ရောင်းချမှု
0.03
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၁၈
1.10651
1.10645
0.00000
1.10373
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10651
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10645
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10373
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၇
0.99089
0.99154
0.00000
0.99009
အမြတ်
-0.66 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99154
အမြတ်ရယူခြင်း
0.99009
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၃၇
1.10643
1.10624
0.00000
1.10723
အမြတ်
-0.19 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10723
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၄၀
0.99210
0.99134
0.00000
0.99463
အမြတ်
-2.30 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99210
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99134
အမြတ်ရယူခြင်း
0.99463
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၁၈
0.99514
0.99134
0.00000
0.99463
အမြတ်
-7.67 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99514
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99134
အမြတ်ရယူခြင်း
0.99463
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၈
0.99819
0.99134
0.00000
0.99463
အမြတ်
-6.91 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99819
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99134
အမြတ်ရယူခြင်း
0.99463
ရောင်းချမှု
0.02
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၄၄
1.10346
1.10645
0.00000
1.10373
အမြတ်
-5.98 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10346
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10645
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10373
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၂၀
1.09894
1.10645
0.00000
1.10373
အမြတ်
-7.51 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09894
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10645
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10373