ទិញ
0.33
09.04.2021 18:39:20
0.95701
0.95647
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.51 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 18:39:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.95701
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.95647
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
09.04.2021 16:15:42
0.95600
0.95647
0.00000
0.00000
ចំណេញ
10.06 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 16:15:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.95600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
10.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.95647
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
07.04.2021 10:54:09
0.96275
0.95647
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-167.54 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 10:54:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.96275
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-167.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.95647
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.33
01.04.2021 19:13:32
0.88105
0.88256
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-42.04 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 19:13:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.88105
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-42.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.88256
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.33
01.04.2021 19:09:27
0.88099
0.88256
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-43.62 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 19:09:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.88099
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.88256
កាត់ចំណេញ
0.00000