ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၆:၀၈
214.39
214.01
0.00
0.00
အမြတ်
-0.63 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
214.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
214.01
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၅၆
1.19290
1.19460
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.60 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19290
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19460
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၃
484.75
512.63
0.00
0.00
အမြတ်
27.63 USD
#NFLX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
484.75
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
27.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
512.63
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၀၃
587.71
625.01
0.00
0.00
အမြတ်
37.05 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
587.71
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
37.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
625.01
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
788.98
625.01
0.00
0.00
အမြတ်
-164.22 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
788.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-164.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
625.01
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
130.14
133.83
0.00
0.00
အမြတ်
3.44 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
3.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.83
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
342.45
247.86
0.00
0.00
အမြတ်
-94.84 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
342.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-94.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
247.86
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
380.00
247.86
0.00
0.00
အမြတ်
-132.39 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
380.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-132.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
247.86
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
121.61
133.83
0.00
0.00
အမြတ်
11.97 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
11.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.83
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
322.78
247.86
0.00
0.00
အမြတ်
-75.17 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
322.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-75.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
247.86
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
115.35
133.83
0.00
0.00
အမြတ်
18.23 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
115.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
18.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.83
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
15.78
17.04
0.00
0.00
အမြတ်
1.01 USD
#AGNC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
15.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17.04
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
39.51
39.59
0.00
0.00
အမြတ်
-0.17 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.51
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
39.59
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
129.05
133.83
0.00
0.00
အမြတ်
4.53 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
4.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.83
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00