លក់
0.05
10.07.2020 15:21:54
120.443
125.275
0.000
120.340
ចំណេញ
-233.89 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 15:21:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.443
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-233.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
125.275
កាត់ចំណេញ
120.340
លក់
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.76850
0.00000
0.65600
ចំណេញ
-1 108.70 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 17:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65773
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 108.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76850
កាត់ចំណេញ
0.65600
លក់
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.76850
0.00000
0.64900
ចំណេញ
-589.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:45:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65080
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-589.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76850
កាត់ចំណេញ
0.64900
ទិញ
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.27859
0.00000
1.40555
ចំណេញ
-493.03 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40454
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-493.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27859
កាត់ចំណេញ
1.40555
ចម្លង
528.54 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
-50.33%
0.00
0.00
ចំណេញ
-136.61 USD
GoodOne
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2019 03:13:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-136.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
528.54 USD
កាត់ចំណេញ
0.00