លក់
0.02
14.05.2021 13:42:28
1.46832
1.47156
0.00000
1.43385
ចំណេញ
-5.35 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 13:42:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.46832
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47156
កាត់ចំណេញ
1.43385
លក់
0.02
12.05.2021 22:21:35
1.46330
1.47156
0.00000
1.43593
ចំណេញ
-13.64 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 22:21:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.46330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47156
កាត់ចំណេញ
1.43593
ទិញនៅ
0.01
10.05.2021 18:25:44
1.22138
1.21157
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 18:25:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.22138
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21157
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
04.05.2021 13:48:53
74.90287
73.81860
0.00000
77.85790
ចំណេញ
-14.69 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 13:48:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
74.90287
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.81860
កាត់ចំណេញ
77.85790
ទិញ
0.01
03.05.2021 15:29:55
75.22536
73.81860
0.00000
77.78278
ចំណេញ
-19.06 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 15:29:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.22536
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.81860
កាត់ចំណេញ
77.78278
ទិញ
0.01
03.05.2021 12:43:54
75.79910
73.81860
0.00000
77.73985
ចំណេញ
-26.83 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:43:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.79910
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.81860
កាត់ចំណេញ
77.73985
ទិញ
0.01
03.05.2021 12:42:35
1.48411
1.47103
0.00000
1.51671
ចំណេញ
-10.80 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:42:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.48411
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47103
កាត់ចំណេញ
1.51671
លក់
0.01
26.04.2021 13:27:26
0.73408
0.74480
0.00000
0.68384
ចំណេញ
-11.88 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 13:27:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.73408
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-11.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74480
កាត់ចំណេញ
0.68384
លក់
0.01
23.04.2021 17:15:44
86.311
90.228
0.000
0.000
ចំណេញ
-35.85 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 17:15:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
86.311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-35.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
90.228
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.04.2021 16:54:07
85.423
90.228
0.000
83.288
ចំណេញ
-43.98 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 16:54:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.423
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-43.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
90.228
កាត់ចំណេញ
83.288
លក់
0.01
21.04.2021 12:56:37
85.785
90.228
0.000
83.346
ចំណេញ
-40.67 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 12:56:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.785
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-40.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
90.228
កាត់ចំណេញ
83.346
លក់
0.01
21.04.2021 11:05:43
0.72929
0.74480
0.00000
0.68077
ចំណេញ
-17.20 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 11:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72929
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74480
កាត់ចំណេញ
0.68077
លក់
0.01
21.04.2021 09:49:55
0.72721
0.74480
0.00000
0.68145
ចំណេញ
-19.50 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 09:49:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.72721
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.74480
កាត់ចំណេញ
0.68145
លក់
0.01
21.04.2021 06:04:30
85.601
90.228
0.000
83.403
ចំណេញ
-42.35 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 06:04:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.601
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-42.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
90.228
កាត់ចំណេញ
83.403
ទិញ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.47103
0.00000
1.53595
ចំណេញ
-77.80 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 21:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.51814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-77.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.47103
កាត់ចំណេញ
1.53595
លក់
0.01
09.04.2021 11:02:58
0.70244
0.72183
0.00000
0.67720
ចំណេញ
-19.39 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:02:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70244
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72183
កាត់ចំណេញ
0.67720
លក់
0.01
25.03.2021 17:26:29
0.69471
0.72183
0.00000
0.67781
ចំណេញ
-27.12 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 17:26:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69471
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72183
កាត់ចំណេញ
0.67781
លក់
0.01
24.03.2021 15:26:41
0.69590
0.72183
0.00000
0.67910
ចំណេញ
-25.93 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 15:26:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.69590
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72183
កាត់ចំណេញ
0.67910
ទិញនៅ
0.01
22.03.2021 08:13:12
8.01574
8.45395
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:13:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
8.01574
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.45395
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.01
22.03.2021 08:12:30
7.39339
8.45395
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:12:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
7.39339
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
8.45395
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.77581
0.00000
0.80852
ចំណេញ
-47.60 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77581
កាត់ចំណេញ
0.80852
ទិញ
0.01
22.12.2020 18:02:47
1.61752
1.56543
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-40.42 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.61752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56543
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.12.2020 15:34:10
1.62188
1.56543
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-43.80 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 15:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.62188
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56543
កាត់ចំណេញ
1.67443
ទិញ
0.01
08.12.2020 08:52:44
1.63441
1.56543
0.00000
1.67358
ចំណេញ
-53.52 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 08:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.63441
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-53.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56543
កាត់ចំណេញ
1.67358
ទិញ
0.02
02.12.2020 15:55:18
1.64104
1.56543
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-117.31 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 15:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.64104
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-117.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.56543
កាត់ចំណេញ
1.67443
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
132.728
0.000
115.821
ចំណេញ
-201.62 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-201.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.728
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
132.728
0.000
0.000
ចំណេញ
-113.33 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-113.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.728
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
132.728
0.000
0.000
ចំណេញ
-111.76 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-111.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.728
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
132.728
0.000
0.000
ចំណេញ
-111.35 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-111.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.728
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
132.728
0.000
0.000
ចំណេញ
-111.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-111.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.728
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.77604
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-90.92 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-90.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77604
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.77604
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-94.54 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-94.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77604
កាត់ចំណេញ
0.58523