15.10.2021 22:52:28
18.10.2021 14:05:04
ទិញ
0.02
9.25004
9.27495
ចំណេញ
5.37 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81971431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 22:52:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.25004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 14:05:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.27495
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.37 USD
18.10.2021 04:57:58
18.10.2021 12:56:15
ទិញ
0.01
62317.4
60912
ចំណេញ
-14.05 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81996342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 04:57:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
62317.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 12:56:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
60912
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.05 USD
15.10.2021 06:04:09
15.10.2021 20:07:55
ទិញ
0.01
59393
61701.25
ចំណេញ
23.08 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81921631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 06:04:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
59393
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 20:07:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
61701.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.08 USD
14.10.2021 04:48:28
15.10.2021 17:48:58
ទិញ
0.04
131.556
132.376
ចំណេញ
28.76 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#81862445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 04:48:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:48:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
132.376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.76 USD
15.10.2021 05:29:32
15.10.2021 17:48:51
ទិញ
0.02
132.126
132.386
ចំណេញ
4.56 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#81920165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 05:29:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:48:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.56 USD
15.10.2021 10:21:34
15.10.2021 17:48:08
ទិញ
0.02
9.21164
9.19052
ចំណេញ
-4.60 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81931315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:21:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.21164
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:48:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.19052
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.60 USD
14.10.2021 08:08:29
15.10.2021 17:48:00
ទិញ
0.02
9.14376
9.19077
ចំណេញ
10.23 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81868309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 08:08:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.14376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:48:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.19077
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.23 USD
13.10.2021 10:47:37
15.10.2021 17:47:50
ទិញ
0.02
9.03333
9.19056
ចំណេញ
34.22 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81482683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 10:47:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.03333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:47:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.19056
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.22 USD
12.10.2021 17:00:20
15.10.2021 17:47:43
ទិញ
0.02
9.0285
9.19018
ចំណេញ
35.19 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81741893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.0285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:47:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.19018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.19 USD
12.10.2021 12:03:55
15.10.2021 17:47:36
ទិញ
0.02
9.01431
9.19012
ចំណេញ
38.26 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81741817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 12:03:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.01431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:47:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.19012
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38.26 USD
13.10.2021 18:24:41
15.10.2021 17:47:29
ទិញ
0.02
9.07111
9.19111
ចំណេញ
26.11 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81845797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 18:24:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.07111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:47:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.19111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.11 USD
12.10.2021 15:47:30
15.10.2021 17:47:23
ទិញ
0.02
9.02191
9.19139
ចំណេញ
36.88 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81755782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:47:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9.02191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.19139
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
36.88 USD
14.10.2021 09:32:57
15.10.2021 04:54:46
ទិញ
0.03
91.552
92.104
ចំណេញ
14.54 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#81871199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:32:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
91.552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 04:54:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
92.104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.54 USD
11.10.2021 23:03:51
13.10.2021 19:59:08
ទិញ
0.01
57178
56870.76
ចំណេញ
-3.07 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81709456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 23:03:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
57178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 19:59:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
56870.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.07 USD
12.10.2021 17:58:10
13.10.2021 19:58:21
ទិញ
0.02
56476.95
56854.96
ចំណេញ
7.56 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81378849
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:58:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
56476.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 19:58:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
56854.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.56 USD
06.10.2021 17:50:06
13.10.2021 16:59:27
លក់
0.02
0.92719
0.92727
ចំណេញ
-0.17 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#81481760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 17:50:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
29.09.2021 22:01:40
12.10.2021 09:31:40
ទិញ
0.02
8.94336
9.00486
ចំណេញ
13.66 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81161633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 22:01:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.94336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 09:31:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.00486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.66 USD
30.09.2021 09:02:50
12.10.2021 09:31:34
ទិញ
0.02
8.91267
9.00486
ចំណេញ
20.48 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81161532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 09:02:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.91267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 09:31:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.00486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.48 USD
06.10.2021 09:49:16
12.10.2021 09:31:23
ទិញ
0.02
8.91477
9.00603
ចំណេញ
20.27 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81454190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 09:49:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.91477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 09:31:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.00603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.27 USD
06.10.2021 16:06:15
12.10.2021 09:31:15
ទិញ
0.02
8.90319
9.00605
ចំណេញ
22.84 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81485542
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 16:06:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.90319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 09:31:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
9.00605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.84 USD
06.10.2021 18:42:34
12.10.2021 05:55:36
ទិញ
0.02
55017.31
56674.92
ចំណេញ
33.15 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81487036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 18:42:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
55017.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:55:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
56674.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.15 USD
06.10.2021 23:15:02
12.10.2021 05:55:25
ទិញ
0.02
55304.89
56686.56
ចំណេញ
27.63 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81501626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 23:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
55304.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:55:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
56686.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.63 USD
08.10.2021 11:38:56
12.10.2021 05:55:09
ទិញ
0.01
56018
56684.99
ចំណេញ
6.67 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81510437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 11:38:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
56018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:55:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
56684.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.67 USD
07.10.2021 03:12:05
11.10.2021 16:53:59
លក់
0.01
1.58694
1.5723
ចំណេញ
10.78 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#81510395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 03:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.58694
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 16:53:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.78 USD
03.09.2021 06:16:36
11.10.2021 11:38:25
ទិញ
0.03
130.678
130.609
ចំណេញ
-1.83 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#79840624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 06:16:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 11:38:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
130.609
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.83 USD
05.08.2021 18:48:47
11.10.2021 11:36:19
លក់
0.01
38876.41
56545.13
ចំណេញ
-176.69 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#78394890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 18:48:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
38876.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-176.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 11:36:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
56545.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-176.69 USD
27.07.2021 06:01:08
11.10.2021 11:36:13
លក់
0.01
36377.86
56571.01
ចំណេញ
-201.93 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#77708844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 06:01:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
36377.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-201.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 11:36:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
56571.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-201.93 USD
06.10.2021 16:13:36
06.10.2021 19:45:12
ទិញ
0.02
54662.83
54667.57
ចំណេញ
0.09 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81485986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 16:13:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
54662.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 19:45:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
54667.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
06.10.2021 16:11:51
06.10.2021 16:14:54
ទិញ
0.02
53894.72
54687.53
ចំណេញ
15.86 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81406220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 16:11:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
53894.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 16:14:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
54687.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.86 USD
06.10.2021 16:07:50
06.10.2021 16:12:20
ទិញ
0.02
52830.97
54226.97
ចំណេញ
27.92 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81485629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 16:07:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
52830.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 16:12:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
54226.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.92 USD
06.10.2021 15:22:26
06.10.2021 16:08:44
ទិញ
0.02
52306
52711.05
ចំណេញ
8.10 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81438518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 15:22:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
52306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 16:08:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
52711.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.10 USD
01.10.2021 09:04:39
06.10.2021 15:35:24
ទិញ
0.02
8.87777
8.88975
ចំណេញ
2.70 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#81161617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 09:04:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.87777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 15:35:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
8.88975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.70 USD
05.10.2021 22:50:33
06.10.2021 03:57:57
ទិញ
0.02
51140.13
51255.49
ចំណេញ
2.31 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81366206
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 22:50:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
51140.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 03:57:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
51255.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.31 USD
05.10.2021 03:41:35
05.10.2021 14:40:36
ទិញ
0.02
49704.18
49969.04
ចំណេញ
5.30 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81365313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 03:41:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
49704.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 14:40:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
49969.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.30 USD
05.10.2021 00:39:56
05.10.2021 05:34:06
ទិញ
0.02
48651.9
49284.32
ចំណេញ
12.65 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81365298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 00:39:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
48651.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 05:34:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
49284.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.65 USD
04.10.2021 20:37:34
04.10.2021 21:14:49
ទិញ
0.02
49005.95
49151.32
ចំណេញ
2.91 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81308648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 20:37:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
49005.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 21:14:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
49151.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.91 USD
15.09.2021 19:02:43
04.10.2021 20:43:01
ទិញ
0.02
48343
49001.93
ចំណេញ
13.18 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80435065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 19:02:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
48343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 20:43:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
49001.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.18 USD
04.10.2021 14:13:37
04.10.2021 17:55:28
លក់
0.01
0.92712
0.92432
ចំណេញ
3.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#81335777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 14:13:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 17:55:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.03 USD
17.09.2021 14:17:07
04.10.2021 05:33:49
ទិញ
0.02
47608
47664
ចំណេញ
1.12 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80546698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:17:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
47608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 05:33:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
47664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.12 USD
28.09.2021 17:19:21
01.10.2021 12:09:10
លក់
0.02
87.717
87.575
ចំណេញ
2.56 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#81076347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 17:19:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
87.717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 12:09:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
87.575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.56 USD
30.09.2021 20:41:44
01.10.2021 12:08:39
លក់
0.01
87.643
87.548
ចំណេញ
0.86 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#81228764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 20:41:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
87.643
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 12:08:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
87.548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
30.09.2021 21:30:30
01.10.2021 12:08:34
លក់
0.01
87.98
87.555
ចំណេញ
3.82 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#81226880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 21:30:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
87.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 12:08:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
87.555
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.82 USD
30.09.2021 17:56:25
30.09.2021 19:41:40
លក់
0.01
88.052
87.827
ចំណេញ
2.02 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#81106461
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 17:56:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
88.052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 19:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
87.827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.02 USD
29.09.2021 21:12:26
30.09.2021 18:08:24
លក់
0.02
1.6141
1.60071
ចំណេញ
19.39 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#81161426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 21:12:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 18:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.60071
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.39 USD
28.09.2021 07:38:53
30.09.2021 18:07:23
លក់
0.02
1.60126
1.6011
ចំណេញ
0.23 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#81020211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 07:38:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.60126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 18:07:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.6011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
30.09.2021 15:52:56
30.09.2021 18:07:11
លក់
0.01
1.60713
1.60123
ចំណេញ
4.27 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#81203202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 15:52:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.60713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 18:07:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.60123
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.27 USD
27.08.2021 03:13:48
29.09.2021 21:17:49
លក់
0.02
0.72279
0.71862
ចំណេញ
8.34 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#79305340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 03:13:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 21:17:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71862
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.34 USD
24.09.2021 10:46:51
29.09.2021 21:15:44
ទិញ
0.01
8.85991
8.93926
ចំណេញ
8.88 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80888856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 10:46:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.85991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 21:15:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.93926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.88 USD
24.09.2021 13:09:56
29.09.2021 21:15:38
ទិញ
0.01
8.83725
8.93968
ចំណេញ
11.46 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80895287
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 13:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.83725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 21:15:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.93968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.46 USD
24.09.2021 15:44:02
29.09.2021 21:15:33
ទិញ
0.01
8.86674
8.93971
ចំណេញ
8.16 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80904944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:44:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.86674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 21:15:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.93971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.16 USD