26.02.2021 08:02:09
05.03.2021 15:33:02
ទិញ
0.01
74.6845
74.7062
ចំណេញ
0.29 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70028265
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 08:02:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.6845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 15:33:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.7062
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
02.03.2021 12:56:47
05.03.2021 11:51:00
ទិញ
0.01
74.27603
74.5994
ចំណេញ
4.33 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70218613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 12:56:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.27603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 11:51:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.5994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.33 USD
05.03.2021 11:07:22
05.03.2021 11:50:52
ទិញ
0.01
74.4568
74.5979
ចំណេញ
1.89 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70444224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 11:07:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.4568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 11:50:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.5979
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.89 USD
03.03.2021 15:47:34
05.03.2021 08:12:27
ទិញ
0.01
74.0782
74.2
ចំណេញ
1.64 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70301196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 15:47:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.0782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 08:12:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.64 USD
04.03.2021 19:57:52
05.03.2021 05:50:09
ទិញ
0.01
7.49625
7.50848
ចំណេញ
1.63 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70365614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 19:57:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.49625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 05:50:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.50848
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.63 USD
26.02.2021 15:25:45
03.03.2021 20:41:12
ទិញ
0.01
7.47072
7.46583
ចំណេញ
-0.65 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70063121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 15:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.47072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 20:41:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.46583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.65 USD
26.02.2021 07:50:38
03.03.2021 20:37:26
ទិញ
0.01
7.462
7.468
ចំណេញ
0.80 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70027239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 07:50:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 20:37:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
26.02.2021 08:06:36
03.03.2021 20:25:32
ទិញ
0.01
7.44087
7.44314
ចំណេញ
0.30 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70028380
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 08:06:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.44087
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 20:25:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.44314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
02.03.2021 22:41:03
03.03.2021 17:34:35
លក់
0.01
1.7625
1.76228
ចំណេញ
0.18 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#70245427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 22:41:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 17:34:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.76228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
03.03.2021 16:02:00
03.03.2021 17:34:10
ទិញ
0.01
7.42742
7.43749
ចំណេញ
1.35 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70302651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 16:02:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.42742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 17:34:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.43749
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.35 USD
02.03.2021 14:13:07
03.03.2021 15:55:49
ទិញ
0.01
73.863
73.9235
ចំណេញ
0.82 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70225996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 14:13:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 15:55:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.9235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
26.02.2021 16:02:17
03.03.2021 15:55:13
ទិញ
0.01
7.40481
7.4276
ចំណេញ
3.07 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70054750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 16:02:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.40481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 15:55:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.4276
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.07 USD
02.03.2021 20:01:13
03.03.2021 15:55:01
ទិញ
0.01
7.36668
7.42842
ចំណេញ
8.31 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70248550
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 20:01:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.36668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 15:55:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.42842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.31 USD
02.03.2021 18:01:12
02.03.2021 18:53:07
លក់
0.01
1.7613
1.76001
ចំណេញ
1.03 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#70240332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 18:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7613
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 18:53:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.76001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
25.02.2021 20:39:26
02.03.2021 17:53:25
លក់
0.01
1.76208
1.76046
ចំណេញ
1.28 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#69932741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 20:39:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.76208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 17:53:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.76046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.28 USD
01.03.2021 09:09:01
02.03.2021 17:21:54
ទិញ
0.01
7.32602
7.38924
ចំណេញ
8.56 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70054908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 09:09:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.32602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 17:21:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.38924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.56 USD
01.03.2021 08:09:42
02.03.2021 12:26:00
ទិញ
0.01
74.28425
74.5296
ចំណេញ
3.29 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70031134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 08:09:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.28425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 12:26:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.5296
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.29 USD
01.03.2021 15:39:13
01.03.2021 17:21:25
លក់
0.01
1.52609
1.52348
ចំណេញ
2.06 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#70154753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 15:39:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.52609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 17:21:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.52348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.06 USD
25.02.2021 20:41:11
01.03.2021 15:40:35
លក់
0.01
1.52996
1.52654
ចំណេញ
2.70 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#69983826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 20:41:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.52996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 15:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.52654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.70 USD
01.03.2021 09:31:37
01.03.2021 14:41:31
ទិញ
0.01
73.99
74.1126
ចំណេញ
1.65 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70029187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 09:31:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 14:41:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.1126
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.65 USD
01.03.2021 10:05:05
01.03.2021 13:08:38
ទិញ
0.01
0.91
0.91326
ចំណេញ
3.57 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#70130594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 10:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 13:08:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.57 USD
25.02.2021 12:06:39
26.02.2021 18:28:52
ទិញ
0.02
0.90775
0.90802
ចំណេញ
0.59 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#69924963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 12:06:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 18:28:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
26.02.2021 08:45:51
26.02.2021 13:38:03
ទិញ
0.01
7.42412
7.43698
ចំណេញ
1.73 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70027336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 08:45:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.42412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 13:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.43698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.73 USD
26.02.2021 11:51:33
26.02.2021 13:31:18
ទិញ
0.01
7.35326
7.42705
ចំណេញ
9.94 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70046239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 11:51:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.35326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 13:31:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.42705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.94 USD
23.02.2021 08:00:00
26.02.2021 08:14:15
ទិញ
0.01
74.53313
74.5957
ចំណេញ
0.84 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#69748288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 08:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.53313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 08:14:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.5957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
23.02.2021 09:03:28
26.02.2021 08:09:25
ទិញ
0.01
74.2
74.5847
ចំណេញ
5.16 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#69792075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:03:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 08:09:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.5847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.16 USD
26.02.2021 05:57:24
26.02.2021 07:51:11
ទិញ
0.01
7.40421
7.45268
ចំណេញ
6.50 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#70019903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 05:57:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.40421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 07:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.45268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.50 USD
25.02.2021 21:35:56
26.02.2021 07:51:04
ទិញ
0.01
7.35394
7.45268
ចំណេញ
13.25 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#69996726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:35:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.35394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 07:51:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.45268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.25 USD
28.01.2021 21:19:43
25.02.2021 20:13:32
ទិញ
0.01
7.33988
7.41794
ចំណេញ
10.52 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#68575379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 21:19:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.33988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 20:13:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.41794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.52 USD
29.01.2021 08:39:29
25.02.2021 20:13:24
ទិញ
0.01
7.37494
7.41794
ចំណេញ
5.80 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#68638705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 08:39:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.37494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 20:13:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.41794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.80 USD
25.02.2021 19:38:41
25.02.2021 20:13:08
ទិញ
0.01
7.27541
7.42794
ចំណេញ
20.53 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#69986503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 19:38:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.27541
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 20:13:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.42794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.53 USD
25.02.2021 14:08:42
25.02.2021 17:47:12
ទិញ
0.01
7.2413
7.24105
ចំណេញ
-0.03 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#69958589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 14:08:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.2413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 17:47:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.24105
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
25.02.2021 15:12:28
25.02.2021 17:46:58
ទិញ
0.01
7.226
7.24128
ចំណេញ
2.11 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#69958684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 15:12:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 17:46:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.24128
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.11 USD
03.02.2021 00:06:13
25.02.2021 14:09:08
ទិញ
0.01
7.21171
7.23374
ចំណេញ
3.05 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#68836543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 00:06:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.21171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 14:09:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.23374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.05 USD
24.02.2021 18:22:21
25.02.2021 14:08:59
ទិញ
0.01
7.18578
7.23381
ចំណេញ
6.64 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#69877189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 18:22:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.18578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 14:08:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.23381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.64 USD
25.02.2021 12:22:16
25.02.2021 13:41:21
ទិញ
0.02
129.8
129.801
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#69936469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 12:22:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:41:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
25.02.2021 10:54:15
25.02.2021 13:38:20
ទិញ
0.02
129.5
129.764
ចំណេញ
4.97 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#69936400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:54:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:38:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.97 USD
25.02.2021 09:48:24
25.02.2021 13:38:12
ទិញ
0.02
129.152
129.767
ចំណេញ
11.59 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#69929485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 09:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.152
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:38:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.59 USD
25.02.2021 09:59:50
25.02.2021 10:17:54
ទិញ
0.02
0.79901
0.79867
ចំណេញ
-0.68 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#69924831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 09:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79901
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 10:17:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.79867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.68 USD
25.02.2021 04:53:46
25.02.2021 09:22:11
ទិញ
0.02
128.985
128.999
ចំណេញ
0.26 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#69923188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 04:53:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 09:22:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
128.999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
24.02.2021 03:06:52
24.02.2021 19:58:39
ទិញ
0.02
0.794
0.79408
ចំណេញ
0.16 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#69792954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 03:06:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 19:58:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.79408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
24.02.2021 14:05:46
24.02.2021 17:36:59
លក់
0.01
1.77437
1.77225
ចំណេញ
1.69 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#69870628
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 14:05:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.77437
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 17:36:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.77225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.69 USD
24.02.2021 14:24:32
24.02.2021 16:58:17
ទិញ
0.01
0.90667
0.90836
ចំណេញ
1.86 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#69831477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 14:24:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 16:58:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.86 USD
24.02.2021 07:15:16
24.02.2021 13:12:06
ទិញ
0.01
0.90696
0.90802
ចំណេញ
1.17 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#69856373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 07:15:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90696
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 13:12:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
08.02.2021 12:27:48
24.02.2021 12:51:53
ទិញ
0.01
7.10008
7.17372
ចំណេញ
10.27 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#69120876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 12:27:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.10008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 12:51:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
7.17372
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.27 USD
23.02.2021 17:10:11
23.02.2021 18:22:19
ទិញ
0.01
0.9001
0.90176
ចំណេញ
1.84 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#69805191
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 17:10:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 18:22:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90176
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.84 USD
22.02.2021 11:24:53
23.02.2021 11:53:31
ទិញ
0.01
0.90058
0.90054
ចំណេញ
-0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#69734023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 11:24:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 11:53:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
22.02.2021 17:10:25
23.02.2021 09:09:39
ទិញ
0.02
0.79076
0.7909
ចំណេញ
0.28 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#69761297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 17:10:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 09:09:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.7909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
22.02.2021 13:05:03
22.02.2021 14:59:41
ទិញ
0.01
74.7817
74.9054
ចំណេញ
1.65 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#69733883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 13:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.7817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2021 14:59:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.9054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.65 USD
08.02.2021 16:36:04
22.02.2021 10:55:35
ទិញ
0.01
0.89889
0.90138
ចំណេញ
2.76 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#68753948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 16:36:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2021 10:55:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.76 USD