ဝယ်ယူမှု
0.48
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၅
1.36377
1.37395
0.86395
0.00000
အမြတ်
4.89 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36377
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.86395
အမြတ်
4.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.41
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၃
1.37024
1.37395
0.87017
0.00000
အမြတ်
1.52 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37024
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.87017
အမြတ်
1.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.35
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၀
1.37501
1.37395
0.87494
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37501
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.87494
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၀
1.37869
1.37395
0.87879
0.00000
အမြတ်
-1.42 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37869
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.87879
အမြတ်
-1.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.26
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၀၁
1.38180
1.37395
0.88179
0.00000
အမြတ်
-2.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38180
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.88179
အမြတ်
-2.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.23
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၂:၂၀
1.38400
1.37395
0.88400
0.00000
အမြတ်
-2.31 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.88400
အမြတ်
-2.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၉
1.38569
1.37395
0.88564
0.00000
အမြတ်
-2.35 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38569
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.88564
အမြတ်
-2.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.18
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၄
1.38694
1.37395
0.88688
0.00000
အမြတ်
-2.34 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38694
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.88688
အမြတ်
-2.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.16
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၃
1.38788
1.37395
0.88792
0.00000
အမြတ်
-2.23 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38788
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.88792
အမြတ်
-2.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37395
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000