ဝယ်ယူမှု
0.32
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၃၀
1.17287
1.17244
0.00000
1.17637
အမြတ်
-0.14 USD
EURUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17287
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17637
ရောင်းချမှု
0.3
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၀၄
0.93185
0.93276
0.00000
0.92825
အမြတ်
-0.29 USD
USDCHF_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93185
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93276
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92825
ရောင်းချမှု
0.26
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၄၈
0.93099
0.93276
0.00000
0.92825
အမြတ်
-0.49 USD
USDCHF_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93099
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93276
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92825
ရောင်းချမှု
0.2
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၇
0.93012
0.93276
0.00000
0.92825
အမြတ်
-0.57 USD
USDCHF_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93012
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93276
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92825
ရောင်းချမှု
0.15
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၀၀
0.92917
0.93276
0.00000
0.92825
အမြတ်
-0.58 USD
USDCHF_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93276
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92825
ရောင်းချမှု
0.07
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၇
0.92830
0.93276
0.00000
0.92825
အမြတ်
-0.33 USD
USDCHF_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92830
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93276
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92825
ရောင်းချမှု
0.25
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၄၇
0.92766
0.93276
0.00000
0.92825
အမြတ်
-1.37 USD
USDCHF_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92766
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93276
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92825