17.12.2020 17:40:00
04.01.2021 03:49:49
លក់
0.05
1.27121
1.27071
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153984772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 03:49:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27071
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
18.12.2020 11:45:00
28.12.2020 18:12:20
ទិញ
0.05
126.87
126.94
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#154046865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 11:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2020 18:12:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
18.12.2020 11:00:00
18.12.2020 11:26:32
ទិញ
0.05
126.818
126.888
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#154042605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 11:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 11:26:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
18.12.2020 05:54:48
18.12.2020 09:54:04
ទិញ
0.05
126.636
126.706
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#154007931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 05:54:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 09:54:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
18.12.2020 03:45:18
18.12.2020 05:23:04
ទិញ
0.05
126.616
126.686
ចំណេញ
2.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153996510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 03:45:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 05:23:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.38 USD
11.12.2020 01:55:41
18.12.2020 03:17:26
ទិញ
0.05
126.526
126.596
ចំណេញ
2.39 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153452281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.12.2020 01:55:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.526
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2020 03:17:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.39 USD
15.12.2020 23:05:01
17.12.2020 16:41:04
លក់
0.05
1.26988
1.26938
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153803302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 23:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 16:41:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.26938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
15.12.2020 21:45:01
15.12.2020 21:50:42
លក់
0.05
1.27007
1.26957
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153802234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 21:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2020 21:50:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.26957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
10.12.2020 17:55:00
15.12.2020 20:10:04
លក់
0.05
1.27123
1.27073
ចំណេញ
1.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153437589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 17:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2020 20:10:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27073
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.47 USD
10.12.2020 23:20:02
11.12.2020 00:07:14
ទិញ
0.05
126.509
126.579
ចំណេញ
2.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153443555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 23:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.12.2020 00:07:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
10.12.2020 18:25:00
10.12.2020 22:57:29
ទិញ
0.05
126.482
126.552
ចំណេញ
2.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153438918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 18:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 22:57:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
10.12.2020 17:30:00
10.12.2020 17:45:49
ទិញ
0.05
126.554
126.624
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153436356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 17:45:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
10.12.2020 16:15:00
10.12.2020 16:39:36
ទិញ
0.05
126.419
126.489
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#153431696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 16:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 16:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
10.12.2020 16:20:36
10.12.2020 16:30:51
លក់
0.05
1.27662
1.27612
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153431931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 16:20:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 16:30:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
04.12.2020 13:21:07
10.12.2020 15:45:30
ទិញ
0.05
126.554
126.624
ចំណេញ
2.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152901953
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 13:21:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 15:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
10.12.2020 13:45:14
10.12.2020 14:45:49
លក់
0.05
1.27844
1.27794
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153422974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 13:45:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 14:45:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
10.12.2020 12:27:04
10.12.2020 12:48:02
លក់
0.05
1.27925
1.27875
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153419171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 12:27:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27925
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 12:48:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
10.12.2020 11:05:05
10.12.2020 11:25:56
លក់
0.05
1.2805
1.28
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153406807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 11:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 11:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
10.12.2020 07:15:00
10.12.2020 10:37:07
លក់
0.05
1.27963
1.27913
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153382188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 07:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 10:37:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
09.12.2020 19:33:04
10.12.2020 04:49:47
លក់
0.05
1.28108
1.28058
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153365800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 19:33:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 04:49:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
09.12.2020 17:50:01
09.12.2020 18:59:06
លក់
0.05
1.27977
1.27927
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153346083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 17:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27977
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 18:59:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27927
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
09.12.2020 16:15:05
09.12.2020 17:02:32
លក់
0.05
1.27861
1.27811
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153330418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 16:15:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 17:02:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
09.12.2020 13:30:00
09.12.2020 15:07:31
លក់
0.05
1.27865
1.27815
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153310581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 13:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 15:07:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
09.12.2020 13:06:16
09.12.2020 13:11:13
លក់
0.05
1.2785
1.278
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153309444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 13:06:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 13:11:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
08.12.2020 12:25:01
09.12.2020 12:25:07
លក់
0.05
1.27797
1.27747
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153171987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 12:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 12:25:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
08.12.2020 11:45:51
08.12.2020 11:52:55
លក់
0.05
1.27772
1.27722
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#153162080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 11:45:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2020 11:52:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
07.12.2020 05:16:24
08.12.2020 11:08:57
លក់
0.05
1.27818
1.27768
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152986112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 05:16:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2020 11:08:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27768
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
07.12.2020 03:30:01
07.12.2020 04:12:48
លក់
0.05
1.27845
1.27795
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152965393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 03:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 04:12:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
04.12.2020 23:30:01
07.12.2020 02:54:49
លក់
0.05
1.2783
1.2778
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152945584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 23:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 02:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.2778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
04.12.2020 23:00:22
04.12.2020 23:05:21
លក់
0.05
1.27776
1.27726
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152945324
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 23:00:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 23:05:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
04.12.2020 21:10:01
04.12.2020 21:58:41
លក់
0.05
1.27832
1.27782
ចំណេញ
1.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152942918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 21:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 21:58:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27782
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.46 USD
04.12.2020 20:10:02
04.12.2020 20:20:26
លក់
0.05
1.27954
1.27904
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152942323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 20:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 20:20:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
04.12.2020 19:25:27
04.12.2020 19:34:08
លក់
0.05
1.28013
1.27963
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152941767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 19:25:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 19:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27963
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
04.12.2020 18:09:44
04.12.2020 18:52:47
លក់
0.05
1.27956
1.27906
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152940153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 18:09:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 18:52:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
04.12.2020 17:34:38
04.12.2020 17:37:48
លក់
0.05
1.28076
1.28026
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152938434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 17:34:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 17:37:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
04.12.2020 08:55:00
04.12.2020 15:30:47
លក់
0.05
1.28496
1.28446
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152852203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 08:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28496
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 15:30:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
03.12.2020 04:25:00
04.12.2020 12:40:52
ទិញ
0.05
126.59
126.66
ចំណេញ
2.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152672991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 04:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 12:40:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
03.12.2020 22:15:01
04.12.2020 08:21:59
លក់
0.05
1.28563
1.28513
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152726892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 22:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2020 08:21:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28513
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.45 USD
03.12.2020 21:50:01
03.12.2020 21:54:39
លក់
0.05
1.28588
1.28538
ចំណេញ
1.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152726665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 21:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 21:54:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.44 USD
03.12.2020 18:57:30
03.12.2020 19:36:06
លក់
0.05
1.28771
1.28721
ចំណេញ
1.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152722603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 18:57:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 19:36:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.44 USD
03.12.2020 16:45:01
03.12.2020 16:53:49
លក់
0.05
1.29051
1.29001
ចំណេញ
1.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152715643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 16:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 16:53:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.29001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.44 USD
03.12.2020 16:00:01
03.12.2020 16:18:28
លក់
0.05
1.29161
1.29111
ចំណេញ
1.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152710260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 16:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29161
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 16:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.29111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.44 USD
03.12.2020 10:51:06
03.12.2020 14:58:34
លក់
0.05
1.29137
1.29087
ចំណេញ
1.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152686492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 10:51:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 14:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.29087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.44 USD
03.12.2020 00:00:09
03.12.2020 10:12:09
លក់
0.05
1.29148
1.29098
ចំណេញ
1.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152668459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 00:00:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 10:12:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.29098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.44 USD
03.12.2020 02:08:39
03.12.2020 03:49:57
ទិញ
0.05
126.53
126.6
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152671052
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 02:08:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 03:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
02.12.2020 21:55:58
03.12.2020 01:08:32
ទិញ
0.05
126.484
126.554
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152667476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 21:55:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 01:08:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
02.12.2020 11:50:00
02.12.2020 23:19:18
លក់
0.05
1.29207
1.29157
ចំណេញ
1.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152645736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 11:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 23:19:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.29157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.44 USD
02.12.2020 17:41:55
02.12.2020 21:21:05
ទិញ
0.05
126.383
126.453
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152662411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 17:41:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 21:21:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
02.12.2020 16:26:15
02.12.2020 16:30:08
ទិញ
0.05
126.124
126.194
ចំណេញ
2.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152658166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 16:26:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 16:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.194
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.35 USD
02.12.2020 11:55:00
02.12.2020 15:43:45
ទិញ
0.05
126.195
126.265
ចំណេញ
2.34 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152645896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 11:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 15:43:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
126.265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.34 USD