၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၅၉
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
595.49
654.4
အမြတ်
58.66 USD
#TSLA
စာချုပ်
#152387397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
595.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
654.4
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
58.66 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၄၂
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
1
536.65
582.42
အမြတ်
45.52 USD
#NVDA
စာချုပ်
#151685922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
536.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
582.42
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
45.52 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၃၅
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
1
285.56
299.98
အမြတ်
14.17 USD
#SNOW
စာချုပ်
#156042774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
285.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
299.98
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
14.17 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၇
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
1
60.71
65.8
အမြတ်
4.84 USD
#GILD
စာချုပ်
#152171832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
60.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
65.8
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
4.84 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၁၉
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
45.5
54.58
အမြတ်
8.83 USD
#INTC
စာချုပ်
#151791465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
45.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
54.58
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
8.83 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၃၀
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
136.18
142.44
အမြတ်
6.01 USD
#AAPL
စာချုပ်
#154634978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
142.44
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
6.01 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၀၃
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
1
848.26
878.25
အမြတ်
29.74 USD
#TSLA
စာချုပ်
#155990730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
848.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
878.25
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
29.74 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၄၅
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1
127.95
137.95
အမြတ်
9.75 USD
#AAPL
စာချုပ်
#155936430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
127.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
137.95
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
9.75 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၁၂
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
519.61
559.28
အမြတ်
39.42 USD
#NVDA
စာချုပ်
#155936410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
519.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
559.28
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
39.42 USD
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၆
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
286.42
287.42
အမြတ်
0.75 USD
#SNOW
စာချုပ်
#154922386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
286.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
287.42
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၂
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1
45.5
51.77
အမြတ်
6.02 USD
#INTC
စာချုပ်
#151791469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
45.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
51.77
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
6.02 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၅၈
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
60.77
63.01
အမြတ်
1.99 USD
#GILD
စာချုပ်
#152172012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
60.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
63.01
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.99 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၄၃
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
517.88
552.59
အမြတ်
34.46 USD
#NVDA
စာချုပ်
#154602141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
517.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
552.59
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
34.46 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၁၇
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
276.85
256.79
အမြတ်
-20.31 USD
#FB
စာချုပ်
#152174006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
276.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
256.79
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-20.31 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၆
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
307.88
287.65
အမြတ်
-20.48 USD
#SNOW
စာချုပ်
#154634884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
307.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
287.65
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-20.48 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၁
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
684.04
713.9
အမြတ်
29.61 USD
#TSLA
စာချုပ်
#154059141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
684.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
713.9
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
29.61 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၀၉
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
1
328.3
293.29
အမြတ်
-35.26 USD
#SNOW
စာချုပ်
#154583935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
328.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
293.29
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-35.26 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၅၂
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
313.16
295.15
အမြတ်
-18.26 USD
#SNOW
စာချုပ်
#154602579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
313.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
295.15
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-18.26 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၃၇
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
280
305.26
အမြတ်
25.01 USD
#SNOW
စာချုပ်
#152172225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
280
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
305.26
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
25.01 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၂၇
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1
533.02
512
အမြတ်
-21.27 USD
#NVDA
စာချုပ်
#152597942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
533.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
512
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-21.27 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၄
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
308.09
343.5
အမြတ်
35.16 USD
#SNOW
စာချုပ်
#153779431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
308.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
343.5
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
35.16 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၁
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1
283.07
265.03
အမြတ်
-18.29 USD
#FB
စာချုပ်
#152659908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
283.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
265.03
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-18.29 USD
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၅၆
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
623.72
643.74
အမြတ်
19.77 USD
#TSLA
စာချုပ်
#153897245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
623.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
643.74
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
19.77 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၇
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1
308.98
334.04
အမြတ်
24.81 USD
#SNOW
စာချုပ်
#153779758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
308.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
334.04
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
24.81 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၂၉
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1
480.98
516.38
အမြတ်
35.15 USD
#NFLX
စာချုပ်
#152171916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
480.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
516.38
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
35.15 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၈
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
513.1
522.68
အမြတ်
9.33 USD
#NFLX
စာချုပ်
#153227893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
513.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
522.68
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
9.33 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၅၂
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
352.94
352.59
အမြတ်
-0.60 USD
#SNOW
စာချုပ်
#153569933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
352.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
352.59
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၁
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
595.18
615.19
အမြတ်
19.76 USD
#TSLA
စာချုပ်
#153433578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
595.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
615.19
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
19.76 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၁၂
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
588
614.98
အမြတ်
26.73 USD
#TSLA
စာချုပ်
#152597284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
614.98
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
26.73 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၁
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
326.42
336.8
အမြတ်
10.13 USD
#SNOW
စာချုပ်
#152498423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
326.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
336.8
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
10.13 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၃၅
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
1
319.13
329.29
အမြတ်
9.91 USD
#SNOW
စာချုပ်
#152598269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
319.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
329.29
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
9.91 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၃၁
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
307.25
323.38
အမြတ်
15.88 USD
#SNOW
စာချုပ်
#152608675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
307.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
323.38
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
15.88 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၂၉
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1
220.75
223.86
အမြတ်
2.86 USD
#BA
စာချုပ်
#152172073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
220.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
223.86
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.86 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၅၅
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1
276.11
283.17
အမြတ်
6.81 USD
#FB
စာချုပ်
#152498396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
276.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
283.17
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
6.81 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၅၃
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1805.43
1807.64
အမြတ်
2.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#152172363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1805.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1807.64
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.01 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၃၅
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
491.39
495.79
အမြတ်
4.15 USD
#TSLA
စာချုပ်
#151792511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
491.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
495.79
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
4.15 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၈
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
495.05
505.95
အမြတ်
10.65 USD
#TSLA
စာချုပ်
#145518994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
495.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
505.95
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
10.65 USD
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၃၂
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1863.1
1863.25
အမြတ်
-0.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#151346695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1863.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1863.25
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၀၅
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
7.24
8.35
အမြတ်
0.86 USD
#F
စာချုပ်
#148630939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
8.35
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၁၄
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1
7.24
8.35
အမြတ်
0.86 USD
#F
စာချုပ်
#148630956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
8.35
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၃၀
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
7.24
8.35
အမြတ်
0.86 USD
#F
စာချုပ်
#148630974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
8.35
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၁၈
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
7.24
8.35
အမြတ်
0.86 USD
#F
စာချုပ်
#148630996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
8.35
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၃၈
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
7.24
8.35
အမြတ်
0.86 USD
#F
စာချုပ်
#148631012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
8.35
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၀၀
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1
25.5
27.47
အမြတ်
1.72 USD
#BAC
စာချုပ်
#143129518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
27.47
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.72 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၄
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
6.16
8.91
အမြတ်
2.50 USD
#GE
စာချုပ်
#142710095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
6.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
8.91
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.50 USD
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၁
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1879.01
1863.86
အမြတ်
-15.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#151311064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1863.86
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-15.35 USD
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၁၂
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1859.99
1880.31
အမြတ်
20.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#151194875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1859.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1880.31
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
20.12 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၃၇
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
117.23
119
အမြတ်
1.52 USD
#AAPL
စာချုပ်
#149746448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
119
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.52 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၂၅
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
280.61
292.56
အမြတ်
11.70 USD
#FB
စာချုပ်
#149746421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
280.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
292.56
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
11.70 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၅၃
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
114.6
118.27999999999999
အမြတ်
3.43 USD
#AAPL
စာချုပ်
#149870684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၅၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
118.27999999999999
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
3.43 USD