၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၃၇
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.62
1.21369
1.21294
အမြတ်
-0.38 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506329386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.62
ပြင်ပ
1.21294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၂
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.65
1.21587
1.21295
အမြတ်
-1.56 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506307017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
ပြင်ပ
1.21295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.56 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၃၈
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.21793
1.21295
အမြတ်
-1.11 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506203074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.21295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.11 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.74
1.21911
1.21295
အမြတ်
-3.76 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506187501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.74
ပြင်ပ
1.21295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.76 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၇
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.28
1.22118
1.21293
အမြတ်
-1.90 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506166567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.21293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.90 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၄၀
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.21291
1.21293
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506347444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.21293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၃၇
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1.83
1.21189
1.21293
အမြတ်
1.57 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506682020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.83
ပြင်ပ
1.21293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.57 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၀၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.21198
1.21293
အမြတ်
1.41 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506681439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.21293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.41 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၃၀
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.2117
1.21198
အမြတ်
0.05 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506677397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.21198
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၃၀
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.2117
1.21197
အမြတ်
0.45 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506677396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.21197
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၄၆
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1.3
1.21135
1.21154
အမြတ်
0.20 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506675315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၂၉
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.7
1.21103
1.21154
အမြတ်
0.29 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506676167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၄၈
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.2109
1.2113
အမြတ်
0.33 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506673508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.2113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၃၃
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1.63
1.21088
1.2113
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506671370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.63
ပြင်ပ
1.2113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၃၇
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1.95
1.20886
1.21073
အမြတ်
3.01 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506651589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.95
ပြင်ပ
1.21073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.01 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.8
1.21062
1.21073
အမြတ်
0.07 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506651328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
ပြင်ပ
1.21073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၁၁
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.58
1.2102
1.21048
အမြတ်
0.13 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506531667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.21048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၀၆
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.58
1.20997
1.2105
အမြတ်
0.25 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506533050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.2105
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၃၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.20886
1.20887
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506651662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.20887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၃၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.19
1.20925
1.20887
အမြတ်
-0.06 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506535534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.20887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၃၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.20865
1.20888
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506642585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.20888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၃၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.20924
1.20883
အမြတ်
-0.68 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506535524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20883
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.21062
1.20891
အမြတ်
-1.41 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506529012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20891
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.41 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.38
1.41538
1.41451
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506630835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1.41451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.41349
1.41451
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506618012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.17
1.41422
1.41451
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506622190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.41451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.39
1.41601
1.41451
အမြတ်
0.59 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506638662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
1.41451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.22
1.41349
1.41451
အမြတ်
-0.22 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506618014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.41451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.41193
1.41357
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506603815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၄
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.29
1.41339
1.41357
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506608231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.41357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.22
1.41193
1.41357
အမြတ်
-0.36 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506603816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.41357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.66
1.41507
1.41357
အမြတ်
0.99 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506613698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
1.41357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၀၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.41353
1.41205
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506601319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၀၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.22
1.41355
1.41205
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506601323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.41205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.41249
1.41369
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506580911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၀
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.41372
1.41369
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506583508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.41369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၄
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.44
1.41519
1.41369
အမြတ်
0.66 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506588558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
ပြင်ပ
1.41369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.21
1.41249
1.41369
အမြတ်
-0.25 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506580912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.41369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၃၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.3
1.41446
1.41369
အမြတ်
0.23 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506586390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၄၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.41369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၃
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.21
1.41265
1.41268
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506574617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.41268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၃
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.41264
1.41268
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506574616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၄၃
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.3
1.41418
1.41268
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506576918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.41268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၀၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.4143
1.41279
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506570193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41279
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၀၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.21
1.41429
1.41279
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506570245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.41279
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.33
1.41235
1.41135
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506529668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
1.41135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.41235
1.41135
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506529642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၀၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.06
1.41285
1.41135
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1506536328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.41135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၄၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.7
1.212
1.21048
အမြတ်
-0.88 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506380891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
1.21048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၄၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.66
1.2113
1.21057
အမြတ်
-0.40 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506412120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
1.21057
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1.27
1.21007
1.21102
အမြတ်
1.00 USD
USDCAD_S
စာချုပ်
#1506416710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.27
ပြင်ပ
1.21102
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD