د ډیمو حالت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۳۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۵۰
خریداری کول
0.1
120.834
120.894
ګټه
3.58 USD
EURJPY
سودا
#139422266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
120.894
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
3.58 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۵۵
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۰
خرڅول
0.03
120.85
120.828
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#139326914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
120.828
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.01 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۳
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
خرڅول
0.03
120.911
120.828
ګټه
1.71 USD
EURJPY
سودا
#139307754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
120.828
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.71 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۴۲
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۲
خرڅول
0.1
120.831
120.776
ګټه
3.12 USD
EURJPY
سودا
#139325344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
120.776
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
3.12 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۶
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۷
خرڅول
0.03
120.936
120.774
ګټه
3.92 USD
EURJPY
سودا
#139307925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.936
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
120.774
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
3.92 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۰
خرڅول
0.03
120.874
120.766
ګټه
2.41 USD
EURJPY
سودا
#139307314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
120.874
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
120.766
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
2.41 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۹
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۷
خرڅول
0.03
1.3568
1.35525
ګټه
3.13 USD
USDCAD
سودا
#139127321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35525
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.13 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۳۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۰
خرڅول
0.03
1.35598
1.35519
ګټه
1.45 USD
USDCAD
سودا
#139123214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35519
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.45 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۳
خرڅول
0.03
1.35569
1.35518
ګټه
0.83 USD
USDCAD
سودا
#139116421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35518
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.83 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
خرڅول
0.03
1.35533
1.35517
ګټه
0.05 USD
USDCAD
سودا
#139115895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35533
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35517
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.05 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۵
خرڅول
0.03
1.35525
1.35526
ګټه
-0.32 USD
USDCAD
سودا
#139114184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35526
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.32 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۵۶
خرڅول
0.02
1.35867
1.35518
ګټه
4.95 USD
USDCAD
سودا
#139146317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.35518
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.95 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۰۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
خرڅول
0.05
1.79323
1.79172
ګټه
4.22 USD
GBPAUD
سودا
#139084340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.79323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.79172
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.22 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
خرڅول
0.05
1.79289
1.79173
ګټه
3.00 USD
GBPAUD
سودا
#139080681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.79289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.79173
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.00 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۵۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
خرڅول
0.02
1.79387
1.79175
ګټه
2.53 USD
GBPAUD
سودا
#139085669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.79387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79175
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.53 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۹
خرڅول
0.02
1.79356
1.79178
ګټه
2.06 USD
GBPAUD
سودا
#139084962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.79356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79178
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.06 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۷:۵۹
خرڅول
0.05
1.79318
1.79318
ګټه
-1.00 USD
GBPAUD
سودا
#139081303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.79318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.79318
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-1.00 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۰۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۵۰
خریداری کول
0.02
132.387
132.589
ګټه
3.38 USD
GBPJPY
سودا
#138847680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
132.589
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.38 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۲۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۴
خریداری کول
0.05
132.434
132.6
ګټه
6.74 USD
GBPJPY
سودا
#138845348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
132.6
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.74 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۵
خریداری کول
0.05
132.535
132.609
ګټه
2.45 USD
GBPJPY
سودا
#138844972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.535
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
132.609
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.45 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۶
خرڅول
0.03
132.312
132.24
ګټه
1.41 USD
GBPJPY
سودا
#138818787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.312
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.24
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.41 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۲۵
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۴۴
خرڅول
0.03
132.284
132.248
ګټه
0.40 USD
GBPJPY
سودا
#138819377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.284
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
132.248
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.40 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۳
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۵۹
خرڅول
0.07
132.311
132.248
ګټه
2.71 USD
GBPJPY
سودا
#138817626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
132.248
د کمیشن لګښتونه
-1.40 USD
ګټه
2.71 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
خرڅول
0.02
1.12229
1.12139
ګټه
1.60 USD
EURUSD
سودا
#138748527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.12139
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.60 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۲۷
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۱
خرڅول
0.02
1.12273
1.12138
ګټه
2.50 USD
EURUSD
سودا
#138753759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.12138
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.50 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۳۳
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۱۶
خرڅول
0.05
1.12202
1.12141
ګټه
2.55 USD
EURUSD
سودا
#138748244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.12141
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.55 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۷
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
خرڅول
0.05
1.12196
1.12156
ګټه
1.50 USD
EURUSD
سودا
#138748307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12196
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.12156
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.50 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۴
خرڅول
0.02
132.851
132.682
ګټه
2.76 USD
GBPJPY
سودا
#138714588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
132.682
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.76 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۴۲
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۵۶
خرڅول
0.04
133.125
133.048
ګټه
2.07 USD
GBPJPY
سودا
#138677910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
133.048
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
2.07 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۴۹
خریداری کول
0.04
133.038
133.055
ګټه
-0.17 USD
GBPJPY
سودا
#138674625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
133.055
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-0.17 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۱۶
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۳۲
خریداری کول
0.03
132.996
133.045
ګټه
0.77 USD
GBPJPY
سودا
#138674877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
133.045
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.77 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۱۹
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۴۱
خرڅول
0.08
133.095
133.056
ګټه
1.31 USD
GBPJPY
سودا
#138672955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
133.056
د کمیشن لګښتونه
-1.60 USD
ګټه
1.31 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۵۲
خریداری کول
0.02
133.282
133.496
ګټه
3.59 USD
GBPJPY
سودا
#138627260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.282
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
133.496
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
3.59 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۱۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۹
خریداری کول
0.05
133.381
133.501
ګټه
4.59 USD
GBPJPY
سودا
#138624546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.381
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
133.501
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.59 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۴
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۶
خریداری کول
0.05
133.335
133.468
ګټه
5.19 USD
GBPJPY
سودا
#138627068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
133.468
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
5.19 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۳۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۴۷
خرڅول
0.02
132.964
132.868
ګټه
1.39 USD
GBPJPY
سودا
#138529632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
132.868
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.39 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۲۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۷
خرڅول
0.02
132.892
132.871
ګټه
-0.01 USD
GBPJPY
سودا
#138529376
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.892
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
132.871
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۵۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۵۹
خرڅول
0.02
132.934
132.873
ګټه
0.74 USD
GBPJPY
سودا
#138529415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
132.873
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.74 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۴۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۳۴
خریداری کول
0.02
120.483
120.451
ګټه
-0.99 USD
EURJPY
سودا
#138526393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
120.451
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.99 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۳۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۷
خریداری کول
0.04
120.397
120.452
ګټه
1.26 USD
EURJPY
سودا
#138526836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
120.452
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
1.26 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۳
خریداری کول
0.02
120.429
120.453
ګټه
0.05 USD
EURJPY
سودا
#138526490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
120.453
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.05 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۰۷
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۱۶
خریداری کول
0.04
120.415
120.451
ګټه
0.55 USD
EURJPY
سودا
#138526530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
120.415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
120.451
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
0.55 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۷
خرڅول
0.02
133.349
133.027
ګټه
5.62 USD
GBPJPY
سودا
#138518834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
133.027
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
5.62 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۰
خرڅول
0.05
133.273
133.025
ګټه
10.59 USD
GBPJPY
سودا
#138515168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
133.025
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
10.59 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۴
خرڅول
0.05
133.209
133.136
ګټه
2.41 USD
GBPJPY
سودا
#138513973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
133.136
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.41 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۸
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۲۵
خریداری کول
0.02
132.94
133.305
ګټه
6.46 USD
GBPJPY
سودا
#138495957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
133.305
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
6.46 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۸
خریداری کول
0.03
133.042
133.265
ګټه
5.68 USD
GBPJPY
سودا
#138495518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
133.265
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.68 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۴۱
خریداری کول
0.03
133.18
133.269
ګټه
1.91 USD
GBPJPY
سودا
#138493818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
133.269
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.91 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۳
خریداری کول
0.05
0.65516
0.65615
ګټه
4.24 USD
AUDCHF
سودا
#138442363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65516
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.65615
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.24 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۵۳
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۲۱
خریداری کول
0.02
0.65582
0.655
ګټه
-2.14 USD
AUDCHF
سودا
#138437725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.655
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.14 USD