31 USD
SoLoMoN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۲:۳۳:۰۷
د ننوتلو ځای
797.33%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۵۲
بهر(وتل)
1050.64%
ګټه
-7.31 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۲۱:۰۰
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۳۲
کاپی
1158.43%
-99.86%
ګټه
81.35 USD
SAFX
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۲۱:۰۰
د ننوتلو ځای
1158.43%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۳۲
بهر(وتل)
-99.86%
ګټه
81.35 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۲۸
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۴۴
کاپی
7.89%
7.89%
ګټه
0.00 USD
ScalpingKilat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۲۸
د ننوتلو ځای
7.89%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۴۴
بهر(وتل)
7.89%
ګټه
0.00 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۳:۳۹
۱۴.۰۸.۲۰۱۸ ۱۷:۳۳:۱۷
کاپی
0%
0%
ګټه
-386.10 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۳:۳۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۸ ۱۷:۳۳:۱۷
بهر(وتل)
0%
ګټه
-386.10 USD
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۲۱:۴۵:۱۹
۱۰.۰۷.۲۰۱۸ ۱۹:۵۴:۳۰
کاپی
0%
0%
ګټه
-106.91 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۲۱:۴۵:۱۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۱۸ ۱۹:۵۴:۳۰
بهر(وتل)
0%
ګټه
-106.91 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۲:۲۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۲:۰۶
کاپی
0%
0%
ګټه
-80.29 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۲:۲۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۲:۰۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
-80.29 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۰:۵۲
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۱:۲۶
کاپی
0%
0%
ګټه
-512.65 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۰:۵۲
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۱:۲۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
-512.65 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۸ ۲۲:۵۰:۵۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۰:۳۲
کاپی
0%
0%
ګټه
-16.33 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۱۸ ۲۲:۵۰:۵۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۰:۳۲
بهر(وتل)
0%
ګټه
-16.33 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۷:۵۰
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۹:۴۶
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۷:۵۰
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۹:۴۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۳:۰۸
۲۳.۰۴.۲۰۱۸ ۱۵:۰۹:۰۰
کاپی
0%
0%
ګټه
-174.84 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۳:۰۸
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۱۸ ۱۵:۰۹:۰۰
بهر(وتل)
0%
ګټه
-174.84 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۳۵
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۵۹
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۳۵
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۵۹
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۲.۲۰۱۷ ۱۵:۳۸:۲۲
۰۴.۰۴.۲۰۱۷ ۱۵:۴۸:۰۱
کاپی
0%
0%
ګټه
-14.18 USD
MN
Manggo888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۱۷ ۱۵:۳۸:۲۲
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۴.۲۰۱۷ ۱۵:۴۸:۰۱
بهر(وتل)
0%
ګټه
-14.18 USD
۱۲.۰۲.۲۰۱۷ ۰۷:۴۵:۱۸
۱۳.۰۲.۲۰۱۷ ۱۵:۳۶:۵۷
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
SoLoMoN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۱۷ ۰۷:۴۵:۱۸
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۱۷ ۱۵:۳۶:۵۷
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۳:۲۳:۵۰
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۳:۳۶:۵۰
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
QWERTY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۳:۲۳:۵۰
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۳:۳۶:۵۰
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۲:۳۰:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۲:۴۱:۴۵
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
riopurwanggono
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۲:۳۰:۳۶
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۱۷ ۰۲:۴۱:۴۵
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۰۴.۰۱.۲۰۱۷ ۱۵:۱۱:۰۳
۰۴.۰۱.۲۰۱۷ ۱۵:۱۴:۳۸
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
AMS_Turbo
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۷ ۱۵:۱۱:۰۳
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۷ ۱۵:۱۴:۳۸
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۶ ۱۵:۵۷:۵۰
۳۰.۱۲.۲۰۱۶ ۰۱:۲۳:۲۳
کاپی
0%
0%
ګټه
-37.11 USD
SO
antracit76
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۶ ۱۵:۵۷:۵۰
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۱۶ ۰۱:۲۳:۲۳
بهر(وتل)
0%
ګټه
-37.11 USD
۱۹.۱۰.۲۰۱۶ ۰۰:۲۰:۴۶
۰۱.۱۲.۲۰۱۶ ۱۴:۴۴:۴۹
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
Shauki881KSM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۱۶ ۰۰:۲۰:۴۶
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۱۶ ۱۴:۴۴:۴۹
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD