د ډیمو حالت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
خرڅول
0.01
125.968
130.032
ګټه
-37.26 USD
GBPJPY
سودا
#129447463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-37.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.032
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-37.26 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۹
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
خرڅول
0.01
127.378
130.032
ګټه
-24.40 USD
GBPJPY
سودا
#129462064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
127.378
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-24.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.032
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-24.40 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۰
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
خرڅول
0.01
126.891
130.032
ګټه
-28.84 USD
GBPJPY
سودا
#129458950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
126.891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.032
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-28.84 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
خرڅول
0.01
126.148
130.032
ګټه
-35.62 USD
GBPJPY
سودا
#129447934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
126.148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.032
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-35.62 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
خرڅول
0.02
125.704
126.165
ګټه
-8.86 USD
GBPJPY
سودا
#129446750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
126.165
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-8.86 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
خرڅول
0.01
125.658
126.165
ګټه
-4.85 USD
GBPJPY
سودا
#129446684
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.658
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
126.165
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.85 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
خرڅول
0.01
125.634
126.165
ګټه
-5.07 USD
GBPJPY
سودا
#129446680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
126.165
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.07 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۹
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۵
خرڅول
0.01
108.29
107.981
ګټه
2.76 USD
USDJPY
سودا
#129384763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.981
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.76 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۴۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۰
خرڅول
0.01
125.732
125.071
ګټه
5.92 USD
GBPJPY
سودا
#129381047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
125.071
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.92 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۴
خرڅول
0.01
107.991
107.981
ګټه
-0.01 USD
USDJPY
سودا
#129381076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.981
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۰
خرڅول
0.01
108.014
107.975
ګټه
0.26 USD
USDJPY
سودا
#129381114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.975
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.26 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۲۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۱۶
خرڅول
0.01
108.011
107.976
ګټه
0.22 USD
USDJPY
سودا
#129381124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.011
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.976
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۵۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۱۰
خرڅول
0.01
129.93
129.701
ګټه
1.94 USD
GBPJPY
سودا
#129247985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.701
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.94 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۱۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
خرڅول
0.01
129.878
129.5
ګټه
3.32 USD
GBPJPY
سودا
#129206343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.32 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۰۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
خرڅول
0.01
129.664
129.5
ګټه
1.33 USD
GBPJPY
سودا
#129201935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.33 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۷
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۷
خرڅول
0.01
129.799
129.152
ګټه
5.85 USD
GBPJPY
سودا
#129141621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.152
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.85 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۲۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
خرڅول
0.01
129.442
129.159
ګټه
2.45 USD
GBPJPY
سودا
#129164295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.442
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.159
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.45 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۱۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۳
خرڅول
0.01
129.695
129.337
ګټه
3.15 USD
GBPJPY
سودا
#129141572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.337
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.15 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۰۸
خرڅول
0.01
129.628
129.328
ګټه
2.61 USD
GBPJPY
سودا
#129141016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.328
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.61 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۹
خرڅول
0.01
130.24
129.574
ګټه
6.06 USD
GBPJPY
سودا
#129136095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.574
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.06 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۳۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۲۶
خریداری کول
0.01
130.392
130.516
ګټه
0.96 USD
GBPJPY
سودا
#129098813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.516
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.96 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۱۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۴۹
خرڅول
0.01
129.703
129.598
ګټه
0.79 USD
GBPJPY
سودا
#129076358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.598
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.79 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۵۰
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۷
خرڅول
0.01
129.911
129.788
ګټه
0.96 USD
GBPJPY
سودا
#129075179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.788
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.96 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۲۹
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۳
خرڅول
0.01
129.765
129.765
ګټه
-0.20 USD
GBPJPY
سودا
#129060897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.765
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.765
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.20 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۶
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۵
خرڅول
0.01
129.73
129.332
ګټه
3.57 USD
GBPJPY
سودا
#129060740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.332
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.57 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۵
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۸
خرڅول
0.01
129.705
129.28
ګټه
3.83 USD
GBPJPY
سودا
#129060711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.28
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.83 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۸
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۴
خریداری کول
0.01
129.714
129.759
ګټه
0.22 USD
GBPJPY
سودا
#129055746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.759
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.22 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۲
خریداری کول
0.01
130.068
130.107
ګټه
0.17 USD
GBPJPY
سودا
#129055395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.107
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.17 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۶
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۵
خرڅول
0.01
131.004
130.037
ګټه
8.93 USD
GBPJPY
سودا
#129052781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.004
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.037
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
8.93 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۱
خریداری کول
0.01
2.00258
2.00259
ګټه
-0.20 USD
GBPAUD
سودا
#129044935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2.00258
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2.00259
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.20 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
خرڅول
0.01
2.01178
2
ګټه
7.02 USD
GBPAUD
سودا
#129040859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.01178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.02 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۴۹
خرڅول
0.01
131.401
130.295
ګټه
10.25 USD
GBPJPY
سودا
#129002783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.295
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.25 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۵۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۳۴
خرڅول
0.01
133.275
132.729
ګټه
4.86 USD
GBPJPY
سودا
#128947977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
132.729
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.86 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۲۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
خرڅول
0.01
133.13
132.735
ګټه
3.47 USD
GBPJPY
سودا
#128947785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
132.735
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.47 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۳۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
133.096
132.727
ګټه
3.22 USD
GBPJPY
سودا
#128947665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.096
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
132.727
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.22 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۱۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۴۰
خرڅول
0.01
134.068
133.734
ګټه
2.92 USD
GBPJPY
سودا
#128932024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.734
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.92 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
خرڅول
0.01
134.137
134.137
ګټه
-0.20 USD
GBPJPY
سودا
#128923124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.137
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.137
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.20 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
خرڅول
0.01
134.25
134.135
ګټه
0.87 USD
GBPJPY
سودا
#128922883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.135
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.87 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۲۳
خرڅول
0.01
134.092
134.095
ګټه
-0.23 USD
GBPJPY
سودا
#128922143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.095
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.23 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۳
خرڅول
0.01
134.116
133.4
ګټه
6.52 USD
GBPJPY
سودا
#128922193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.4
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.52 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
خرڅول
0.01
131.782
133.548
ګټه
-16.88 USD
GBPJPY
سودا
#128896788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.548
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-16.88 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
خرڅول
0.01
132.411
133.548
ګټه
-10.94 USD
GBPJPY
سودا
#128898517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.548
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-10.94 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۵:۱۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
خرڅول
0.01
131.844
133.548
ګټه
-16.29 USD
GBPJPY
سودا
#128897192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.548
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-16.29 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
خرڅول
0.03
131.732
133.548
ګټه
-52.04 USD
GBPJPY
سودا
#128896813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-51.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
133.548
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-52.04 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۰۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۰۰
خرڅول
0.01
131.842
131.5
ګټه
3.07 USD
GBPJPY
سودا
#128884718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.07 USD
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۳۳:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۹
خرڅول
0.01
131.633
131.55
ګټه
0.59 USD
GBPJPY
سودا
#128884650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.55
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.59 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
خرڅول
0.01
131.838
131.6
ګټه
2.08 USD
GBPJPY
سودا
#128883617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.6
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.08 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۱۵
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
خرڅول
0.01
131.704
131.6
ګټه
0.80 USD
GBPJPY
سودا
#128883224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.6
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.80 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۴۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۲۸
خرڅول
0.01
131.752
131.619
ګټه
1.07 USD
GBPJPY
سودا
#128881374
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
131.752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.619
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.07 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۱:۲۵
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۴۵
خرڅول
0.01
132.08
131.992
ګټه
0.65 USD
GBPJPY
سودا
#128880872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.992
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.65 USD