၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၆
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
13.14
14.14
အမြတ်
0.75 USD
#AA
စာချုပ်
#142709897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
14.14
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၁၃
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
11120.6
11270.6
အမြတ်
14.50 USD
NQ
စာချုပ်
#143409912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11120.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11270.6
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
14.50 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၁:၁၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
11128.7
11229.4
အမြတ်
9.57 USD
NQ
စာချုပ်
#143411286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11128.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11229.4
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.57 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၈
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
13.16
12.93
အမြတ်
-0.48 USD
#AA
စာချုပ်
#142709609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12.93
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.64968
1.6534
အမြတ်
2.45 USD
EURAUD
စာချုပ်
#142364724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.64968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6534
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.45 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၄၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.6485
1.65355
အမြတ်
3.39 USD
EURAUD
စာချုပ်
#142513120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65355
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.39 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၀၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.64955
1.65316
အမြတ်
2.37 USD
EURAUD
စာချုပ်
#142610312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၃:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.64955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65316
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.37 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၃၇
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.83318
1.83837
အမြတ်
3.49 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#142566908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.83318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83837
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.49 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၇
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.83839
1.83848
အမြတ်
-0.13 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#142665115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.83839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83848
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၄၄
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.6426
1.65008
အမြတ်
5.14 USD
EURAUD
စာချုပ်
#142249744
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65008
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.14 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၃
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.82248
1.83456
အမြတ်
8.43 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#142344881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.83456
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.43 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၅၅
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.82041
1.82464
အမြတ်
8.52 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#142475217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.82464
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
8.52 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၀၅
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.64714
1.65022
အမြတ်
6.04 USD
EURAUD
စာချုပ်
#142419796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.64714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.65022
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.04 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၀၇
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1960.98
1966.49
အမြတ်
5.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142288770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1960.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1966.49
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.31 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၂
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1956.52
1958.14
အမြတ်
1.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142365078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1956.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1958.14
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.42 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၃၂
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
10583.1
10885.5
အမြတ်
29.74 USD
NQ
စာချုပ်
#142155677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10583.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10885.5
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
29.74 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၀၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.1
43.094
43.328
အမြတ်
-0.28 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#141954423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
43.094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
43.328
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1945.24
1949.82
အမြတ်
4.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142372358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1945.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1949.82
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.38 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၄၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.317
23.187
အမြတ်
-56.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#142278415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.187
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-56.70 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
23.319
23.199
အမြတ်
-6.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#142317612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
23.199
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-6.20 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၁၅
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.80805
1.81909
အမြတ်
23.04 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#142236280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.81909
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
23.04 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1949.27
1956.09
အမြတ်
6.62 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142310545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1949.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1956.09
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.62 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၂၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
7394.7
7072.8
အမြတ်
-38.35 USD
IBEX35
စာချုပ်
#141359094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7394.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
7072.8
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-38.35 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၃၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
24.243
24.264
အမြတ်
1.70 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#142279581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
24.264
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၃၇
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.172
24.26
အမြတ်
4.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#142279733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.26
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.20 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၈:၅၄
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1967.35
1967.85
အမြတ်
0.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142279896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1967.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1967.85
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၂၀
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.16
24.297
အမြတ်
6.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#142277347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.297
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.65 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၂၅
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1964.53
1966.36
အမြတ်
1.63 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142275834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1964.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1966.36
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.63 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၅၀
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1966.64
1967.12
အမြတ်
0.28 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142275019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1966.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1967.12
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၀၁
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1961.69
1968.11
အမြတ်
6.22 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142272805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1961.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1968.11
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.22 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၅
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1962.54
1966.2
အမြတ်
17.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142272885
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1962.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1966.2
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
17.30 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၂၀
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1955.5
1955.8
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142245377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1955.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1955.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၃၅
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1945.48
1956.22
အမြတ်
10.54 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142241047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1945.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1956.22
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.54 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၄
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.80797
1.80883
အမြတ်
0.41 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#142236211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.80883
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၁၄
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၁၈
ရောင်းချမှု
1
10559.1
10610.9
အမြတ်
-5.68 USD
NQ
စာချုပ်
#142155937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
10559.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10610.9
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-5.68 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၀
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1949.41
1953.75
အမြတ်
4.14 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142153117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1949.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1953.75
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.14 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၂၀
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1
10688.9
10589
အမြတ်
-10.49 USD
NQ
စာချုပ်
#141965394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
10688.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10589
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-10.49 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၈
ရောင်းချမှု
1
10633
10620
အမြတ်
0.80 USD
NQ
စာချုပ်
#142105285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
10633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
10620
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၁
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1910.74
1913.54
အမြတ်
2.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142062486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1910.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1913.54
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.60 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၂၃
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1910.61
1918.32
အမြတ်
7.51 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142059113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1910.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1918.32
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.51 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၁၆
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1940.01
1929.19
အမြတ်
-11.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142046550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1940.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1929.19
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-11.02 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၅၃
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1940.37
1947.8
အမြတ်
7.23 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#142020793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1940.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1947.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.23 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၅၉
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1966.01
1975.6
အမြတ်
9.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#141988875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1966.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1975.6
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.39 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၀၅
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1963.59
1964.63
အမြတ်
8.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#141988743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1963.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1964.63
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
8.40 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၄၅
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1938.43
1947.09
အမြတ်
-8.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#141958993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1938.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1947.09
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.86 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၀၄
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
40.695
41.377
အမြတ်
-3.66 USD
USCrude_n
စာချုပ်
#141954535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
40.695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
41.377
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-3.66 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.4
43.014
43.531
အမြတ်
-2.27 USD
UKBrent_n
စာချုပ်
#141955214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
43.014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
43.531
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.27 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၁၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
24.143
24.239
အမြတ်
4.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#141863929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၄၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.143
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
24.239
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.60 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၃၅
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.17846
1.18149
အမြတ်
-6.96 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#141622173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18149
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-6.96 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၃၂
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1885.44
1894.26
အမြတ်
8.62 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#141625157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1885.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1894.26
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
8.62 USD