၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၅၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
54.05
49.81
အမြတ်
-4.49 USD
#INTC
စာချုပ်
#162183221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
54.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
49.81
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-4.49 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
54.04
49.81
အမြတ်
-4.48 USD
#INTC
စာချုပ်
#162183275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
54.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
49.81
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-4.48 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၄၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.15945
1.15867
အမြတ်
-10.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164409059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15945
လဲလှယ်ခြင်း
-1.68 USD
စုစုပေါင်း
-7.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.15867
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-10.48 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
322.78
334.65
အမြတ်
11.62 USD
#SNOW
စာချုပ်
#152387447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
322.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
334.65
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
11.62 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၃၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
1
743.66
815.53
အမြတ်
71.62 USD
#TSLA
စာချုပ်
#163667038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
743.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
71.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
815.53
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
71.62 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၁၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
226.34
228
အမြတ်
1.41 USD
#BA
စာချုပ်
#161353028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
226.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
228
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.41 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၃
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
1
156.95
164.13
အမြတ်
6.93 USD
#BABA
စာချုပ်
#164237846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
156.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
164.13
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
6.93 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၃၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
333.6
322
အမြတ်
-11.85 USD
#FB
စာချုပ်
#164235117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
333.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
322
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-11.85 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၆
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
13.68
14.09
အမြတ်
0.16 USD
#F
စာချုပ်
#162183720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
14.09
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
13.67
14.21
အမြတ်
0.29 USD
#F
စာချုပ်
#162183686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
14.21
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.29 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၁၈
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
13.66
14.21
အမြတ်
0.30 USD
#F
စာချုပ်
#162183611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
14.21
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၅၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1
13.66
14.56
အမြတ်
0.65 USD
#F
စာချုပ်
#162183629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
14.56
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.65 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၂၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
166.78
170.03
အမြတ်
3.00 USD
#AXP
စာချုပ်
#162650649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
166.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
170.03
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၄၆
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
719.51
726.34
အမြတ်
6.58 USD
#TSLA
စာချုပ်
#162305050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
719.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
726.34
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
6.58 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၂၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1
711.52
752.36
အမြတ်
40.59 USD
#TSLA
စာချုပ်
#162054304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
711.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
752.36
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
40.59 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၃၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
749.87
754.58
အမြတ်
4.46 USD
#TSLA
စာချုပ်
#163368616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
749.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
754.58
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
4.46 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၄၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
711
739.15
အမြတ်
27.90 USD
#TSLA
စာချုပ်
#162054246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
739.15
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
27.90 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၄၆
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
1
118.33
119.7
အမြတ်
1.12 USD
#SBUX
စာချုပ်
#162183324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
118.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
119.7
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.12 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၅၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
368.92
380.87
အမြတ်
11.70 USD
#FB
စာချုပ်
#162644173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
368.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
380.87
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
11.70 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၅၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
392.06
454.42
အမြတ်
62.11 USD
#MRNA
စာချုပ်
#162618533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
392.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
454.42
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
62.11 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၅၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
147.45
153.4
အမြတ်
5.70 USD
#AAPL
စာချုပ်
#162532520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
147.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
153.4
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
5.70 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၅
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
3197.95
3305.43
အမြတ်
107.23 USD
#AMZN
စာချုပ်
#162530643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3197.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
107.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3305.43
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
107.23 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၃၅
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
1
146.39
149.8
အမြတ်
3.16 USD
#AAPL
စာချုပ်
#162182960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
146.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
149.8
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
3.16 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၀၈
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
359.76
364.97
အမြတ်
4.96 USD
#FB
စာချုပ်
#162054370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
359.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
364.97
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
4.96 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၅
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
55.58
58.01
အမြတ်
2.18 USD
#CSCO
စာချုပ်
#162183423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
55.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
58.01
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.18 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၃၀
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
289.29
304.17
အမြတ်
14.63 USD
#MSFT
စာချုပ်
#161693583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
289.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
304.17
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
14.63 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၇:၀၃
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
323.26
325.34
အမြတ်
1.83 USD
#HD
စာချုပ်
#162465756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၁၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
323.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
325.34
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.83 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၁၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
174.39
176.67
အမြတ်
2.03 USD
#JNJ
စာချုပ်
#162052695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
174.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
176.67
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.03 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၅
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
146.36
148.8
အမြတ်
2.19 USD
#AAPL
စာချုပ်
#162182991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
146.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
148.8
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.19 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၀၆
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1
146.3
148.34
အမြတ်
1.79 USD
#AAPL
စာချုပ်
#162183025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
146.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
148.34
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.79 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
208.88
219.98
အမြတ်
10.85 USD
#CAT
စာချုပ်
#161693612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
208.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
219.98
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
10.85 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၉
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
204.93
218.01
အမြတ်
12.83 USD
#CAT
စာချုပ်
#162054447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
204.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
218.01
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
12.83 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၂၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
353.72
359.68
အမြတ်
5.71 USD
#FB
စာချုပ်
#161960939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
353.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
359.68
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
5.71 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၉
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
670.57
710.12
အမြတ်
39.30 USD
#TSLA
စာချုပ်
#161350058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
670.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
710.12
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
39.30 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၄၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1
654.39
710.09
အမြတ်
55.45 USD
#TSLA
စာချုပ်
#160689920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
654.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
710.09
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
55.45 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
130.14
146.89
အမြတ်
16.50 USD
#AAPL
စာချုပ်
#155000315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
146.89
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
16.50 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၃၆
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
322.82
332.08
အမြတ်
9.01 USD
#HD
စာချုပ်
#160977978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
322.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
332.08
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
9.01 USD
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
39.51
41.7
အမြတ်
1.94 USD
#PFE
စာချုပ်
#151276766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
39.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
41.7
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.94 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
1
129.05
148.14
အမြတ်
18.84 USD
#AAPL
စာချုပ်
#145510620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
129.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
148.14
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
18.84 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၅၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
349.9
365.02
အမြတ်
14.87 USD
#FB
စာချုပ်
#161214121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
349.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
365.02
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
14.87 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
121.61
149.06
အမြတ်
27.20 USD
#AAPL
စာချုပ်
#152598042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
121.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
149.06
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
27.20 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၂၆
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
2
214.37
218.53
အမြတ်
7.82 USD
#CAT
စာချုပ်
#160689498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
214.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
218.53
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
7.82 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
115.35
144.59
အမြတ်
28.99 USD
#AAPL
စာချုပ်
#152172946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
115.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
144.59
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
28.99 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၂၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.7087
0.69433
အမြတ်
-144.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#161033453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-143.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.69433
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-144.70 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၀၃
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
10
28785
28010
အမြတ်
-75.34 USD
NI225
စာချုပ်
#160978117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
28785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
28010
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-75.34 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၂၂
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
163.2
168.51
အမြတ်
5.06 USD
#JNJ
စာချုပ်
#160689523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
163.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
168.51
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
5.06 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၂၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
679.16
672.69
အမြတ်
-6.72 USD
#TSLA
စာချုပ်
#160851055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
679.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
672.69
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-6.72 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၁၅
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ရောင်းချမှု
1
153.68
155
အမြတ်
-1.57 USD
#JPM
စာချုပ်
#160850685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
155
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-1.57 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၂၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
679.52
684.7
အမြတ်
4.93 USD
#TSLA
စာချုပ်
#160851075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
679.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
684.7
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
4.93 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၅၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1
4289.7
4283.8
အမြတ်
-1.09 USD
SPX
စာချုပ်
#160850943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4289.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
4283.8
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.09 USD