05.08.2021 17:31:21
05.08.2021 18:43:03
លក់
0.14
1.39395
1.39317
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514585535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 17:31:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39395
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 18:43:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.39317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
05.08.2021 17:31:17
05.08.2021 18:42:57
លក់
0.04
1.39404
1.39318
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514585179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 17:31:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39404
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 18:42:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.39318
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
05.08.2021 16:37:46
05.08.2021 16:37:48
លក់
0.03
81.16
81.191
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514571276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 16:37:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
81.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 16:37:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
81.191
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
05.08.2021 15:21:09
05.08.2021 16:35:52
លក់
0.02
77.4
77.459
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514559498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 15:21:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 16:35:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
77.459
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
05.08.2021 10:45:27
05.08.2021 13:47:59
លក់
0.12
77.415
77.333
ចំណេញ
0.09 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514529060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 10:45:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 13:47:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
77.333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
05.08.2021 12:46:04
05.08.2021 13:47:58
លក់
0.2
77.501
77.332
ចំណេញ
0.31 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514542120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 12:46:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 13:47:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
77.332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
05.08.2021 07:22:36
05.08.2021 10:31:12
លក់
0.03
77.337
77.42
ចំណេញ
-0.02 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514516244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 07:22:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 10:31:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
77.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
05.08.2021 04:53:48
05.08.2021 04:53:50
លក់
0.02
77.236
77.271
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514510322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 04:53:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 04:53:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
77.271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
03.08.2021 23:47:55
04.08.2021 17:42:52
លក់
0.3
0.92669
0.92645
ចំណេញ
0.06 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1514367537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 23:47:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:42:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.92645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
04.08.2021 04:46:51
04.08.2021 17:42:50
លក់
0.06
0.92743
0.92641
ចំណេញ
0.05 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1514380165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 04:46:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:42:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.92641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
04.08.2021 10:44:52
04.08.2021 17:33:04
លក់
0.16
0.92812
0.92761
ចំណេញ
0.07 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1514403675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 10:44:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:33:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
0.92761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
04.08.2021 12:11:01
04.08.2021 17:33:02
លក់
0.1
0.92958
0.92761
ចំណេញ
0.16 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1514420100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 12:11:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:33:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.92761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
04.08.2021 11:12:52
04.08.2021 17:33:01
លក់
0.19
0.92889
0.92761
ចំណេញ
0.19 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1514407596
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:12:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:33:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
0.92761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
04.08.2021 16:38:25
04.08.2021 17:33:00
លក់
0.38
0.93061
0.92763
ចំណេញ
0.90 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1514456356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 16:38:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:33:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
0.92763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
04.08.2021 16:50:52
04.08.2021 17:25:59
លក់
0.27
0.70876
0.70476
ចំណេញ
1.08 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514457826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 16:50:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:25:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
0.70476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.08 USD
04.08.2021 11:48:31
04.08.2021 17:25:59
លក់
0.08
0.70718
0.70476
ចំណេញ
0.19 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514416883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:48:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:25:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.70476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
04.08.2021 11:26:47
04.08.2021 17:25:59
លក់
0.52
0.70673
0.70476
ចំណេញ
1.02 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514410990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:26:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:25:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.52
ចេញ
0.70476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
04.08.2021 13:23:50
04.08.2021 17:25:59
លក់
0.18
0.70768
0.70476
ចំណេញ
0.53 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514424677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 13:23:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:25:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.70476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
04.08.2021 15:52:02
04.08.2021 17:05:52
ទិញ
0.61
0.90279
0.9045
ចំណេញ
1.15 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514446302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:52:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:05:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.61
ចេញ
0.9045
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.15 USD
04.08.2021 11:50:46
04.08.2021 17:02:20
លក់
0.58
1.18487
1.1877
ចំណេញ
-1.64 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514417550
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:50:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:02:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.1877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.64 USD
04.08.2021 12:30:27
04.08.2021 17:02:19
លក់
0.58
1.18571
1.18777
ចំណេញ
-1.19 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514421689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 12:30:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:02:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.18777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.19 USD
04.08.2021 15:29:55
04.08.2021 17:02:18
លក់
0.58
1.18706
1.18779
ចំណេញ
-0.42 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514439924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:29:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:02:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.18779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
04.08.2021 15:39:22
04.08.2021 17:02:16
លក់
0.04
1.18794
1.18787
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514442432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:02:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18787
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.08.2021 15:39:26
04.08.2021 17:02:12
លក់
0.8
1.18794
1.18786
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514442878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:39:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:02:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
1.18786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
04.08.2021 16:06:28
04.08.2021 17:02:10
លក់
2
1.18912
1.18788
ចំណេញ
2.48 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514450285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 16:06:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:02:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.48 USD
04.08.2021 15:52:01
04.08.2021 15:52:02
ទិញ
0.02
0.90279
0.90266
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514446090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:52:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:52:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.08.2021 15:22:46
04.08.2021 15:23:14
លក់
0.03
1.18675
1.18693
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514438082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:22:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:23:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
04.08.2021 15:17:00
04.08.2021 15:21:56
លក់
0.58
1.18725
1.18681
ចំណេញ
0.26 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514435508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:17:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:21:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.18681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
04.08.2021 11:37:13
04.08.2021 15:17:34
លក់
0.18
77.155
76.976
ចំណេញ
0.30 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514414993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:37:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:17:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
76.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
04.08.2021 10:57:58
04.08.2021 15:17:30
លក់
0.1
77.262
76.975
ចំណេញ
0.26 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514404875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 10:57:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:17:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
76.975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
04.08.2021 10:41:17
04.08.2021 15:17:25
លក់
0.28
77.184
76.979
ចំណេញ
0.53 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514403208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 10:41:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:17:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
76.979
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
04.08.2021 11:37:10
04.08.2021 11:37:13
លក់
0.02
77.156
77.188
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514414635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:37:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.156
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:37:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
77.188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
04.08.2021 11:36:16
04.08.2021 11:36:40
លក់
0.02
77.151
77.186
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514414155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:36:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:36:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
77.186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
04.08.2021 11:35:45
04.08.2021 11:35:53
លក់
0.02
77.15
77.181
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514413681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:35:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:35:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
77.181
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
02.08.2021 03:13:41
04.08.2021 11:35:36
ទិញ
0.48
0.90611
0.90593
ចំណេញ
-0.10 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514177644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 03:13:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
0.90593
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
02.08.2021 12:52:30
04.08.2021 11:35:35
ទិញ
0.12
0.90507
0.90593
ចំណេញ
0.11 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514214765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 12:52:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:35:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.90593
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
04.08.2021 11:26:45
04.08.2021 11:26:47
លក់
0.03
0.70672
0.70686
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514410778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:26:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:26:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.70686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.08.2021 11:21:14
04.08.2021 11:26:42
លក់
0.03
0.70709
0.70686
ចំណេញ
0.01 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514409502
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:21:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:26:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.70686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
04.08.2021 10:58:04
04.08.2021 11:26:39
លក់
0.1
0.70809
0.70686
ចំណេញ
0.12 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514405242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 10:58:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:26:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.70686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
04.08.2021 10:40:25
04.08.2021 11:26:37
លក់
0.28
0.7076
0.70686
ចំណេញ
0.21 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514402816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 10:40:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:26:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
0.70686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
03.08.2021 12:06:43
04.08.2021 11:22:52
ទិញ
0.2
0.90443
0.90507
ចំណេញ
0.14 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514311114
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 12:06:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:22:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.90507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
04.08.2021 04:33:45
04.08.2021 11:22:50
ទិញ
0.1
0.90397
0.90502
ចំណេញ
0.12 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514379367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 04:33:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:22:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.90502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
04.08.2021 05:04:49
04.08.2021 11:22:48
ទិញ
0.24
0.90372
0.90505
ចំណេញ
0.35 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514383670
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 05:04:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:22:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
0.90505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
04.08.2021 11:21:14
04.08.2021 11:21:15
លក់
0.03
0.70712
0.70724
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1514409449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:21:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:21:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.70724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.08.2021 02:40:26
04.08.2021 11:21:07
ទិញ
0.09
108.993
109.181
ចំណេញ
0.16 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514374575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 02:40:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
108.993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:21:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
109.181
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
03.08.2021 18:42:17
04.08.2021 11:21:05
ទិញ
0.3
109.07
109.182
ចំណេញ
0.31 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514355783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 18:42:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:21:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
109.182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
03.08.2021 23:47:45
03.08.2021 23:47:56
លក់
0.01
0.92669
0.92706
ចំណេញ
0.00 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1514367179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 23:47:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 23:47:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
03.08.2021 13:14:51
03.08.2021 23:33:41
ទិញ
0.2
0.90346
0.90408
ចំណេញ
0.14 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514314344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 13:14:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 23:33:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.90408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
03.08.2021 14:01:44
03.08.2021 23:33:38
ទិញ
0.23
0.90271
0.90408
ចំណេញ
0.35 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1514318717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 14:01:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 23:33:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
0.90408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
03.08.2021 18:42:13
03.08.2021 18:42:18
ទិញ
0.03
109.075
109.058
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1514355414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 18:42:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.075
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 18:42:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
109.058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD