မှာရောင်းချ
2
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၁၂
1808.00
1804.27
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1808.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1804.27
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
2
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၂
1804.40
1804.62
0.00
0.00
အမြတ်
-44.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1804.40
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-44.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1804.62
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
2
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၃
1796.00
1796.35
0.00
0.00
အမြတ်
-70.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1796.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-70.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1796.35
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
2
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၁၂
1787.45
1794.39
0.00
0.00
အမြတ်
-1 388.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1787.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 388.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1794.39
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာရောင်းချ
2
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၅၄
159.800
157.151
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
159.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.151
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာရောင်းချ
2
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၄၈
158.600
157.151
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
158.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.151
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
2
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၂၀
157.835
156.986
0.000
0.000
အမြတ်
1 491.03 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
157.835
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
1 491.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
2
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၄၈
156.619
156.986
0.000
0.000
အမြတ်
-644.53 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
156.619
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-644.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
2
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၉
155.530
156.986
0.000
0.000
အမြတ်
-2 557.06 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.530
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2 557.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
1
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၄
155.284
156.986
0.000
153.550
အမြတ်
-1 494.54 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.284
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1 494.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
153.550
ရောင်းချမှု
1
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၀၈
155.141
156.986
0.000
153.550
အမြတ်
-1 620.11 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.141
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1 620.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
153.550
ရောင်းချမှု
1
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၅
154.996
156.986
0.000
153.550
အမြတ်
-1 747.43 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
154.996
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1 747.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
153.550
ရောင်းချမှု
1
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၃၉
154.729
156.986
0.000
153.550
အမြတ်
-1 981.89 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
154.729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1 981.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
153.550
ရောင်းချမှု
1
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၃
154.494
156.986
0.000
153.550
အမြတ်
-2 188.24 USD
GBPJPY.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
154.494
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2 188.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.986
အမြတ်ရယူခြင်း
153.550
မှာဝယ်ပါ
2
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၄၂
1618.00
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1618.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၃၅
1643.23
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1643.23
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၀
1631.79
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1631.79
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၈
1654.11
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1654.11
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၆
1660.06
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1660.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၂
1648.16
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1648.16
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၃
1625.84
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1625.84
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၇
1637.74
1785.46
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1637.74
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1785.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာရောင်းချ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၀
1.76251
1.70590
0.00000
1.66000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.76251
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70590
အမြတ်ရယူခြင်း
1.66000
မှာဝယ်ပါ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၅၅
1.64458
1.70610
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.64458
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၉
1.62740
1.70610
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.62740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၇
1.61482
1.70610
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.61482
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
3
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၆
1.91209
1.92799
0.00000
1.97000
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91209
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92799
အမြတ်ရယူခြင်း
1.97000
မှာဝယ်ပါ
3
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၅
1.90393
1.92799
0.00000
1.97000
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.90393
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92799
အမြတ်ရယူခြင်း
1.97000