10.05.2021 09:49:08
14.05.2021 10:58:32
ទិញ
0.02
132.522
132.512
ចំណេញ
-0.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73586591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:49:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 10:58:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.18 USD
13.05.2021 09:24:35
13.05.2021 13:29:37
លក់
0.02
1.467
1.46601
ចំណេញ
1.63 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73748190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:24:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 13:29:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.46601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.63 USD
13.05.2021 10:10:36
13.05.2021 12:25:56
ទិញ
0.02
90.3
90.277
ចំណេញ
-0.42 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73747644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 10:10:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 12:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
12.05.2021 16:38:36
12.05.2021 17:40:14
លក់
0.01
1.45991
1.4596
ចំណេញ
0.25 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73740844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:38:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.45991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:40:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
12.05.2021 15:30:24
12.05.2021 17:40:07
លក់
0.02
1.462
1.45967
ចំណេញ
3.86 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73499011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:30:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:40:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.45967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.86 USD
07.05.2021 05:16:54
12.05.2021 17:40:01
លក់
0.02
1.46613
1.45968
ចំណេញ
10.67 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73498952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 05:16:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.46613
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:40:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.45968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.67 USD
10.05.2021 09:37:57
12.05.2021 17:36:20
ទិញ
0.02
90.038
90.479
ចំណេញ
8.07 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73585761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:37:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.038
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.07 USD
10.05.2021 09:38:23
12.05.2021 17:36:12
ទិញ
0.02
90.064
90.477
ចំណេញ
7.55 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73585879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:38:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:36:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.55 USD
29.04.2021 14:52:57
10.05.2021 12:33:55
ទិញ
0.02
132.248
132.229
ចំណេញ
-0.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73148934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 14:52:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 12:33:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
01.04.2021 04:48:36
05.05.2021 20:41:51
លក់
0.01
1.47504
1.47324
ចំណេញ
1.46 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#71861242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 04:48:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:41:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47324
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.46 USD
05.05.2021 09:02:08
05.05.2021 20:41:30
លក់
0.01
1.47628
1.47329
ចំណេញ
2.43 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73377226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 09:02:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:41:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.43 USD
30.04.2021 20:03:19
05.05.2021 20:41:25
លក់
0.01
1.47728
1.47327
ចំណេញ
3.27 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73222291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 20:03:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:41:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.27 USD
22.04.2021 21:03:54
04.05.2021 16:04:46
លក់
0.01
0.71509
0.71369
ចំណេញ
1.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72753821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 21:03:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 16:04:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.40 USD
03.05.2021 06:14:12
03.05.2021 17:36:20
លក់
0.01
131.66
131.529
ចំណេញ
1.20 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73217567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 06:14:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 17:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.529
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.20 USD
03.05.2021 10:25:18
03.05.2021 12:06:09
ទិញ
0.02
131.96
132.124
ចំណេញ
3.00 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73252154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 10:25:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:06:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
30.04.2021 12:32:57
03.05.2021 09:38:44
ទិញ
0.01
74.9905
75.6806
ចំណេញ
9.12 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73195040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 12:32:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.9905
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 09:38:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.6806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.12 USD
30.04.2021 14:05:52
03.05.2021 09:38:34
ទិញ
0.01
75.1128
75.6306
ចំណេញ
6.85 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73199188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 14:05:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.1128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 09:38:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.6306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.85 USD
23.04.2021 09:27:39
03.05.2021 09:38:28
ទិញ
0.01
75.20392
75.6798
ចំណេញ
6.29 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#72856841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 09:27:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.20392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 09:38:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.6798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.29 USD
30.04.2021 17:46:12
30.04.2021 18:17:08
លក់
0.01
131.72
131.515
ចំណេញ
1.87 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73200179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:46:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 18:17:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.515
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.87 USD
30.04.2021 08:08:57
30.04.2021 15:30:05
លក់
0.01
1.2274
1.22801
ចំណេញ
-0.50 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73183248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 08:08:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.50 USD
30.04.2021 06:42:11
30.04.2021 15:25:51
លក់
0.01
1.48724
1.48368
ចំណេញ
2.90 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73181456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 06:42:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.90 USD
30.04.2021 05:28:50
30.04.2021 15:25:45
លក់
0.01
1.48773
1.48363
ចំណេញ
3.34 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73179998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 05:28:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48363
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.34 USD
30.04.2021 13:35:45
30.04.2021 15:25:33
លក់
0.01
1.48387
1.48354
ចំណេញ
0.27 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73197319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 13:35:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
30.04.2021 12:30:11
30.04.2021 15:25:24
លក់
0.01
1.48461
1.48343
ចំណេញ
0.96 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73194979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 12:30:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48343
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
29.04.2021 14:47:45
30.04.2021 15:23:30
ទិញ
0.02
88.723
88.748
ចំណេញ
0.46 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73148624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 14:47:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
88.723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:23:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
88.748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
30.04.2021 12:33:55
30.04.2021 14:34:18
លក់
0.01
131.745
131.586
ចំណេញ
1.46 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73195070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 12:33:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 14:34:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.46 USD
28.04.2021 11:40:31
30.04.2021 12:31:51
ទិញ
0.01
74.81982
74.8956
ចំណេញ
1.01 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73018647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 11:40:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.81982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 12:31:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.8956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
29.04.2021 10:20:24
30.04.2021 12:31:38
ទិញ
0.01
74.5542
74.8776
ចំណេញ
4.32 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73133919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 10:20:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.5542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 12:31:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.8776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.32 USD
29.04.2021 10:11:15
29.04.2021 21:17:51
លក់
0.02
1.49079
1.48982
ចំណេញ
1.58 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73133424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 10:11:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.49079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 21:17:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.48982
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.58 USD
29.04.2021 11:11:01
29.04.2021 13:59:04
ទិញ
0.02
132.013
132.038
ចំណេញ
0.46 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73136945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 11:11:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 13:59:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
09.04.2021 15:30:05
29.04.2021 11:15:07
លក់
0.01
1.49174
1.49148
ចំណេញ
0.21 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#72245720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.49174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 11:15:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.49148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
29.04.2021 10:16:09
29.04.2021 10:54:40
ទិញ
0.02
88.494
88.505
ចំណេញ
0.20 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73133663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 10:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
88.494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 10:54:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
88.505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
29.04.2021 05:17:11
29.04.2021 10:09:36
ទិញ
0.02
0.73909
0.73968
ចំណេញ
1.30 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#73119417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 05:17:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 10:09:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.30 USD
29.04.2021 05:17:49
29.04.2021 10:06:29
ទិញ
0.02
131.785
131.848
ចំណេញ
1.16 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73119460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 05:17:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 10:06:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
131.848
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.16 USD
27.04.2021 09:03:45
27.04.2021 11:53:24
ទិញ
0.01
74.89719
75.0695
ចំណេញ
2.30 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#72969475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 09:03:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.89719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 11:53:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.30 USD
26.04.2021 07:50:15
26.04.2021 17:47:24
លក់
0.01
1.24493
1.23921
ចំណេញ
4.62 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#72949233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 07:50:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 17:47:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.62 USD
26.04.2021 10:08:34
26.04.2021 14:14:13
ទិញ
0.01
74.75
74.9039
ចំណេញ
2.05 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#72912170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 10:08:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 14:14:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.9039
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.05 USD
22.04.2021 01:52:23
23.04.2021 19:51:13
លក់
0.01
0.73281
0.73185
ចំណេញ
1.05 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72765315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 01:52:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 19:51:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73185
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
23.04.2021 14:55:34
23.04.2021 16:47:03
ទិញ
0.01
74.70839
74.8665
ចំណេញ
2.11 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71036008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 14:55:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.70839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 16:47:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.8665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.11 USD
22.04.2021 07:23:35
23.04.2021 16:45:14
លក់
0.01
86.324
86.215
ចំណេញ
1.02 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72798300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 07:23:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 16:45:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
86.215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
22.04.2021 14:22:17
22.04.2021 16:45:38
ទិញ
0.01
75.50247
75.8451
ចំណេញ
4.52 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71035951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 14:22:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.50247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:45:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.8451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.52 USD
21.04.2021 10:42:16
21.04.2021 17:01:31
លក់
0.01
1.5122
1.50989
ចំណេញ
1.83 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#72775416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 10:42:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 17:01:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.50989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD
20.04.2021 18:38:42
20.04.2021 22:26:25
លក់
0.01
0.72686
0.72638
ចំណេញ
0.53 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72749390
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 18:38:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72686
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 22:26:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
20.04.2021 20:11:49
20.04.2021 22:25:24
លក់
0.01
0.7265
0.7265
ចំណេញ
0.00 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72753205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 20:11:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 22:25:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.04.2021 20:12:42
20.04.2021 22:25:17
លក់
0.01
85.741
85.71
ចំណេញ
0.29 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72753227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 20:12:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
85.741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 22:25:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
85.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
20.04.2021 18:38:51
20.04.2021 22:25:11
លក់
0.01
85.81
85.709
ចំណេញ
0.93 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72749400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 18:38:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
85.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 22:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
85.709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.93 USD
20.04.2021 18:01:09
20.04.2021 18:18:41
លក់
0.01
86.061
85.998
ចំណេញ
0.58 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72746639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 18:01:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 18:18:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
85.998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
20.04.2021 02:54:10
20.04.2021 18:14:22
លក់
0.01
86.299
86.103
ចំណេញ
1.81 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72695902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 02:54:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 18:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
86.103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.81 USD
20.04.2021 02:53:09
20.04.2021 18:14:05
លក់
0.01
0.73033
0.7283
ចំណេញ
2.22 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72695892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 02:53:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 18:14:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.22 USD
20.04.2021 13:11:45
20.04.2021 18:13:57
លក់
0.01
0.73101
0.72829
ចំណេញ
2.97 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72727860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 13:11:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 18:13:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.97 USD