30.03.2021 12:58:31
30.03.2021 14:05:33
លក់
0.05
1.17396
1.17295
ចំណេញ
4.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158552103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 12:58:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 14:05:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.55 USD
29.03.2021 17:04:52
29.03.2021 17:55:09
លក់
0.05
1.17762
1.1766
ចំណេញ
4.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158493367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 17:04:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 17:55:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.1766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.60 USD
23.03.2021 10:28:33
23.03.2021 10:50:43
លក់
0.05
1.18962
1.18935
ចំណេញ
0.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158264049
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 10:28:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18962
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 10:50:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
0.85 USD
25.02.2021 17:45:00
25.02.2021 18:53:52
ទិញ
0.1
1.22243
1.22293
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157226948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 17:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 18:53:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22293
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
25.02.2021 17:20:01
25.02.2021 17:21:26
ទិញ
0.1
1.22327
1.22377
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157219669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 17:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 17:21:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
25.02.2021 15:02:47
25.02.2021 16:43:38
ទិញ
0.1
1.22309
1.22359
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157186332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 15:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 16:43:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
25.02.2021 13:52:18
25.02.2021 14:17:59
ទិញ
0.1
1.22271
1.22321
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157173966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 13:52:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 14:17:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22321
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
25.02.2021 12:55:00
25.02.2021 13:04:39
ទិញ
0.1
1.22288
1.22338
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157169754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 12:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
25.02.2021 10:40:00
25.02.2021 10:54:25
ទិញ
0.1
1.22001
1.22051
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157161300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 10:54:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22051
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
25.02.2021 08:00:01
25.02.2021 09:56:52
ទិញ
0.1
1.21787
1.21837
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157155854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 08:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 09:56:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
24.02.2021 23:55:00
25.02.2021 06:19:57
ទិញ
0.1
1.21703
1.21753
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157125925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 23:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 06:19:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
24.02.2021 15:00:00
24.02.2021 22:31:50
ទិញ
0.1
1.21562
1.21612
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157107743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 15:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 22:31:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
24.02.2021 11:50:01
24.02.2021 13:50:30
ទិញ
0.1
1.21636
1.21686
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157101383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 11:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 13:50:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
24.02.2021 11:15:00
24.02.2021 11:19:48
ទិញ
0.1
1.21677
1.21727
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157099874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 11:19:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
23.02.2021 10:10:00
24.02.2021 10:32:12
ទិញ
0.1
1.2166
1.2171
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157060081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 10:32:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.2171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
23.02.2021 04:25:02
23.02.2021 09:48:53
ទិញ
0.1
1.21735
1.21785
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157052127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 04:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 09:48:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21785
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
23.02.2021 03:20:01
23.02.2021 03:31:11
ទិញ
0.1
1.21685
1.21735
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157050960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 03:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 03:31:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
22.02.2021 21:10:00
23.02.2021 02:52:39
ទិញ
0.1
1.21668
1.21718
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157046782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 21:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 02:52:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
16.02.2021 13:45:36
22.02.2021 20:58:36
ទិញ
0.1
1.21648
1.21665
ចំណេញ
0.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156852243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 13:45:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2021 20:58:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
16.02.2021 11:39:05
16.02.2021 11:48:44
ទិញ
0.1
1.21484
1.21534
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156848353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 11:39:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 11:48:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
16.02.2021 07:20:03
16.02.2021 10:26:53
ទិញ
0.1
1.21386
1.21436
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156840559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 07:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 10:26:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21436
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
11.02.2021 15:50:01
16.02.2021 05:31:20
ទិញ
0.1
1.21434
1.21484
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156745178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 15:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 05:31:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
10.02.2021 16:10:00
11.02.2021 15:08:19
ទិញ
0.1
1.21355
1.21405
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156713981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 15:08:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21405
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
10.02.2021 11:20:01
10.02.2021 15:31:01
ទិញ
0.1
1.21299
1.21349
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156703354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 11:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
01.02.2021 00:21:16
10.02.2021 10:35:34
ទិញ
0.1
1.2132
1.2137
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156373141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 00:21:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:35:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.2137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
29.01.2021 18:25:00
29.01.2021 18:39:37
ទិញ
0.1
1.21387
1.21437
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156359049
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 18:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2021 18:39:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21437
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
17.12.2020 17:40:00
04.01.2021 03:49:49
លក់
0.05
1.27121
1.27071
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153984772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 03:49:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27071
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
18.12.2020 11:45:00
28.12.2020 18:12:20
ទិញ
0.05
126.87
126.94
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#154046865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 11:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2020 18:12:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
18.12.2020 11:00:00
18.12.2020 11:26:32
ទិញ
0.05
126.818
126.888
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#154042605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 11:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 11:26:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
18.12.2020 05:54:48
18.12.2020 09:54:04
ទិញ
0.05
126.636
126.706
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#154007931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 05:54:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 09:54:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
18.12.2020 03:45:18
18.12.2020 05:23:04
ទិញ
0.05
126.616
126.686
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153996510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 03:45:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 05:23:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
11.12.2020 01:55:41
18.12.2020 03:17:26
ទិញ
0.05
126.526
126.596
ចំណេញ
2.39 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153452281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.12.2020 01:55:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.526
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 03:17:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.39 USD
15.12.2020 23:05:01
17.12.2020 16:41:04
លក់
0.05
1.26988
1.26938
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153803302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 23:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 16:41:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.26938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
15.12.2020 21:45:01
15.12.2020 21:50:42
លក់
0.05
1.27007
1.26957
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153802234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 21:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2020 21:50:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.26957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
10.12.2020 17:55:00
15.12.2020 20:10:04
លក់
0.05
1.27123
1.27073
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153437589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 17:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2020 20:10:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27073
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
10.12.2020 23:20:02
11.12.2020 00:07:14
ទិញ
0.05
126.509
126.579
ចំណេញ
2.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153443555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 23:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.12.2020 00:07:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
10.12.2020 18:25:00
10.12.2020 22:57:29
ទិញ
0.05
126.482
126.552
ចំណេញ
2.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153438918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 18:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 22:57:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
10.12.2020 17:30:00
10.12.2020 17:45:49
ទិញ
0.05
126.554
126.624
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153436356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 17:45:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
10.12.2020 16:15:00
10.12.2020 16:39:36
ទិញ
0.05
126.419
126.489
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153431696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 16:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 16:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
10.12.2020 16:20:36
10.12.2020 16:30:51
លក់
0.05
1.27662
1.27612
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153431931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 16:20:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 16:30:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
04.12.2020 13:21:07
10.12.2020 15:45:30
ទិញ
0.05
126.554
126.624
ចំណេញ
2.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152901953
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 13:21:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 15:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
10.12.2020 13:45:14
10.12.2020 14:45:49
លក់
0.05
1.27844
1.27794
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153422974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 13:45:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 14:45:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
10.12.2020 12:27:04
10.12.2020 12:48:02
លក់
0.05
1.27925
1.27875
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153419171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 12:27:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27925
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 12:48:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
10.12.2020 11:05:05
10.12.2020 11:25:56
លក់
0.05
1.2805
1.28
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153406807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 11:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 11:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
10.12.2020 07:15:00
10.12.2020 10:37:07
លក់
0.05
1.27963
1.27913
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153382188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 07:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 10:37:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
09.12.2020 19:33:04
10.12.2020 04:49:47
លក់
0.05
1.28108
1.28058
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153365800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 19:33:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 04:49:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
09.12.2020 17:50:01
09.12.2020 18:59:06
លក់
0.05
1.27977
1.27927
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153346083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 17:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27977
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 18:59:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27927
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
09.12.2020 16:15:05
09.12.2020 17:02:32
លក់
0.05
1.27861
1.27811
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153330418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 16:15:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 17:02:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
09.12.2020 13:30:00
09.12.2020 15:07:31
លក់
0.05
1.27865
1.27815
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153310581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 13:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 15:07:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
09.12.2020 13:06:16
09.12.2020 13:11:13
លក់
0.05
1.2785
1.278
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153309444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 13:06:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 13:11:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD