ទិញ
0.1
25.02.2021 19:45:01
1.22276
1.19146
0.00000
1.22326
ចំណេញ
-314.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 19:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22276
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-314.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19146
កាត់ចំណេញ
1.22326
លក់
0.05
10.07.2020 15:21:54
120.443
129.129
0.000
120.340
ចំណេញ
-401.84 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 15:21:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.443
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-401.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.129
កាត់ចំណេញ
120.340
លក់
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.76917
0.00000
0.65600
ចំណេញ
-1 115.40 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 17:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65773
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 115.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76917
កាត់ចំណេញ
0.65600
លក់
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.76917
0.00000
0.64900
ចំណេញ
-592.35 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:45:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65080
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-592.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76917
កាត់ចំណេញ
0.64900
ទិញ
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.26545
0.00000
1.40555
ចំណេញ
-550.07 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40454
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-550.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26545
កាត់ចំណេញ
1.40555
ចម្លង
500.30 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
0.00%
0.00
0.00
ចំណេញ
-164.85 USD
GoodOne
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2019 03:13:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-164.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
500.30 USD
កាត់ចំណេញ
0.00