ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၁၅
0.89931
0.89895
0.00000
0.90321
အမြတ်
-0.47 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89895
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90321
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၂၉
0.90205
0.89895
0.00000
0.90321
အမြတ်
-4.01 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90205
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89895
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90321
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၀၈
0.90467
0.89895
0.00000
0.90321
အမြတ်
-7.41 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90467
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89895
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90321
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၂၂
1.06867
1.06765
0.00000
1.07492
အမြတ်
-1.11 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06867
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06765
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07492
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၂
1.07121
1.06765
0.00000
1.07492
အမြတ်
-3.89 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07121
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06765
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07492
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၅၆
1.07371
1.06765
0.00000
1.07492
အမြတ်
-6.61 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07371
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06765
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07492
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၂
1.07621
1.06765
0.00000
1.07492
အမြတ်
-9.34 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07621
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06765
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07492
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
1.07875
1.06765
0.00000
1.07492
အမြတ်
-12.11 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07875
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06765
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07492