မှာဝယ်ပါ
2
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၃
1730.00
1754.73
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1730.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.73
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၇
1738.00
1754.73
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1738.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.73
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၃၈
1745.00
1754.73
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1745.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1754.73
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
2
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၂၀
1.93000
1.95118
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.95118
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၀
1.76251
1.75374
0.00000
1.66000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.76251
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75374
အမြတ်ရယူခြင်း
1.66000
မှာဝယ်ပါ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၅၅
1.64458
1.75394
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.64458
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75394
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၉
1.62740
1.75394
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.62740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75394
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၇
1.61482
1.75394
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.61482
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75394
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
3
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၆
1.91209
1.95118
0.00000
1.97000
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91209
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.95118
အမြတ်ရယူခြင်း
1.97000
မှာဝယ်ပါ
3
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၅
1.90393
1.95118
0.00000
1.97000
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.90393
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.95118
အမြတ်ရယူခြင်း
1.97000
မှာဝယ်ပါ
3
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၀၄
1.92610
1.95118
0.00000
1.97002
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.92610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.95118
အမြတ်ရယူခြင်း
1.97002