ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
140.095
139.899
0.000
140.233
အမြတ်
-5.40 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.095
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.899
အမြတ်ရယူခြင်း
140.233
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၂၇
1.10139
1.10085
0.00000
1.10295
အမြတ်
-2.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10139
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10085
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10295
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၁၇
0.68395
0.68300
0.00000
0.68627
အမြတ်
-4.75 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68300
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68627
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၁
1.10339
1.10085
0.00000
1.10295
အမြတ်
-7.62 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10339
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10085
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10295
ရောင်းချမှု
0.04
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၁၀
140.302
139.967
0.000
139.916
အမြတ်
12.31 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
12.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.967
အမြတ်ရယူခြင်း
139.916
ရောင်းချမှု
0.03
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
139.753
139.967
0.000
139.916
အမြတ်
-5.90 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
139.753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.967
အမြတ်ရယူခြင်း
139.916
ကူးယူခြင်း
120.08 USD
၁၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၃၀
268.08%
330.09%
0.00
0.00
အမြတ်
26.77 USD
Mkingdom02
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
26.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
120.08 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၀
0.68602
0.68300
0.00000
0.68627
အမြတ်
-12.08 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68602
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68300
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68627
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၁
0.68806
0.68300
0.00000
0.68627
အမြတ်
-15.18 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68806
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68300
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68627