၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၃၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၄၅
ကူးယူခြင်း
611.03%
611.03%
အမြတ်
0.00 USD
Bertha12
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၃၃
အဝင်အမှတ်
611.03%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၄၅
ပြင်ပ
611.03%
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၃၇
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၇
ကူးယူခြင်း
3485.23%
-30.6%
အမြတ်
-82.93 USD
tn
thre
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၃၇
အဝင်အမှတ်
3485.23%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၇
ပြင်ပ
-30.6%
အမြတ်
-82.93 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၂၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၂၂
ကူးယူခြင်း
12935.08%
13860.54%
အမြတ်
-28.63 USD
Codemaster
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၂၉
အဝင်အမှတ်
12935.08%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၂၂
ပြင်ပ
13860.54%
အမြတ်
-28.63 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၆
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၄၈
ကူးယူခြင်း
30762.8%
30762.8%
အမြတ်
0.00 USD
ms
demaq
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၆
အဝင်အမှတ်
30762.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၄၈
ပြင်ပ
30762.8%
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၁
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၀
ကူးယူခြင်း
30762.8%
30762.8%
အမြတ်
0.00 USD
ms
demaq
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၁
အဝင်အမှတ်
30762.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၀
ပြင်ပ
30762.8%
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၁၄
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၁၉
ကူးယူခြင်း
1787.65%
719.08%
အမြတ်
-623.72 USD
Mr_Azahari
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၈:၁၄
အဝင်အမှတ်
1787.65%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၁၉
ပြင်ပ
719.08%
အမြတ်
-623.72 USD
၀၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၃၀
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၁၀
ကူးယူခြင်း
268.08%
181.69%
အမြတ်
-16.11 USD
Mkingdom02
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၃၀
အဝင်အမှတ်
268.08%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၀၉:၁၀
ပြင်ပ
181.69%
အမြတ်
-16.11 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၄၉:၃၆
၁၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၈:၃၅
ကူးယူခြင်း
-17.24%
-99.95%
အမြတ်
-16.50 USD
SCO
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၄၉:၃၆
အဝင်အမှတ်
-17.24%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၄၈:၃၅
ပြင်ပ
-99.95%
အမြတ်
-16.50 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၁၈
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၇
ကူးယူခြင်း
564.21%
564.21%
အမြတ်
-1.25 USD
MoneSTER_KSM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၁:၁၈
အဝင်အမှတ်
564.21%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၄၃:၀၇
ပြင်ပ
564.21%
အမြတ်
-1.25 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၂၈:၀၄
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၀၄
ကူးယူခြင်း
-62.62%
-38.63%
အမြတ်
-51.40 USD
BVEfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၂၈:၀၄
အဝင်အမှတ်
-62.62%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၀၄
ပြင်ပ
-38.63%
အမြတ်
-51.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၃၁
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၁
ကူးယူခြင်း
4.14%
17.04%
အမြတ်
268.84 USD
Bawangfx100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၃၁
အဝင်အမှတ်
4.14%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၁၁
ပြင်ပ
17.04%
အမြတ်
268.84 USD
၂၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၀၂:၁၆
ကူးယူခြင်း
2.01%
2.01%
အမြတ်
-2.13 USD
Bawangfx100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၀
အဝင်အမှတ်
2.01%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၀၂:၁၆
ပြင်ပ
2.01%
အမြတ်
-2.13 USD