ရောင်းချမှု
0.58
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၄၆
1.18487
1.18503
1.18687
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18487
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.18687
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18503
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၃၁
0.70718
0.70731
0.00000
0.70418
အမြတ်
-0.01 USD
NZDUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70718
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.70418
ရောင်းချမှု
0.18
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၃
77.155
77.226
0.000
76.809
အမြတ်
-0.12 USD
NZDJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
77.155
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
77.226
အမြတ်ရယူခြင်း
76.809
ရောင်းချမှု
0.52
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၇
0.70673
0.70671
0.00000
0.70418
အမြတ်
0.01 USD
NZDUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70673
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.52
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70671
အမြတ်ရယူခြင်း
0.70418
ရောင်းချမှု
0.19
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၅၂
0.92889
0.92946
0.00000
0.92409
အမြတ်
-0.09 USD
AUDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92889
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92946
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92409
ရောင်းချမှု
0.1
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၅၈
77.262
77.181
0.000
76.809
အမြတ်
0.07 USD
NZDJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
77.262
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
77.181
အမြတ်ရယူခြင်း
76.809
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၅၂
0.92812
0.92943
0.00000
0.92409
အမြတ်
-0.17 USD
AUDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92943
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92409
ရောင်းချမှု
0.28
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၇
77.184
77.179
0.000
76.809
အမြတ်
0.01 USD
NZDJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
77.184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
လက်ရှိစျေးနှုန်း
77.179
အမြတ်ရယူခြင်း
76.809
ရောင်းချမှု
0.06
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၅၁
0.92743
0.92943
0.00000
0.92409
အမြတ်
-0.10 USD
AUDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92743
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92943
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92409
ရောင်းချမှု
0.3
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၅၅
0.92669
0.92943
0.00000
0.92409
အမြတ်
-0.66 USD
AUDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92669
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92943
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92409