ទិញ
0.1
27.11.2020 21:55:08
1.19596
1.19626
0.00000
1.19646
ចំណេញ
2.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 21:55:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19596
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19626
កាត់ចំណេញ
1.19646
លក់
0.05
27.11.2020 18:25:01
1.29801
1.29958
0.00000
1.29751
ចំណេញ
-6.54 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29801
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29958
កាត់ចំណេញ
1.29751
ទិញ
0.05
26.11.2020 09:50:00
124.512
124.478
0.000
124.582
ចំណេញ
-2.64 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 09:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
124.512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.478
កាត់ចំណេញ
124.582
លក់
0.05
10.07.2020 15:21:54
120.443
124.659
0.000
120.340
ចំណេញ
-203.45 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 15:21:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.443
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-203.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
124.659
កាត់ចំណេញ
120.340
លក់
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.73943
0.00000
0.65600
ចំណេញ
-818.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 17:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65773
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-818.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73943
កាត់ចំណេញ
0.65600
លក់
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.73943
0.00000
0.64900
ចំណេញ
-443.65 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:45:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65080
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-443.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73943
កាត់ចំណេញ
0.64900
ទិញ
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.29858
0.00000
1.40555
ចំណេញ
-408.48 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40454
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-408.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29858
កាត់ចំណេញ
1.40555
ចម្លង
552.64 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
-46.34%
0.00
0.00
ចំណេញ
122.24 USD
GoodOne
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2019 03:13:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
122.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
552.64 USD
កាត់ចំណេញ
0.00