ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၀၃
146.04
148.58
0.00
0.00
အမြတ်
2.29 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.04
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၃၉
198.03
202.13
0.00
0.00
အမြတ်
3.85 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
198.03
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
3.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
202.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၇
198.08
202.13
0.00
0.00
အမြတ်
3.80 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
198.08
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
3.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
202.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၀၈
328.69
328.16
0.00
0.00
အမြတ်
-0.78 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
328.69
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
328.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၁၁
195.29
202.13
0.00
0.00
အမြတ်
6.59 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
195.29
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
6.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
202.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၆
164.20
164.00
0.00
0.00
အမြတ်
-0.45 USD
#JNJ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
164.20
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
164.00
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၅၂
148.19
148.58
0.00
0.00
အမြတ်
0.14 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
148.19
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၁၁
148.21
148.58
0.00
0.00
အမြတ်
0.12 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
148.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၅၆
148.23
148.58
0.00
0.00
အမြတ်
0.10 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
148.23
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၂၄
147.68
148.58
0.00
0.00
အမြတ်
0.65 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
147.68
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၈
369.04
328.16
0.00
0.00
အမြတ်
-41.13 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
369.04
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-41.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
328.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၁၀
369.06
328.16
0.00
0.00
အမြတ်
-41.15 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
369.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-41.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
328.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၀၅
46.81
43.12
0.00
0.00
အမြတ်
-3.94 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
46.81
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၄၄
46.83
43.12
0.00
0.00
အမြတ်
-3.96 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
46.83
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၁၄
46.83
43.12
0.00
0.00
အမြတ်
-3.96 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
46.83
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၄၄
47.00
43.12
0.00
0.00
အမြတ်
-4.13 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
47.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၅
47.03
43.12
0.00
0.00
အမြတ်
-4.16 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
47.03
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၉
222.21
207.42
0.00
0.00
အမြတ်
-15.04 USD
#AMGN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
222.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-15.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
207.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၃၁
209.41
202.13
0.00
0.00
အမြတ်
-7.53 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
209.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-7.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
202.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၃၄
220.04
202.13
0.00
0.00
အမြတ်
-18.16 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
220.04
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-18.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
202.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၈
29.49
30.60
0.00
0.00
အမြတ်
0.86 USD
#HPQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
29.49
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
30.60
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၉
29.49
30.60
0.00
0.00
အမြတ်
0.86 USD
#HPQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
29.49
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
30.60
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၀၃
13.68
15.99
0.00
0.00
အမြတ်
2.06 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
13.68
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
15.99
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၀
146.91
131.87
0.00
0.00
အမြတ်
-15.29 USD
#QCOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.91
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-15.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.87
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၅၉
228.32
207.42
0.00
0.00
အမြတ်
-21.15 USD
#AMGN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
228.32
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-21.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
207.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၅၀
199.05
176.08
0.00
0.00
အမြတ်
-23.22 USD
#BABA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
199.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-23.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
176.08
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၃၅
218.61
202.13
0.00
0.00
အမြတ်
-33.58 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
218.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-33.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
202.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၆:၀၈
214.39
202.13
0.00
0.00
အမြတ်
-12.51 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
214.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-12.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
202.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
788.98
1024.86
0.00
0.00
အမြတ်
235.63 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
788.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
235.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1024.86
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
342.45
341.69
0.00
0.00
အမြတ်
-1.01 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
342.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
341.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
380.00
341.69
0.00
0.00
အမြတ်
-38.56 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
380.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-38.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
341.69
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00