លក់
0.33
17.09.2021 18:02:30
0.89749
0.89855
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-29.64 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:02:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.89749
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-29.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.89855
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.33
17.09.2021 17:55:31
0.89668
0.89855
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-50.54 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:55:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.89668
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-50.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.89855
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
13.09.2021 08:20:19
0.93126
0.92575
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-144.43 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:20:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93126
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-144.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92575
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
13.09.2021 07:04:38
0.93216
0.92575
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-167.64 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 07:04:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93216
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-167.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92575
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
13.09.2021 06:21:22
0.93274
0.92575
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-182.60 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 06:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93274
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-182.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92575
កាត់ចំណេញ
0.00000