ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၂
110.104
110.102
0.000
0.000
အမြတ်
-0.12 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.102
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၁
1.11148
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.26 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11148
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၄၆
1.11122
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.36 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၃၀
1.11030
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၀၁
1.11056
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11056
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၁
1.10922
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.84 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10922
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၂
1.10870
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.36 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10870
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၀
0.68475
0.68674
0.00000
0.00000
အမြတ်
15.12 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
15.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၅၈
0.65939
0.66088
0.00000
0.00000
အမြတ်
5.56 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65939
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66088
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၃
0.96928
0.96739
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.21 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96928
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96739
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၄
0.68744
0.68674
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68744
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၉
0.68806
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.84 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68806
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၅၃
1.10962
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10962
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၂၈
0.66248
0.66088
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.80 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66248
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66088
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၅၂
1.11125
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.56 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11125
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၆
1.03831
1.03908
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.24 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03831
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03908
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၅၈
0.69023
0.68674
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.36 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69023
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
1.03926
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03926
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၄
0.69294
0.68674
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69294
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၈
0.66562
0.66088
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.36 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66088
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၄၄
1.04091
1.03908
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.64 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04091
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03908
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.8
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၃၀
1.07444
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.81 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07444
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၈
1.11484
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.92 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11484
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၄၆
1.07502
1.07475
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.31 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07502
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07475
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၂
1.04351
1.03908
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.51 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04351
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03908
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၀၆
0.96748
0.96741
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96748
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96741
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.48
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၃၉
1.07803
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-172.84 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07803
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-172.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၀၁
109.839
110.103
0.000
0.000
အမြတ်
-2.50 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.839
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.103
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၀၆
0.66435
0.66092
0.00000
0.00000
အမြတ်
13.32 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
13.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၃
1.30638
1.30604
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.64 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30604
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၃
0.66125
0.66092
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.92 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66125
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၉
1.30479
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.40 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30479
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.32
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၅
1.08165
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-234.97 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08165
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-234.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၄
1.31281
1.30613
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.56 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31281
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30613
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၃
1.30170
1.30604
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.69 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30170
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30604
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၁၉
1.08525
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-221.29 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08525
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-221.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၃၇
1477.78
1550.61
0.00
0.00
အမြတ်
-803.33 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1477.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-803.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1550.61
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၃
1.08887
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-177.68 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08887
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-177.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၆
1.08906
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-60.02 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08906
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-60.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၅၄
1.98812
1.97620
0.00000
0.00000
အမြတ်
-80.78 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.98812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97620
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၃၂
1.09123
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-51.73 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09123
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၇:၄၉
1.09246
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-148.14 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09246
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-148.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၃
1.09371
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-59.42 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09371
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၅၇
1.92514
1.90190
0.00000
0.00000
အမြတ်
-161.60 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.92514
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-161.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၃၄
1.93137
1.90190
0.00000
0.00000
အမြတ်
-204.38 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93137
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-204.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၈
1.32750
1.30613
0.00000
0.00000
အမြတ်
-214.70 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32750
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-214.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30613
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၈
1.09604
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-88.88 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09604
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၃၆
1.09967
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-103.89 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09967
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-103.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၃၀:၀၃
1.10349
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-119.68 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10349
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-119.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
1.07150
1.03908
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 102.91 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 102.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03908
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၃
1.07183
1.03908
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 114.03 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07183
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 114.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03908
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.31
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
2.03564
1.97620
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 223.97 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.03564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 223.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97620
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
2.04410
1.97620
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 487.44 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.04410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 487.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97620
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၀
1.94403
1.97637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-237.32 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94403
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-237.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
1.94241
1.97637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-815.22 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-815.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
1.93966
1.97637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-709.41 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-709.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
1.93686
1.97637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-578.88 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-578.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၅
1.93610
1.97637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-589.93 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-589.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
1.00598
0.96739
0.00000
0.00000
အမြတ်
-79.98 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.00598
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-79.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96739
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
1.13005
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
56.97 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
56.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
1.14297
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
63.82 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14297
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
63.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1.1
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
0.71324
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
2 902.90 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71324
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2 902.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
0.71257
0.68674
0.00000
0.00000
အမြတ်
-51.86 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71257
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
1.14105
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-60.38 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-60.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.16
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
1.33712
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
-382.48 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33712
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-382.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
1.05685
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
460.72 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05685
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
460.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
1.05758
1.03908
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.86 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05758
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03908
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
1.13925
1.11096
0.00000
0.00000
အမြတ်
56.38 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13925
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
56.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
1.33741
1.30604
0.00000
0.00000
အမြတ်
47.84 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33741
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
47.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30604
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
0.89475
0.85056
0.00000
0.00000
အမြတ်
-347.51 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-347.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85056
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
0.67465
0.66092
0.00000
0.00000
အမြတ်
54.52 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
54.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
1.27302
1.30615
0.00000
0.00000
အမြတ်
-132.92 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-132.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30615
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
1.25437
1.26360
0.00000
0.00000
အမြတ်
-155.85 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25437
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-155.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
0.67398
0.66088
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.40 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66088
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
1.27233
1.30613
0.00000
0.00000
အမြတ်
67.40 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27233
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
67.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30613
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.66
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
0.71045
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 557.60 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71045
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 557.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
1.26947
1.30615
0.00000
0.00000
အမြတ်
-73.56 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26947
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-73.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30615
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
0.67161
0.66092
0.00000
0.00000
အမြတ်
21.18 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67161
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
21.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
0.70768
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
833.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70768
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
833.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
1.26586
1.30615
0.00000
0.00000
အမြတ်
-80.78 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30615
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
1.34184
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
-275.19 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-275.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
1.05438
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
237.26 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05438
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
237.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
1.26228
1.30615
0.00000
0.00000
အမြတ်
-175.88 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-175.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30615
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
0.89846
0.85056
0.00000
0.00000
အမြတ်
-251.05 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-251.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85056
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
1.25226
1.26354
0.00000
0.00000
အမြတ်
22.92 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25226
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
22.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26354
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
0.89922
0.85057
0.00000
0.00000
အမြတ်
126.69 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89922
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
126.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85057
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
1.05177
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
130.57 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
130.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
0.70508
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
437.52 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70508
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
437.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
1.34661
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
-187.03 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34661
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-187.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
0.70224
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
246.24 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
246.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
1.25093
1.26360
0.00000
0.00000
အမြတ်
-132.97 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25093
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-132.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
0.66857
0.66092
0.00000
0.00000
အမြတ်
15.10 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66857
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
15.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
1.24729
1.26360
0.00000
0.00000
အမြတ်
-102.36 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-102.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
1.12601
1.07474
0.00000
0.00000
အမြတ်
-106.39 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12601
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-106.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07474
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
0.69955
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
127.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69955
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
127.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
1.35133
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
-139.14 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35133
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-139.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
1.12451
1.07475
0.00000
0.00000
အမြတ်
102.47 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12451
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
102.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07475
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
1.24379
1.26360
0.00000
0.00000
အမြတ်
-82.71 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24379
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-82.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
0.90200
0.85056
0.00000
0.00000
အမြတ်
-134.78 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-134.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85056
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
1.35610
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
-76.88 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-76.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
1.04917
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
64.42 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
64.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
0.69689
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
60.24 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69689
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
60.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
0.98481
0.96739
0.00000
0.00000
အမြတ်
-36.21 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98481
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96739
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
0.69417
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
29.28 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
29.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
1.04655
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
28.26 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04655
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
28.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
1.24022
1.26360
0.00000
0.00000
အမြတ်
-48.74 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24022
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-48.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
0.69146
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
9.22 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
9.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
1.04424
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
12.74 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04424
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
12.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
1.04150
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.75 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
1.03891
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.68 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03891
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
1.03630
1.03912
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.13 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
0.68874
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.78 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68874
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
0.90588
0.85056
0.00000
0.00000
အမြတ်
-144.91 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90588
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-144.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85056
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
1.23659
1.26360
0.00000
0.00000
အမြတ်
-56.24 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-56.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
0.90950
0.85056
0.00000
0.00000
အမြတ်
-154.37 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-154.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85056
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
1.23279
1.26360
0.00000
0.00000
အမြတ်
-64.10 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23279
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
0.68584
0.68675
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68584
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68675
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
1.12102
1.07475
0.00000
0.00000
အမြတ်
95.26 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
95.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07475
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
0.66526
0.66092
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.48 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
0.98931
0.96741
0.00000
0.00000
အမြတ်
45.08 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
45.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96741
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
0.98847
0.96739
0.00000
0.00000
အမြတ်
-43.78 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98847
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96739
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
0.98559
0.96741
0.00000
0.00000
အမြတ်
37.38 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
37.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96741
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
0.98205
0.96741
0.00000
0.00000
အမြတ်
30.07 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98205
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
30.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96741
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
1.36080
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
-84.07 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36080
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
1.36548
1.30603
0.00000
0.00000
အမြတ်
-91.24 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36548
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-91.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30603
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000