ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
630.86
674.88
0.00
0.00
အမြတ်
43.77 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
630.86
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
43.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
674.88
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
788.98
674.88
0.00
0.00
အမြတ်
-114.35 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
788.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-114.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
674.88
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
130.14
121.69
0.00
0.00
အမြတ်
-8.70 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-8.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
342.45
259.28
0.00
0.00
အမြတ်
-83.42 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
342.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-83.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
259.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
380.00
259.28
0.00
0.00
အမြတ်
-120.97 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
380.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-120.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
259.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၃
211.83
206.39
0.00
0.00
အမြတ်
-5.69 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
211.83
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-5.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
206.39
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
121.61
121.69
0.00
0.00
အမြတ်
-0.17 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
322.78
259.28
0.00
0.00
အမြတ်
-63.75 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
322.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-63.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
259.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
115.35
121.69
0.00
0.00
အမြတ်
6.09 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
115.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
6.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၄၇
53.27
49.00
0.00
0.00
အမြတ်
-4.52 USD
#KO
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
53.27
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
49.00
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၀
220.58
212.32
0.00
0.00
အမြတ်
-8.51 USD
#BA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
220.58
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-8.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
212.32
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၀၂
114.68
121.69
0.00
0.00
အမြတ်
6.76 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.68
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
6.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
15.78
16.03
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
#AGNC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
15.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
16.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၂၄
119.30
121.69
0.00
0.00
အမြတ်
2.14 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.30
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၄၅
275.85
257.30
0.00
0.00
အမြတ်
-18.80 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
275.85
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-18.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
257.30
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၁၆
8.37
11.69
0.00
0.00
အမြတ်
3.07 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.37
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
3.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
11.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၅၈
119.41
121.69
0.00
0.00
အမြတ်
2.03 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
39.51
33.49
0.00
0.00
အမြတ်
-6.27 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.51
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-6.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
33.49
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၄
37.07
33.49
0.00
0.00
အမြတ်
-3.83 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
37.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
33.49
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
129.05
121.69
0.00
0.00
အမြတ်
-7.61 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-7.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00