ទិញ
0.01
05.03.2021 15:35:00
7.57984
7.50580
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-9.86 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
7.57984
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
7.50580
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.01
05.03.2021 08:12:58
73.82337
74.37100
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 08:12:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
73.82337
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.37100
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.01
03.03.2021 15:56:27
7.23339
7.56270
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 15:56:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
7.23339
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
7.56270
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
02.03.2021 18:08:17
0.91438
0.93065
0.00000
0.88358
ចំណេញ
-17.48 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 18:08:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.91438
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93065
កាត់ចំណេញ
0.88358
ទិញ
0.02
25.02.2021 18:53:17
129.917
128.981
0.000
130.801
ចំណេញ
-17.29 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 18:53:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.917
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-17.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.981
កាត់ចំណេញ
130.801
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.76837
0.00000
0.80404
ចំណេញ
-62.48 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-62.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76837
កាត់ចំណេញ
0.80404
ទិញនៅ
0.01
24.02.2021 11:07:52
73.60568
74.37100
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 11:07:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
73.60568
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.37100
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
22.02.2021 15:41:25
74.79688
74.30250
0.00000
76.36450
ចំណេញ
-6.65 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 15:41:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
74.79688
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.30250
កាត់ចំណេញ
76.36450
លក់
0.01
08.02.2021 12:35:36
1.74899
1.75315
0.00000
1.68206
ចំណេញ
-3.29 USD
GBPCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 12:35:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.74899
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.75315
កាត់ចំណេញ
1.68206
ទិញ
0.01
22.12.2020 18:02:47
1.61752
1.54881
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-52.79 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.61752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.54881
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.12.2020 15:34:10
1.62188
1.54881
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-56.14 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 15:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.62188
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-56.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.54881
កាត់ចំណេញ
1.67443
ទិញ
0.01
08.12.2020 08:52:44
1.63441
1.54881
0.00000
1.67358
ចំណេញ
-65.77 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 08:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.63441
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-65.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.54881
កាត់ចំណេញ
1.67358
ទិញ
0.02
02.12.2020 15:55:18
1.64104
1.54881
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-141.73 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 15:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.64104
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-141.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.54881
កាត់ចំណេញ
1.67443
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
129.135
0.000
115.821
ចំណេញ
-136.97 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-136.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
129.135
0.000
0.000
ចំណេញ
-81.12 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-81.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
129.135
0.000
0.000
ចំណេញ
-79.53 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-79.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
129.135
0.000
0.000
ចំណេញ
-79.11 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-79.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
129.135
0.000
0.000
ចំណេញ
-78.76 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-78.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.135
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.76927
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-84.15 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-84.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76927
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.76927
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-87.77 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-87.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.76927
កាត់ចំណេញ
0.58523