លក់
0.06
23.07.2021 17:57:11
110.570
110.562
0.000
110.170
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 17:57:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.570
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.562
កាត់ចំណេញ
110.170
លក់
0.1
23.07.2021 15:58:29
77.206
77.137
0.000
76.808
ចំណេញ
0.06 USD
NZDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 15:58:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
77.206
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
77.137
កាត់ចំណេញ
76.808
លក់
0.12
23.07.2021 15:15:15
77.207
77.137
0.000
76.808
ចំណេញ
0.08 USD
NZDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 15:15:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
77.207
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
77.137
កាត់ចំណេញ
76.808
លក់
0.15
23.07.2021 15:13:57
110.558
110.562
0.000
110.170
ចំណេញ
-0.01 USD
USDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 15:13:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.558
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.562
កាត់ចំណេញ
110.170
លក់
0.29
23.07.2021 12:00:16
77.075
77.137
0.000
76.808
ចំណេញ
-0.16 USD
NZDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 12:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
77.075
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
77.137
កាត់ចំណេញ
76.808
លក់
0.31
23.07.2021 12:00:11
110.480
110.562
0.000
110.170
ចំណេញ
-0.23 USD
USDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 12:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.31
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.562
កាត់ចំណេញ
110.170