ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
1.07972
1.07864
0.00000
1.08021
အမြတ်
-1.18 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07972
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08021
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၄
0.88346
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
0.87 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88346
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၁၀
0.88495
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-0.24 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88495
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၆
0.88649
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-1.39 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88649
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၂၄
0.88798
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-2.51 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88798
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၂၂
0.88948
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-3.63 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88948
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၁
0.89097
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-4.74 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89097
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
0.89249
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-5.87 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89249
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၁၉
0.90071
0.89930
0.00000
0.90611
အမြတ်
-3.69 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90071
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89930
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90611
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၀
0.89398
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-6.99 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၂၇
0.89550
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-8.12 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89550
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
0.89702
0.88463
0.00000
0.89104
အမြတ်
-9.26 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89702
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88463
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89104
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၃၈
0.90331
0.89918
0.00000
0.90611
အမြတ်
-10.80 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90331
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89918
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90611
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၁
0.90591
0.89918
0.00000
0.90611
အမြတ်
-17.60 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90591
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89918
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90611
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၅
0.90851
0.89918
0.00000
0.90611
အမြတ်
-24.39 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90851
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89918
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90611
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၃
1.08165
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
1.75 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08165
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၇
1.07966
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-0.42 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၀၈
1.07761
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-2.65 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07761
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
1.07554
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-4.90 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07554
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၇
1.07355
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-7.07 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07355
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၄
1.07156
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-9.24 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07156
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၃
1.06956
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-11.42 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06956
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၃
1.06753
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-13.63 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၂
1.06552
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-15.82 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၇
1.06352
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-18.00 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06352
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၅
1.06151
1.08004
0.00000
1.07106
အမြတ်
-20.18 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06151
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08004
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07106