၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၉
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92194
0.85996
အမြတ်
-87.58 USD
EURGBP
စာချုပ်
#66828367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-87.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-87.58 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၅၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91825
0.85995
အမြတ်
-82.37 USD
EURGBP
စာချုပ်
#66836540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-82.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-82.37 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၃၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91455
0.85994
အမြတ်
-77.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#66866831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-77.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-77.16 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91095
0.8599
အမြတ်
-72.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#66867102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-72.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-72.13 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၄၈
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90733
0.85989
အမြတ်
-67.04 USD
EURGBP
စာချုပ်
#66951640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-67.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85989
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-67.04 USD
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90365
0.85989
အမြတ်
-61.84 USD
EURGBP
စာချုပ်
#66973491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-61.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85989
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-61.84 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၄၈
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89998
0.85988
အမြတ်
-56.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#67009089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85988
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-56.66 USD
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၀၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89635
0.85988
အမြတ်
-51.54 USD
EURGBP
စာချုပ်
#67017603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-51.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85988
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-51.54 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၃၂
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89274
0.85987
အမြတ်
-46.45 USD
EURGBP
စာချုပ်
#67808427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-46.45 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88912
0.85987
အမြတ်
-41.33 USD
EURGBP
စာချုပ်
#67861840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-41.33 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၂၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8854
0.85984
အမြတ်
-36.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#68163435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85984
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-36.11 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88237
0.85987
အမြတ်
-31.80 USD
EURGBP
စာချုပ်
#68517005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-31.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-31.80 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၂
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87928
0.85987
အမြတ်
-27.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#68992904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.43 USD
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၃၆
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87625
0.85987
အမြတ်
-23.15 USD
EURGBP
စာချုပ်
#69001561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.15 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၃၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.87325
0.85986
အမြတ်
-18.92 USD
EURGBP
စာချုပ်
#69403497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85986
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.92 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.08013
1.10117
အမြတ်
-23.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69505327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.22 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၁၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.08187
1.10117
အမြတ်
-21.30 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69566880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21.30 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၅၅
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86654
0.85987
အမြတ်
-9.43 USD
EURGBP
စာချုပ်
#69626282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.85987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.43 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၈:၀၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.08359
1.10117
အမြတ်
-19.40 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69644928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.40 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၃၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.08529
1.10117
အမြတ်
-17.53 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69671580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.53 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၃၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.08699
1.10117
အမြတ်
-15.66 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69705992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.66 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၅၆
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.08874
1.10117
အမြတ်
-13.72 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69726468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.72 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၃
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.09046
1.10117
အမြတ်
-11.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69729707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.83 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၉
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.09223
1.10117
အမြတ်
-9.87 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69798668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.87 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.09394
1.10117
အမြတ်
-7.98 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69803786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.98 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၀၇
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09567
1.10117
အမြတ်
-6.07 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69830768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.07 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၄၆
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.09909
1.10117
အမြတ်
-2.30 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69836349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10117
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.30 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၂
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.09739
1.10111
အမြတ်
-4.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69834621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.10 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၀၆
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86052
0.8599
အမြတ်
-0.87 USD
EURGBP
စာချုပ်
#69842303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.87 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07982
1.08043
အမြတ်
0.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69437752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၁၈
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38485
1.38804
အမြတ်
-3.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69386833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.19 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၅၈
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.39307
1.38804
အမြတ်
5.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69447012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.03 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၃၆
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38892
1.38804
အမြတ်
0.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69403504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.08031
1.07971
အမြတ်
0.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69379881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07971
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၄
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08077
1.08137
အမြတ်
0.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69210331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08247
1.08137
အမြတ်
-1.23 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69179067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.23 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၅၇
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07905
1.08137
အမြတ်
2.61 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69288309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.61 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.38593
1.38505
အမြတ်
0.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69386305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၅၂
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38163
1.38254
အမြတ်
0.91 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69338530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၃
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.0799
1.0793
အမြတ်
0.67 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69329487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37409
1.37938
အမြတ်
-5.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69155937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.29 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၄
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38235
1.37938
အမြတ်
2.97 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69244695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.97 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၂၆
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37825
1.37938
အမြတ်
-1.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69167592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.13 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၇
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38645
1.37938
အမြတ်
7.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69278494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37938
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.07 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38052
1.38142
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69338156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38142
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၇
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.07995
1.07935
အမြတ်
0.68 USD
EURCHF
စာချုပ်
#68689424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၁
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.07655
1.07935
အမြတ်
-3.14 USD
EURCHF
စာချုပ်
#68604746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.14 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၂၁
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.08336
1.07935
အမြတ်
4.51 USD
EURCHF
စာချုပ်
#69099619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.51 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၈
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.07825
1.07935
အမြတ်
-1.23 USD
EURCHF
စာချုပ်
#68663282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.23 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၁
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.08165
1.07935
အမြတ်
2.59 USD
EURCHF
စာချုပ်
#68730313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.59 USD