លក់
0.05
31.03.2021 13:08:25
1.17228
1.19823
0.00000
1.17100
ចំណេញ
-130.25 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 13:08:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17228
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-130.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19823
កាត់ចំណេញ
1.17100
ទិញ
0.1
25.02.2021 19:45:01
1.22276
1.19816
0.00000
1.22326
ចំណេញ
-247.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 19:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22276
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-247.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19816
កាត់ចំណេញ
1.22326
លក់
0.05
10.07.2020 15:21:54
120.443
130.365
0.000
120.340
ចំណេញ
-456.98 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 15:21:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.443
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-456.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.365
កាត់ចំណេញ
120.340
លក់
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.77363
0.00000
0.65600
ចំណេញ
-1 160.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 17:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65773
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 160.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77363
កាត់ចំណេញ
0.65600
លក់
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.77363
0.00000
0.64900
ចំណេញ
-614.65 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:45:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.65080
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-614.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77363
កាត់ចំណេញ
0.64900
ទិញ
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.25073
0.00000
1.40555
ចំណេញ
-615.38 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2020 16:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40454
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-615.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.25073
កាត់ចំណេញ
1.40555
ចម្លង
490.52 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
-90.15%
0.00
0.00
ចំណេញ
-174.63 USD
GoodOne
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2019 03:13:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-174.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
490.52 USD
កាត់ចំណេញ
0.00