د ډیمو حالت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۵
خرڅول
1.68
1.16066
1.16008
ګټه
80.64 USD
EURUSD
سودا
#164422407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
97.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.68
بهر(وتل)
1.16008
د کمیشن لګښتونه
-16.80 USD
ګټه
80.64 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۴
خرڅول
1.68
1.16138
1.16008
ګټه
201.60 USD
EURUSD
سودا
#164425204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16138
ګټنه
0.00 USD
ټوله
218.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1.68
بهر(وتل)
1.16008
د کمیشن لګښتونه
-16.80 USD
ګټه
201.60 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۸
خرڅول
1.4
1.15976
1.16018
ګټه
-72.80 USD
EURUSD
سودا
#164411870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15976
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-58.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.16018
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-72.80 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۷
خرڅول
1.4
1.16021
1.16018
ګټه
-9.80 USD
EURUSD
سودا
#164421680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.16018
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-9.80 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۶
خرڅول
1.4
1.16139
1.16017
ګټه
156.80 USD
EURUSD
سودا
#164425283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16139
ګټنه
0.00 USD
ټوله
170.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.16017
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
156.80 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۵۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۵
خرڅول
1.4
1.16193
1.16021
ګټه
226.80 USD
EURUSD
سودا
#164427680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
240.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.16021
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
226.80 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۰۰
خرڅول
1.18
1.16025
1.16059
ګټه
-51.92 USD
EURUSD
سودا
#164421919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16025
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.16059
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
-51.92 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۹
خرڅول
1.18
1.16081
1.16059
ګټه
14.16 USD
EURUSD
سودا
#164422815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.16059
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
14.16 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۸
خرڅول
1.18
1.16129
1.16059
ګټه
70.80 USD
EURUSD
سودا
#164425357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
82.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.16059
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
70.80 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۷
خرڅول
1.18
1.16221
1.16059
ګټه
179.36 USD
EURUSD
سودا
#164428076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
191.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.16059
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
179.36 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۵
خرڅول
1.18
1.16169
1.16059
ګټه
118.00 USD
EURUSD
سودا
#164426051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16169
ګټنه
0.00 USD
ټوله
129.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.16059
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
118.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۴
خرڅول
1.18
1.15961
1.16059
ګټه
-127.44 USD
EURUSD
سودا
#164411779
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-115.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.16059
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
-127.44 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۵۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۱
خرڅول
0.98
1.15948
1.16067
ګټه
-126.88 USD
EURUSD
سودا
#164408931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15948
ګټنه
-0.46 USD
ټوله
-116.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
1.16067
د کمیشن لګښتونه
-9.80 USD
ګټه
-126.88 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۵۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۰
خرڅول
0.98
1.1599
1.16067
ګټه
-85.26 USD
EURUSD
سودا
#164412264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-75.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
1.16067
د کمیشن لګښتونه
-9.80 USD
ګټه
-85.26 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۹
خرڅول
0.98
1.16012
1.16066
ګټه
-62.72 USD
EURUSD
سودا
#164421823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-52.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
1.16066
د کمیشن لګښتونه
-9.80 USD
ګټه
-62.72 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۴۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۸
خرڅول
0.98
1.16056
1.16058
ګټه
-11.76 USD
EURUSD
سودا
#164422538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
1.16058
د کمیشن لګښتونه
-9.80 USD
ګټه
-11.76 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۴۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۷
خرڅول
0.98
1.161
1.16058
ګټه
31.36 USD
EURUSD
سودا
#164423140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
41.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
1.16058
د کمیشن لګښتونه
-9.80 USD
ګټه
31.36 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۵۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۷
خرڅول
1.96
1.16146
1.16058
ګټه
152.88 USD
EURUSD
سودا
#164425788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
172.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1.96
بهر(وتل)
1.16058
د کمیشن لګښتونه
-19.60 USD
ګټه
152.88 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۶
خرڅول
1.96
1.16178
1.16058
ګټه
215.60 USD
EURUSD
سودا
#164427566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
235.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.96
بهر(وتل)
1.16058
د کمیشن لګښتونه
-19.60 USD
ګټه
215.60 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۵
خرڅول
1.96
1.1624
1.16058
ګټه
337.12 USD
EURUSD
سودا
#164427997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1624
ګټنه
0.00 USD
ټوله
356.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1.96
بهر(وتل)
1.16058
د کمیشن لګښتونه
-19.60 USD
ګټه
337.12 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۳
خریداری کول
1.4
1.15274
1.15447
ګټه
220.34 USD
EURUSD
سودا
#164356595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15274
ګټنه
-7.86 USD
ټوله
242.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.15447
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
220.34 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
خریداری کول
1.68
1.15465
1.1552
ګټه
75.60 USD
EURUSD
سودا
#164170780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
92.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.68
بهر(وتل)
1.1552
د کمیشن لګښتونه
-16.80 USD
ګټه
75.60 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۳
خریداری کول
1.68
1.15381
1.15531
ګټه
235.20 USD
EURUSD
سودا
#164173428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15381
ګټنه
0.00 USD
ټوله
252.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1.68
بهر(وتل)
1.15531
د کمیشن لګښتونه
-16.80 USD
ګټه
235.20 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۰
خریداری کول
1.4
1.1558
1.15505
ګټه
-119.00 USD
EURUSD
سودا
#164166373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-105.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.15505
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-119.00 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۹
خریداری کول
1.4
1.15529
1.15505
ګټه
-47.60 USD
EURUSD
سودا
#164168717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-33.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.15505
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-47.60 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۶
خریداری کول
1.4
1.15378
1.15506
ګټه
165.20 USD
EURUSD
سودا
#164173514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15378
ګټنه
0.00 USD
ټوله
179.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.15506
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
165.20 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۴
خریداری کول
1.4
1.15331
1.15503
ګټه
226.80 USD
EURUSD
سودا
#164174218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
240.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.15503
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
226.80 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۰۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۲
خریداری کول
1.18
1.15463
1.15475
ګټه
2.36 USD
EURUSD
سودا
#164170580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.15475
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
2.36 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۱
خریداری کول
1.18
1.15416
1.15473
ګټه
55.46 USD
EURUSD
سودا
#164172905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.15473
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
55.46 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۰
خریداری کول
1.18
1.15366
1.15472
ګټه
113.28 USD
EURUSD
سودا
#164173645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.15472
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
113.28 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۹
خریداری کول
1.18
1.15317
1.15478
ګټه
178.18 USD
EURUSD
سودا
#164174754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
189.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.15478
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
178.18 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۱۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۸
خریداری کول
1.18
1.15556
1.15478
ګټه
-103.84 USD
EURUSD
سودا
#164167111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-92.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.15478
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
-103.84 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۷
خریداری کول
1.18
1.15516
1.15478
ګټه
-56.64 USD
EURUSD
سودا
#164169630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15516
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-44.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.18
بهر(وتل)
1.15478
د کمیشن لګښتونه
-11.80 USD
ګټه
-56.64 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۱۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۰
خریداری کول
0.63
1.15467
1.15466
ګټه
-6.93 USD
EURUSD
سودا
#164170710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15466
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
-6.93 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۱۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۹
خریداری کول
0.63
1.15429
1.15465
ګټه
16.38 USD
EURUSD
سودا
#164172540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15465
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
16.38 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۲
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۹
خریداری کول
0.63
1.15389
1.15466
ګټه
42.21 USD
EURUSD
سودا
#164173171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15466
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
42.21 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۸
خریداری کول
0.63
1.15373
1.15464
ګټه
51.03 USD
EURUSD
سودا
#164173778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15464
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
51.03 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۷
خریداری کول
0.63
1.15375
1.15464
ګټه
49.77 USD
EURUSD
سودا
#164173894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15464
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
49.77 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۱۸
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۶
خریداری کول
0.63
1.1534
1.15465
ګټه
72.45 USD
EURUSD
سودا
#164174408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
78.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15465
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
72.45 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۵
خریداری کول
0.63
1.1534
1.15469
ګټه
74.97 USD
EURUSD
سودا
#164174512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
81.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15469
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
74.97 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۴
خریداری کول
0.63
1.15319
1.15477
ګټه
93.24 USD
EURUSD
سودا
#164174858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
99.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15477
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
93.24 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۲
خریداری کول
0.63
1.15316
1.15477
ګټه
95.13 USD
EURUSD
سودا
#164174964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15477
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
95.13 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
خریداری کول
0.63
1.15366
1.15465
ګټه
56.07 USD
EURUSD
سودا
#164173728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15465
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
56.07 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۶
خریداری کول
0.63
1.15374
1.15466
ګټه
51.66 USD
EURUSD
سودا
#164173838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15466
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
51.66 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۱۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۵
خریداری کول
0.63
1.15338
1.15471
ګټه
77.49 USD
EURUSD
سودا
#164174354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
83.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15471
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
77.49 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۱۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۴
خریداری کول
0.63
1.1534
1.15471
ګټه
76.23 USD
EURUSD
سودا
#164174462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
82.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15471
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
76.23 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۳
خریداری کول
0.63
1.15677
1.15471
ګټه
-136.08 USD
EURUSD
سودا
#164165172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-129.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.15471
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
-136.08 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۲
خریداری کول
0.63
1.15316
1.1547
ګټه
90.72 USD
EURUSD
سودا
#164174802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
97.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.1547
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
90.72 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۸
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
خریداری کول
0.63
1.15318
1.1547
ګټه
89.46 USD
EURUSD
سودا
#164174909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
95.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.1547
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
89.46 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۲۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
خریداری کول
0.63
1.15316
1.1547
ګټه
90.72 USD
EURUSD
سودا
#164175013
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
97.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.63
بهر(وتل)
1.1547
د کمیشن لګښتونه
-6.30 USD
ګټه
90.72 USD