ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၂၉
0.91879
0.91873
0.00000
0.92119
အမြတ်
-0.24 USD
AUDCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91879
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91873
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92119
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၅၇
0.92040
0.91873
0.00000
0.92119
အမြတ်
-3.96 USD
AUDCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91873
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92119
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၁
0.92202
0.91873
0.00000
0.92119
အမြတ်
-5.20 USD
AUDCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92202
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91873
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92119
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၅
4428.0
4456.5
0.0
4485.0
အမြတ်
28.50 USD
SP500.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
4428.0
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
28.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
4456.5
အမြတ်ရယူခြင်း
4485.0
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၁
0.92364
0.91873
0.00000
0.92119
အမြတ်
-3.89 USD
AUDCAD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92364
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91873
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92119
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၈
4460.0
4456.5
0.0
4485.0
အမြတ်
-3.50 USD
SP500.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
4460.0
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-3.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
4456.5
အမြတ်ရယူခြင်း
4485.0
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၈
4477.7
4456.5
0.0
4517.0
အမြတ်
-63.60 USD
SP500.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
4477.7
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-63.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
4456.5
အမြတ်ရယူခြင်း
4517.0
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၁၄
4495.0
4456.5
0.0
4515.0
အမြတ်
-38.50 USD
SP500.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
4495.0
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-38.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
4456.5
အမြတ်ရယူခြင်း
4515.0
ဝယ်ယူမှု
0.2
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၁
4531.8
4456.5
0.0
0.0
အမြတ်
-150.60 USD
SP500.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
4531.8
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-150.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
4456.5
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၁
4546.4
4456.5
0.0
0.0
အမြတ်
-89.90 USD
SP500.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
4546.4
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-89.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
4456.5
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0