14.07.2021 18:38:18
25.07.2021 07:45:55
ទិញ
0.01
32860.65
34387.24
ចំណេញ
15.27 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76889179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 18:38:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32860.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.07.2021 07:45:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
34387.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.27 USD
15.07.2021 12:17:34
23.07.2021 07:35:12
ទិញ
0.02
32610.8
32728.04
ចំណេញ
2.34 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76931782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 12:17:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32610.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 07:35:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
32728.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.34 USD
20.07.2021 06:17:43
20.07.2021 12:18:11
លក់
0.03
29825
29804.61
ចំណេញ
0.61 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#77201688
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 06:17:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
29825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 12:18:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
29804.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
19.07.2021 16:33:43
19.07.2021 17:58:45
លក់
0.01
85.735
85.625
ចំណេញ
1.00 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#77163167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 16:33:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
85.735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 17:58:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
85.625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
19.07.2021 16:34:00
19.07.2021 17:58:40
លក់
0.02
0.71931
0.71879
ចំណេញ
1.13 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#77163191
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 16:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 17:58:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.13 USD
23.04.2021 17:15:44
19.07.2021 13:25:56
លក់
0.01
86.311
85.924
ចំណេញ
3.53 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72912076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 17:15:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.311
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 13:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
85.924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.53 USD
21.04.2021 09:49:55
19.07.2021 13:24:23
លក់
0.01
0.72721
0.72115
ចំណេញ
6.58 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72747571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 09:49:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 13:24:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.58 USD
19.07.2021 11:03:06
19.07.2021 13:24:11
លក់
0.01
0.72548
0.7211
ចំណេញ
4.76 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#77126413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:03:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 13:24:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.76 USD
15.07.2021 05:43:33
15.07.2021 18:59:54
ទិញ
0.02
1.25434
1.25822
ចំណេញ
6.17 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#76911992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 05:43:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 18:59:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.17 USD
13.07.2021 17:54:58
15.07.2021 10:39:52
លក់
0.01
0.73092
0.72971
ចំណេញ
1.32 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#76573260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 17:54:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73092
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 10:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.32 USD
14.07.2021 13:31:12
14.07.2021 17:18:22
ទិញ
0.01
32697.35
32762.82
ចំណេញ
0.65 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76856265
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 13:31:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32697.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 17:18:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
32762.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.65 USD
13.07.2021 21:47:16
14.07.2021 17:18:16
ទិញ
0.01
32615.97
32762.32
ចំណេញ
1.46 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76806014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 21:47:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32615.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 17:18:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
32762.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.46 USD
14.07.2021 13:48:06
14.07.2021 17:18:11
ទិញ
0.01
32505.33
32765.89
ចំណេញ
2.61 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76855718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 13:48:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32505.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 17:18:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
32765.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.61 USD
14.07.2021 06:23:54
14.07.2021 13:22:19
ទិញ
0.01
32317.93
32394.61
ចំណេញ
0.77 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76824061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 06:23:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32317.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 13:22:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
32394.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.77 USD
14.07.2021 07:25:40
14.07.2021 13:22:11
ទិញ
0.01
32039.7
32394
ចំណេញ
3.54 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76828579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 07:25:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32039.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 13:22:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
32394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.54 USD
14.07.2021 03:55:59
14.07.2021 06:05:44
ទិញ
0.01
32380.86
32468.32
ចំណេញ
0.87 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76811657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 03:55:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32380.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 06:05:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
32468.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
13.07.2021 23:03:34
14.07.2021 01:14:04
ទិញ
0.01
32260
32554.5
ចំណេញ
2.95 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#76806938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 23:03:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32260
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 01:14:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
32554.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.95 USD
12.07.2021 13:17:59
13.07.2021 19:55:36
ទិញ
0.01
1.25045
1.25081
ចំណេញ
0.29 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#76682518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 13:17:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 19:55:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
12.07.2021 15:42:32
13.07.2021 19:55:31
ទិញ
0.01
1.24953
1.25083
ចំណេញ
1.04 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#76692035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 15:42:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 19:55:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25083
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
12.07.2021 12:02:21
12.07.2021 14:51:04
ទិញ
0.01
1.24887
1.24966
ចំណេញ
0.63 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#76676727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 12:02:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 14:51:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
12.07.2021 10:26:48
12.07.2021 14:26:58
ទិញ
0.01
74.5794
74.6566
ចំណេញ
1.03 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76668891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 10:26:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.5794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 14:26:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.6566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
08.07.2021 17:16:05
08.07.2021 17:46:22
ទិញ
0.01
1.2551
1.25502
ចំណេញ
-0.06 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#76541891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 17:16:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 17:46:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
21.04.2021 11:05:43
08.07.2021 17:46:04
លក់
0.01
0.72929
0.72877
ចំណេញ
0.57 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72747525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 11:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 17:46:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
08.07.2021 11:43:26
08.07.2021 12:51:23
ទិញ
0.01
1.48532
1.48528
ចំណេញ
-0.03 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#76509323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:43:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.48532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 12:51:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
03.05.2021 12:42:35
08.07.2021 12:51:17
ទិញ
0.01
1.48411
1.48521
ចំណេញ
0.88 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73259886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:42:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.48411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 12:51:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
26.04.2021 13:27:26
08.07.2021 12:50:36
លក់
0.01
0.73408
0.73115
ចំណេញ
3.19 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#72925116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 13:27:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73408
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 12:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.19 USD
03.05.2021 15:29:55
08.07.2021 11:20:49
ទិញ
0.01
75.22536
75.182
ចំណេញ
-0.58 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73195028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 15:29:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.22536
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:20:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.58 USD
08.07.2021 10:33:54
08.07.2021 11:20:41
ទិញ
0.01
75.2213
75.1858
ចំណេញ
-0.47 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76500238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 10:33:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.2213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:20:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.1858
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.47 USD
08.07.2021 11:06:31
08.07.2021 11:20:28
ទិញ
0.01
75.2004
75.1829
ចំណេញ
-0.23 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76504729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:06:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.2004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:20:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.1829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.23 USD
19.05.2021 17:10:23
08.07.2021 11:18:20
ទិញ
0.01
1.48054
1.48304
ចំណេញ
1.99 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#74059372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 17:10:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.48054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:18:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48304
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.99 USD
08.07.2021 09:50:51
08.07.2021 11:00:16
ទិញ
0.01
75.0344
75.1016
ចំណេញ
0.89 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76494302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 09:50:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.0344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:00:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.1016
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
04.05.2021 13:48:53
08.07.2021 11:00:05
ទិញ
0.01
74.90287
75.1006
ចំណេញ
2.63 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73127250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 13:48:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.90287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.1006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.63 USD
08.07.2021 09:17:57
08.07.2021 10:59:47
ទិញ
0.01
74.8745
75.0836
ចំណេញ
2.78 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76491451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 09:17:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.8745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 10:59:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.0836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.78 USD
07.07.2021 17:16:19
07.07.2021 17:24:34
ទិញ
0.01
74.758
74.7828
ចំណេញ
0.33 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76444053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 17:16:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 17:24:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.7828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
07.07.2021 17:09:17
07.07.2021 17:18:49
ទិញ
0.01
74.6134
74.6921
ចំណេញ
1.05 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76442884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 17:09:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.6134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 17:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.6921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
07.07.2021 16:42:16
07.07.2021 17:18:40
ទិញ
0.01
74.5074
74.6842
ចំណេញ
2.37 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76417783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 16:42:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.5074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 17:18:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.6842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.37 USD
07.07.2021 11:51:40
07.07.2021 17:02:46
ទិញ
0.01
74.3314
74.4276
ចំណេញ
1.29 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76416415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 11:51:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.3314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 17:02:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.4276
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.29 USD
07.07.2021 09:04:06
07.07.2021 15:39:06
ទិញ
0.01
74.2235
74.2909
ចំណេញ
0.91 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76404833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 09:04:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.2235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 15:39:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.2909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD
07.07.2021 11:26:46
07.07.2021 12:09:45
ទិញ
0.01
74.0694
74.1995
ចំណេញ
1.75 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76413480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 11:26:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.0694
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 12:09:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.1995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.75 USD
06.07.2021 17:34:08
06.07.2021 17:36:32
ទិញ
0.01
74.3796
74.5248
ចំណេញ
1.95 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76364209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 17:34:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.3796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:36:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.5248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.95 USD
06.07.2021 17:32:46
06.07.2021 17:36:24
ទិញ
0.01
74.1929
74.4931
ចំណេញ
4.03 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76363970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 17:32:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.1929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:36:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.4931
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.03 USD
29.06.2021 11:39:13
06.07.2021 17:24:05
ទិញ
0.01
1.47342
1.4747
ចំណេញ
1.03 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#75971122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:39:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.47342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:24:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
19.05.2021 16:51:01
06.07.2021 17:22:01
ទិញ
0.01
73.69
73.9166
ចំណេញ
3.07 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#74046378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 16:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.9166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.07 USD
24.05.2021 15:35:12
06.07.2021 17:21:52
ទិញ
0.01
73.7793
73.9046
ចំណេញ
1.70 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#74246717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 15:35:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.7793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:21:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.9046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.70 USD
02.07.2021 15:32:25
06.07.2021 17:21:39
ទិញ
0.01
73.58579
73.8795
ចំណេញ
3.98 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76191155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 15:32:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.58579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:21:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.8795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.98 USD
02.07.2021 15:45:02
06.07.2021 17:21:34
ទិញ
0.01
73.30674
73.8906
ចំណេញ
7.90 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76191227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 15:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.30674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:21:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.8906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.90 USD
02.07.2021 10:07:20
02.07.2021 15:11:56
ទិញ
0.01
73.6524
73.6741
ចំណេញ
0.29 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76171425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 10:07:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.6524
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:11:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.6741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
02.07.2021 09:50:45
02.07.2021 15:11:48
ទិញ
0.01
73.5224
73.6741
ចំណេញ
2.06 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#76170083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 09:50:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.5224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:11:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.6741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.06 USD
30.06.2021 19:42:48
02.07.2021 10:10:16
ទិញ
0.01
1.47148
1.47213
ចំណេញ
0.52 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#76054057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 19:42:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.47148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 10:10:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47213
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.52 USD
22.06.2021 16:40:13
02.07.2021 09:43:22
ទិញ
0.01
73.1513
73.4094
ចំណេញ
3.52 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#75547497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 16:40:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.1513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 09:43:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.4094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.52 USD