د ډیمو حالت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرڅول
0.01
1.27816
1.277
ګټه
0.81 USD
USDCAD
سودا
#30097313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27816
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.277
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.81 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرڅول
0.01
1.27759
1.277
ګټه
0.36 USD
USDCAD
سودا
#30096903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.277
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.36 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرڅول
0.01
1.2776
1.277
ګټه
0.37 USD
USDCAD
سودا
#30096914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.277
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.37 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرڅول
0.01
1.27759
1.277
ګټه
0.36 USD
USDCAD
سودا
#30096918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.277
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.36 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرڅول
0.01
1.2776
1.277
ګټه
0.37 USD
USDCAD
سودا
#30096911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.277
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.37 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرڅول
0.01
1.27759
1.277
ګټه
0.36 USD
USDCAD
سودا
#30096916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.277
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.36 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
خرڅول
0.01
1.37123
1.3706
ګټه
0.53 USD
GBPUSD
سودا
#29672726
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3706
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.53 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۱۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
خرڅول
0.01
1.37118
1.3706
ګټه
0.48 USD
GBPUSD
سودا
#29672691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3706
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
خرڅول
0.01
1.37123
1.3706
ګټه
0.53 USD
GBPUSD
سودا
#29672724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3706
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.53 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
خرڅول
0.01
1.37123
1.3706
ګټه
0.53 USD
GBPUSD
سودا
#29672728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3706
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.53 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
خرڅول
0.01
1.37122
1.3706
ګټه
0.52 USD
GBPUSD
سودا
#29672719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3706
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.52 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.38057
1.38
ګټه
0.47 USD
GBPUSD
سودا
#29290307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.47 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.38057
1.38
ګټه
0.47 USD
GBPUSD
سودا
#29290313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.47 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.38057
1.38
ګټه
0.47 USD
GBPUSD
سودا
#29290473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.47 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.38057
1.38
ګټه
0.47 USD
GBPUSD
سودا
#29290310
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.47 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.38057
1.38
ګټه
0.47 USD
GBPUSD
سودا
#29290411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.47 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.381
1.38
ګټه
0.90 USD
GBPUSD
سودا
#29292106
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.381
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.90 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
خرڅول
0.01
1.26457
1.2643
ګټه
0.11 USD
USDCAD
سودا
#29147662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
خرڅول
0.01
1.26457
1.2643
ګټه
0.11 USD
USDCAD
سودا
#29147665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
خرڅول
0.01
1.26457
1.2643
ګټه
0.11 USD
USDCAD
سودا
#29147661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
خرڅول
0.01
1.26457
1.2643
ګټه
0.11 USD
USDCAD
سودا
#29147664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۴
خرڅول
0.01
1.26457
1.2641
ګټه
0.27 USD
USDCAD
سودا
#29147667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2641
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۴۵
خرڅول
0.01
1.26498
1.2643
ګټه
0.44 USD
USDCAD
سودا
#29148896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.44 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۳
خرڅول
0.01
1.37662
1.37618
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28721870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37618
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۲
خرڅول
0.01
1.37662
1.37618
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28721871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37618
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۱
خرڅول
0.01
1.37662
1.37618
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28721875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37618
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
خرڅول
0.01
1.37662
1.37618
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28721881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37618
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
خرڅول
0.01
1.37662
1.37618
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28721877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37618
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خریداری کول
0.01
1.26413
1.2647
ګټه
0.35 USD
USDCAD
سودا
#28605810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خریداری کول
0.01
1.26413
1.2647
ګټه
0.35 USD
USDCAD
سودا
#28605802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خریداری کول
0.01
1.2641
1.2647
ګټه
0.37 USD
USDCAD
سودا
#28605808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.37 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خریداری کول
0.01
1.26413
1.2647
ګټه
0.35 USD
USDCAD
سودا
#28605797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خریداری کول
0.01
1.26413
1.2647
ګټه
0.35 USD
USDCAD
سودا
#28605807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۵
خریداری کول
0.01
1.38367
1.38411
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28215400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38411
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۴
خریداری کول
0.01
1.38367
1.38411
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28215401
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38411
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
خریداری کول
0.01
1.38367
1.38411
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28215392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38411
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
خریداری کول
0.01
1.38367
1.38411
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28215398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38411
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
خریداری کول
0.01
1.38367
1.38411
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#28215396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38411
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۶
خریداری کول
0.01
1.18103
1.1808
ګټه
-0.33 USD
EURUSD
سودا
#27959831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18103
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1808
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.33 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
خریداری کول
0.01
1.18101
1.18079
ګټه
-0.32 USD
EURUSD
سودا
#27959838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18079
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.32 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
خریداری کول
0.01
1.18051
1.18078
ګټه
0.17 USD
EURUSD
سودا
#27961167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18051
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18078
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.17 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
خریداری کول
0.01
1.1798
1.18075
ګټه
0.85 USD
EURUSD
سودا
#27973604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18075
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.85 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
خریداری کول
0.01
1.18101
1.1808
ګټه
-0.31 USD
EURUSD
سودا
#27959839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1808
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.31 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۳:۵۲
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
خریداری کول
0.01
1.18074
1.18076
ګټه
-0.08 USD
EURUSD
سودا
#27960687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18076
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.08 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۲
خریداری کول
0.01
1.18101
1.18081
ګټه
-0.30 USD
EURUSD
سودا
#27959833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18101
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18081
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.30 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۱
خریداری کول
0.01
1.181
1.1808
ګټه
-0.30 USD
EURUSD
سودا
#27959843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.181
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1808
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.30 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۱۹
خریداری کول
0.01
1.17963
1.18079
ګټه
1.06 USD
EURUSD
سودا
#27983419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17963
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18079
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.06 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۴
کاپی
0%
-19.86%
ګټه
-47.50 USD
TradeSingleEntry
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۴
بهر(وتل)
-19.86%
ګټه
-47.50 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۰۲
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۶
خریداری کول
0.01
1.17983
1.18021
ګټه
0.28 USD
EURUSD
سودا
#27682817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18021
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.28 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۵
خریداری کول
0.01
1.17984
1.18021
ګټه
0.27 USD
EURUSD
سودا
#27682821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18021
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD