د ډیمو حالت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۳۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۹
خرڅول
0.02
131.77
131.205
ګټه
10.36 USD
EURJPY
سودا
#73126581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
131.205
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.36 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۴
خرڅول
0.02
132.121
131.2
ګټه
16.88 USD
EURJPY
سودا
#73143641
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.121
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
131.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.88 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۷
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۴
خرڅول
0.02
130.559
130.338
ګټه
4.09 USD
EURJPY
سودا
#72976272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.338
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.09 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۱
خرڅول
0.02
130.522
130.343
ګټه
3.32 USD
EURJPY
سودا
#72976260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.343
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.32 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۹
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
خرڅول
0.02
130.495
130.345
ګټه
2.77 USD
EURJPY
سودا
#72976205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.77 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۰۳
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۵
خرڅول
0.02
130.145
129.868
ګټه
5.15 USD
EURJPY
سودا
#72896698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
129.868
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.15 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۵۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
خرڅول
0.02
130.113
129.853
ګټه
4.83 USD
EURJPY
سودا
#72896648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
129.853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.83 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۴۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۵
خرڅول
0.02
130.039
130.107
ګټه
-1.26 USD
EURJPY
سودا
#72809922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.107
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.26 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۰
خرڅول
0.02
130.2
130.105
ګټه
1.76 USD
EURJPY
سودا
#72839675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.105
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.76 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۵
خرڅول
0.02
130.251
130.104
ګټه
2.72 USD
EURJPY
سودا
#72839779
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.104
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.72 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۲
خرڅول
0.02
130.29
130.106
ګټه
3.41 USD
EURJPY
سودا
#72839811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.106
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.41 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۴
خرڅول
0.02
130.399
130.106
ګټه
5.42 USD
EURJPY
سودا
#72850505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.106
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.42 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۲
خرڅول
0.02
130.123
130.283
ګټه
-2.96 USD
EURJPY
سودا
#72696366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.283
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.96 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۳:۰۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۰
خرڅول
0.02
130.415
130.28
ګټه
2.50 USD
EURJPY
سودا
#72707874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.50 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۳۷
خرڅول
0.02
130.443
130.279
ګټه
3.03 USD
EURJPY
سودا
#72708460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.279
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.03 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۵۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۳۴
خرڅول
0.02
130.494
130.281
ګټه
3.94 USD
EURJPY
سودا
#72711855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.494
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.281
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.94 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۲۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۳۱
خرڅول
0.02
130.61
130.289
ګټه
5.94 USD
EURJPY
سودا
#72713669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.94 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۰
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۵
خرڅول
0.02
130.67
130.568
ګټه
1.88 USD
EURJPY
سودا
#72713761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.568
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.88 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۳۳
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۲
خرڅول
0.02
130.763
130.566
ګټه
3.64 USD
EURJPY
سودا
#72713896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.566
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.64 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۹
خرڅول
0.02
130.844
130.565
ګټه
5.15 USD
EURJPY
سودا
#72714728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.565
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.15 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۰۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۹
خرڅول
0.02
130.541
130.199
ګټه
6.29 USD
EURJPY
سودا
#72491375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.541
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.199
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.29 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۴۳
خرڅول
0.02
130.482
130.213
ګټه
4.94 USD
EURJPY
سودا
#72487280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.482
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.213
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.94 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۳۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۲
خرڅول
0.02
130.4
130.216
ګټه
3.38 USD
EURJPY
سودا
#72445044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.38 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۳۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۰
خرڅول
0.02
130.35
130.219
ګټه
2.41 USD
EURJPY
سودا
#72445060
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.219
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.41 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۲۶
خرڅول
0.02
130.305
130.217
ګټه
1.61 USD
EURJPY
سودا
#72444818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.217
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.61 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۳۹
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۸
خرڅول
0.02
130.359
129.89
ګټه
8.58 USD
EURJPY
سودا
#72383616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
129.89
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.58 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۰۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۷
خرڅول
0.02
130.58
130.08
ګټه
9.13 USD
EURJPY
سودا
#72304911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.08
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.13 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۹
خرڅول
0.02
130.43
130.225
ګټه
3.74 USD
EURJPY
سودا
#72105556
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.225
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.74 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۷
خرڅول
0.02
130.39
130.225
ګټه
3.00 USD
EURJPY
سودا
#72105548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.225
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۳۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۳
خرڅول
0.02
130.519
130.219
ګټه
5.47 USD
EURJPY
سودا
#72126952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.519
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.219
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.47 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۰۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۱
خرڅول
0.02
130.497
130.218
ګټه
5.08 USD
EURJPY
سودا
#72126822
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.497
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.218
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.08 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۵۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۸
خرڅول
0.02
130.593
130.22
ګټه
6.80 USD
EURJPY
سودا
#72127412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.22
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.80 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۴۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۶
خرڅول
0.02
130.35
130.222
ګټه
2.33 USD
EURJPY
سودا
#72105545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.222
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.33 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۳
خرڅول
0.02
130.298
130.223
ګټه
1.37 USD
EURJPY
سودا
#72105510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.223
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.37 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۲۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۵
خرڅول
0.02
130.3
130.148
ګټه
2.76 USD
EURJPY
سودا
#72019543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.148
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.76 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۹
خرڅول
0.02
130.275
130.141
ګټه
2.43 USD
EURJPY
سودا
#72018495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.43 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۴
خرڅول
0.02
130.333
130.146
ګټه
3.40 USD
EURJPY
سودا
#72019527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.333
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.146
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.40 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۲۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرڅول
0.02
130.428
130.152
ګټه
5.01 USD
EURJPY
سودا
#72048048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.152
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.01 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۶
خرڅول
0.02
130.373
130.256
ګټه
2.12 USD
EURJPY
سودا
#72041907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.256
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.12 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
خرڅول
0.02
130.48
130.266
ګټه
3.88 USD
EURJPY
سودا
#72048886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.266
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.88 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۵۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۵۷
خرڅول
0.02
130.528
130.269
ګټه
4.69 USD
EURJPY
سودا
#72052945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.269
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.69 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۹
خرڅول
0.02
130.244
130.082
ګټه
2.92 USD
EURJPY
سودا
#71943063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.92 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۶
خرڅول
0.02
130.225
130.082
ګټه
2.58 USD
EURJPY
سودا
#71942964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.082
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.58 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
خرڅول
0.02
110.819
110.695
ګټه
2.24 USD
USDJPY
سودا
#71880671
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.819
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.695
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.24 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۷
خرڅول
0.02
110.799
110.698
ګټه
1.82 USD
USDJPY
سودا
#71880658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.82 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۴
خرڅول
0.02
110.764
110.702
ګټه
1.12 USD
USDJPY
سودا
#71880613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.702
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۴۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۰
خرڅول
0.02
110.845
110.641
ګټه
3.69 USD
USDJPY
سودا
#71810540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.641
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.69 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۵۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۸
خرڅول
0.02
110.834
110.641
ګټه
3.49 USD
USDJPY
سودا
#71810400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
110.641
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.49 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۲۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۲
خریداری کول
0.02
1.53695
1.54125
ګټه
6.55 USD
EURAUD
سودا
#71744184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.53695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.54125
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.55 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۱۵
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
خریداری کول
0.02
1.17723
1.1783
ګټه
2.14 USD
EURUSD
سودا
#71693265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1783
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.14 USD