17.09.2021 05:18:43
17.09.2021 18:02:13
ទិញ
0.33
0.89567
0.89752
ចំណេញ
45.56 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163429829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 05:18:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:02:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
45.56 USD
17.09.2021 05:18:58
17.09.2021 17:55:31
ទិញ
0.33
0.89569
0.89669
ចំណេញ
23.58 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163429837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 05:18:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89569
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:55:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
23.58 USD
16.09.2021 21:02:24
17.09.2021 12:54:40
លក់
0.45
1.85497
1.85504
ចំណេញ
-5.49 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163421545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 21:02:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:54:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.85504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
-5.49 USD
02.09.2021 12:34:56
17.09.2021 05:18:53
លក់
0.33
0.89305
0.89568
ចំណេញ
-70.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162908699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 12:34:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-68.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-70.74 USD
08.09.2021 03:29:53
17.09.2021 05:18:52
លក់
0.66
0.89845
0.89568
ចំណេញ
139.53 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163083031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 03:29:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
144.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
139.53 USD
31.08.2021 15:40:59
17.09.2021 05:18:52
លក់
0.33
0.88939
0.89568
ចំណេញ
-165.98 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162806738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 15:40:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88939
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-163.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-165.98 USD
08.09.2021 17:31:53
17.09.2021 05:18:51
លក់
0.66
0.90129
0.89568
ចំណេញ
287.32 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163118858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:31:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
291.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
287.32 USD
01.09.2021 17:20:45
17.09.2021 05:18:51
លក់
0.33
0.89129
0.89568
ចំណេញ
-116.54 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162871150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:20:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-114.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-116.54 USD
02.09.2021 16:41:25
17.09.2021 05:18:51
លក់
0.66
0.89579
0.89568
ចំណេញ
1.10 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162922038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:41:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
1.10 USD
27.08.2021 20:50:28
17.09.2021 05:18:50
លក់
0.33
0.88504
0.89567
ចំណេញ
-278.90 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162728315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 20:50:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-276.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-278.90 USD
08.09.2021 11:26:58
17.09.2021 05:18:50
លក់
0.66
0.89981
0.89567
ចំណេញ
210.82 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163098572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:26:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
215.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
210.82 USD
08.09.2021 17:37:20
17.09.2021 05:18:50
លក់
0.66
0.90261
0.89567
ចំណេញ
356.54 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163119663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:37:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
361.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
356.54 USD
02.09.2021 15:10:12
17.09.2021 05:18:49
លក់
0.66
0.89443
0.89567
ចំណេញ
-69.15 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162916618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-64.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
-69.15 USD
01.09.2021 17:38:06
17.09.2021 05:18:49
លក់
0.33
0.89215
0.89567
ចំណេញ
-93.90 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162872123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:38:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-91.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-93.90 USD
03.09.2021 22:01:03
17.09.2021 05:18:49
លក់
0.66
0.89724
0.89567
ចំណេញ
77.08 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162981896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 22:01:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
81.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
77.08 USD
31.08.2021 17:34:28
17.09.2021 05:18:48
លក់
0.33
0.89035
0.89567
ចំណេញ
-140.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162814290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 17:34:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-138.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-140.74 USD
25.08.2021 03:03:34
17.09.2021 05:18:48
លក់
0.33
0.87439
0.89567
ចំណេញ
-556.02 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162622393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 03:03:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-553.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-556.02 USD
31.08.2021 09:13:23
17.09.2021 05:18:48
លក់
0.33
0.88822
0.89567
ចំណេញ
-196.16 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162788991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 09:13:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-193.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-196.16 USD
08.09.2021 17:31:52
17.09.2021 05:18:47
លក់
0.66
0.90128
0.89567
ចំណេញ
287.32 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163118844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:31:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
291.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
287.32 USD
08.09.2021 11:26:57
17.09.2021 05:18:47
លក់
0.66
0.89982
0.89567
ចំណេញ
211.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163098568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:26:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
215.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
211.34 USD
08.09.2021 17:37:20
17.09.2021 05:18:47
លក់
0.66
0.90266
0.89567
ចំណេញ
359.14 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163119658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:37:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
363.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
359.14 USD
03.09.2021 22:01:02
17.09.2021 05:18:46
លក់
0.66
0.89724
0.89567
ចំណេញ
77.08 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162981889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 22:01:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
81.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
77.08 USD
02.09.2021 16:41:24
17.09.2021 05:18:46
លក់
0.66
0.89579
0.89567
ចំណេញ
1.62 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162922031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
1.62 USD
02.09.2021 15:10:12
17.09.2021 05:18:46
លក់
0.66
0.89443
0.89566
ចំណេញ
-68.63 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162916610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-64.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
-68.63 USD
08.09.2021 03:29:53
17.09.2021 05:18:46
លក់
0.66
0.89845
0.89567
ចំណេញ
140.05 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163083025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 03:29:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
144.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
140.05 USD
02.09.2021 12:34:55
17.09.2021 05:18:45
លក់
0.33
0.89309
0.89566
ចំណេញ
-69.18 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162908691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 12:34:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-66.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-69.18 USD
01.09.2021 17:20:44
17.09.2021 05:18:45
លក់
0.33
0.89129
0.89566
ចំណេញ
-116.02 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162871143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:20:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-113.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-116.02 USD
01.09.2021 17:38:05
17.09.2021 05:18:45
លក់
0.33
0.89215
0.89566
ចំណេញ
-93.64 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162872115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:38:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-91.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-93.64 USD
31.08.2021 08:46:59
17.09.2021 05:18:44
លក់
0.33
0.88763
0.89567
ចំណេញ
-211.51 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162787656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 08:46:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-209.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-211.51 USD
31.08.2021 15:40:57
17.09.2021 05:18:44
លក់
0.33
0.88939
0.89566
ចំណេញ
-165.46 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162806731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 15:40:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88939
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-163.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-165.46 USD
31.08.2021 17:34:27
17.09.2021 05:18:44
លក់
0.33
0.89035
0.89566
ចំណេញ
-140.48 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162814283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 17:34:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-138.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-140.48 USD
24.08.2021 08:45:49
17.09.2021 05:18:43
លក់
0.33
0.87435
0.89567
ចំណេញ
-557.05 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162592192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 08:45:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87435
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-554.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-557.05 USD
27.08.2021 20:08:30
17.09.2021 05:18:43
លក់
0.33
0.88494
0.89567
ចំណេញ
-281.50 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162727543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 20:08:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-279.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-281.50 USD
16.09.2021 23:00:03
17.09.2021 04:14:40
លក់
1.35
1.74887
1.74861
ចំណេញ
18.23 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163423112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 23:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 04:14:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.74861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
18.23 USD
15.09.2021 22:19:09
16.09.2021 08:50:25
លក់
0.45
1.85576
1.8554
ចំណេញ
8.93 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163372070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 22:19:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 08:50:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.8554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
8.93 USD
15.09.2021 23:20:52
16.09.2021 04:48:58
ទិញ
1.35
1.74847
1.74876
ចំណេញ
21.54 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163373139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 23:20:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.74847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 04:48:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.74876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
21.54 USD
15.09.2021 21:51:47
15.09.2021 22:16:13
ទិញ
0.45
1.85507
1.85559
ចំណេញ
14.29 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163371607
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 21:51:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 22:16:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.85559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
14.29 USD
15.09.2021 14:15:27
15.09.2021 16:41:00
ទិញ
0.45
1.85274
1.85523
ចំណេញ
80.38 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163351442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:15:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
83.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:41:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.85523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
80.38 USD
14.09.2021 21:00:02
15.09.2021 16:41:00
ទិញ
0.45
1.85724
1.85523
ចំណេញ
-70.59 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163321072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-67.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:41:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.85523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
-70.59 USD
15.09.2021 00:37:35
15.09.2021 03:05:15
ទិញ
1.35
1.75289
1.75285
ចំណេញ
-13.70 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163326115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 00:37:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:05:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.75285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
-13.70 USD
14.09.2021 23:00:05
15.09.2021 00:01:32
ទិញ
1.35
1.75215
1.75287
ចំណេញ
67.13 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163325047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 23:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 00:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.75287
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
67.13 USD
13.09.2021 23:00:03
14.09.2021 05:27:05
ទិញ
1.35
1.75093
1.75112
ចំណេញ
10.83 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163271165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 23:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 05:27:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.75112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
10.83 USD
13.09.2021 23:49:10
14.09.2021 03:50:24
ទិញ
0.45
1.85734
1.85777
ចំណេញ
11.27 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163271892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 23:49:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:50:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.85777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
11.27 USD
13.09.2021 21:50:16
13.09.2021 23:00:56
ទិញ
0.45
1.85706
1.85724
ចំណេញ
2.88 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163269109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 21:50:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 23:00:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.85724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
2.88 USD
13.09.2021 01:33:52
13.09.2021 08:20:20
លក់
0.33
0.93411
0.93126
ចំណេញ
71.79 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#163224614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 01:33:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 08:20:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93126
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
71.79 USD
13.09.2021 01:33:44
13.09.2021 07:04:38
លក់
0.33
0.93408
0.93216
ចំណេញ
47.67 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#163224604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 01:33:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93408
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 07:04:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
47.67 USD
13.09.2021 01:19:30
13.09.2021 06:21:16
លក់
0.33
0.93374
0.93275
ចំណេញ
23.48 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#163224407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 01:19:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 06:21:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93275
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
23.48 USD
10.09.2021 17:59:32
13.09.2021 01:33:53
ទិញ
0.33
0.93147
0.93411
ចំណេញ
66.38 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#163210385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 17:59:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93147
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
68.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 01:33:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
66.38 USD
09.09.2021 19:49:34
13.09.2021 01:33:45
ទិញ
0.33
0.93218
0.93408
ចំណេញ
47.13 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#163171571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 19:49:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 01:33:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
47.13 USD
10.09.2021 15:32:31
13.09.2021 00:22:01
ទិញ
0.33
0.93212
0.9334
ចំណេញ
30.99 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#163203961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 15:32:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 00:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.9334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
30.99 USD