၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၃၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.38605
1.38948
အမြတ်
0.55 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44511201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.38948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.38362
1.38683
အမြတ်
0.51 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44452636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.38683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၃၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.38189
1.38397
အမြတ်
0.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44434758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.38397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.38299
1.38397
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44433110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.38397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၁၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.26
1.38057
1.38424
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44382148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
1.38424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၃၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.23
1.38282
1.38427
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44339625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
1.38427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၅၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.38458
1.38424
အမြတ်
-0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44316190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.38424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၁၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.38582
1.38426
အမြတ်
-0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44303673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.38426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.38689
1.38426
အမြတ်
-0.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44298753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.38426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၃၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.38354
1.38711
အမြတ်
0.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44236061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.38711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၃၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.19
1.38563
1.38348
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44208895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.38348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၁၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.17
1.38433
1.38348
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44181972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.38348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၃၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.38313
1.38348
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44165238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.38348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၃၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.32
1.37545
1.38246
အမြတ်
2.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44040213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.38246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၇
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.28
1.3792
1.38247
အမြတ်
0.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43945158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.38247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၀၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.38208
1.38246
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43863015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.38246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၄၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.38421
1.38245
အမြတ်
-0.37 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43835571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.38245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၃၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.19
1.38593
1.38252
အမြတ်
-0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43799790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.38252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၇:၅၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.17
1.38734
1.38258
အမြတ်
-0.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43794982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.38258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.81 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၃၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.38837
1.38249
အမြတ်
-0.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43793694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.38249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၅၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.17
1.38233
1.38497
အမြတ်
0.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43721913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.38497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၃၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.38333
1.38497
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43704127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.38497
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၃၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.17
1.37724
1.3793
အမြတ်
0.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43585182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.3793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၂
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.37825
1.37933
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43577994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.37933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၂၁
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.19
1.37395
1.37599
အမြတ်
0.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43466228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.37599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၄
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.17
1.37525
1.37601
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43430030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.37601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၃၂
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.37637
1.37602
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43428452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.37602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၃၄
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.37613
1.37968
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43398587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.37968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၅၁
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.37684
1.37909
အမြတ်
0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43364103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.37909
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၄
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.22
1.37815
1.37908
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43351626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.37908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၃၂
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.3792
1.37901
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43343815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.37901
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၈
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.37457
1.37621
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43266202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.37621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၂၁
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.22
1.3759
1.37621
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43197667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.37621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၃၁
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.37692
1.37621
အမြတ်
-0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43193299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.37621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၅၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.32
1.36936
1.37316
အမြတ်
1.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#43033058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
ပြင်ပ
1.37316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၄၆
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.28
1.3716
1.37316
အမြတ်
0.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#42996676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.37316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၂၇
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.3733
1.3732
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#42963749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.3732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၂၅
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.22
1.37462
1.37332
အမြတ်
-0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#42939038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.37332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၃၃
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.37565
1.3733
အမြတ်
-0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#42926208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.3733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၃၉
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1.52
1.36624
1.37577
အမြတ်
14.49 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#42331835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.52
ပြင်ပ
1.37577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.49 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၂
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1.3
1.37106
1.37576
အမြတ်
6.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#42207348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
1.37576
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.11 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၀
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1.12
1.37484
1.37576
အမြတ်
1.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41944868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.12
ပြင်ပ
1.37576
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၅
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.97
1.37771
1.37577
အမြတ်
-1.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41907599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.97
ပြင်ပ
1.37577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.88 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.85
1.38
1.37585
အမြတ်
-3.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41853551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.85
ပြင်ပ
1.37585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.53 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၂၄
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.3817
1.37585
အမြတ်
-4.39 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41822914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.37585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.39 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၄၄
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.67
1.383
1.37577
အမြတ်
-4.84 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41804127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.67
ပြင်ပ
1.37577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.84 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၃၄
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.61
1.38409
1.37577
အမြတ်
-5.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41798759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.61
ပြင်ပ
1.37577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.08 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၃၂
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.6
1.38548
1.38447
အမြတ်
0.61 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41771920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
1.38447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၁၁
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.93
1.38635
1.383
အမြတ်
3.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41605607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.93
ပြင်ပ
1.383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.12 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၉
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.82
1.38415
1.38301
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#41570214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.82
ပြင်ပ
1.38301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD