ទិញ
0.03
20.10.2021 09:00:03
133.421
133.126
0.000
134.094
ចំណេញ
-7.75 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 09:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.421
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-7.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.126
កាត់ចំណេញ
134.094
ទិញ
0.02
19.10.2021 15:56:13
9.32703
9.23722
0.00000
10.00000
ចំណេញ
-19.45 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 15:56:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
9.32703
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
9.23722
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញ
0.02
18.10.2021 17:11:35
9.31213
9.23722
0.00000
10.00000
ចំណេញ
-16.22 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 17:11:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
9.31213
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
9.23722
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញ
0.02
18.10.2021 16:09:31
9.29849
9.23722
0.00000
10.00000
ចំណេញ
-13.27 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 16:09:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
9.29849
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
9.23722
កាត់ចំណេញ
10.00000
ទិញ
0.02
18.10.2021 12:45:40
9.28760
9.23722
0.00000
10.00000
ចំណេញ
-10.91 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 12:45:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
9.28760
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
9.23722
កាត់ចំណេញ
10.00000
លក់
0.02
04.10.2021 17:39:19
88.076
92.811
0.000
85.423
ចំណេញ
-82.94 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:39:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
88.076
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-82.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
92.811
កាត់ចំណេញ
85.423
ទិញ
0.01
01.10.2021 07:45:55
1.60571
1.54948
0.00000
1.61500
ចំណេញ
-42.31 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 07:45:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.60571
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-42.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.54948
កាត់ចំណេញ
1.61500
លក់
0.01
01.10.2021 06:58:48
87.395
92.811
0.000
85.344
ចំណេញ
-47.44 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 06:58:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
87.395
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-47.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
92.811
កាត់ចំណេញ
85.344
ទិញ
0.02
22.09.2021 11:42:06
72.97380
70.83410
0.00000
83.15565
ចំណេញ
-60.41 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 11:42:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
72.97380
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-60.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
70.83410
កាត់ចំណេញ
83.15565
លក់
0.02
22.09.2021 02:53:33
127.936
133.151
0.000
115.527
ចំណេញ
-91.35 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 02:53:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
127.936
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-91.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.151
កាត់ចំណេញ
115.527
ទិញ
0.01
08.09.2021 10:55:31
73.47950
70.83410
0.00000
83.33385
ចំណេញ
-37.35 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 10:55:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
73.47950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
70.83410
កាត់ចំណេញ
83.33385
ទិញ
0.01
27.08.2021 16:53:27
74.07230
70.83410
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-45.72 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 16:53:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
74.07230
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-45.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
70.83410
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
27.08.2021 16:43:04
74.18740
70.83410
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-47.34 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 16:43:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
74.18740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
70.83410
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
20.08.2021 10:48:21
0.71108
0.75263
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-41.55 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 10:48:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71108
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-41.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.75263
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
08.07.2021 14:49:20
75.14640
70.83410
0.00000
83.11197
ចំណេញ
-60.88 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 14:49:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.14640
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-60.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
70.83410
កាត់ចំណេញ
83.11197
ទិញ
0.01
08.07.2021 11:15:56
75.29140
70.83410
0.00000
83.11197
ចំណេញ
-62.93 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:15:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.29140
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-62.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
70.83410
កាត់ចំណេញ
83.11197
ទិញ
0.01
03.05.2021 12:43:54
75.79910
70.83410
0.00000
83.25046
ចំណេញ
-70.09 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:43:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.79910
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-70.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
70.83410
កាត់ចំណេញ
83.25046
ទិញ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.43456
0.00000
1.53595
ចំណេញ
-135.88 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 21:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.51814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-135.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.43456
កាត់ចំណេញ
1.53595
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.75242
0.00000
0.80852
ចំណេញ
-94.38 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-94.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.75242
កាត់ចំណេញ
0.80852
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
133.151
0.000
115.821
ចំណេញ
-200.34 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-200.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.151
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
133.151
0.000
115.485
ចំណេញ
-112.16 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-112.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.151
កាត់ចំណេញ
115.485
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
133.151
0.000
0.000
ចំណេញ
-110.66 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-110.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.151
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
133.151
0.000
0.000
ចំណេញ
-110.26 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-110.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.151
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
133.151
0.000
115.613
ចំណេញ
-109.93 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-109.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.151
កាត់ចំណេញ
115.613
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.75263
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-67.51 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-67.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.75263
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.75263
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-71.13 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-71.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.75263
កាត់ចំណេញ
0.58523