លក់
0.01
30.07.2021 11:51:34
38575.00
40195.13
0.00
33058.64
ចំណេញ
-16.20 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 11:51:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
38575.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-16.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
40195.13
កាត់ចំណេញ
33058.64
លក់
0.01
27.07.2021 06:01:08
36377.86
40195.13
0.00
32936.16
ចំណេញ
-38.17 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 06:01:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
36377.86
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-38.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
40195.13
កាត់ចំណេញ
32936.16
ទិញ
0.01
19.07.2021 22:58:55
1.27500
1.24592
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-23.34 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 22:58:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-23.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24592
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
19.07.2021 20:25:55
85.665
88.084
0.000
83.033
ចំណេញ
-44.09 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 20:25:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.665
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-44.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
88.084
កាត់ចំណេញ
83.033
លក់
0.02
19.07.2021 20:24:57
0.71886
0.72680
0.00000
0.69228
ចំណេញ
-17.54 USD
CADCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 20:24:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71886
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72680
កាត់ចំណេញ
0.69228
ទិញ
0.01
08.07.2021 14:49:20
75.14640
73.00840
0.00000
80.20197
ចំណេញ
-29.28 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 14:49:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.14640
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-29.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.00840
កាត់ចំណេញ
80.20197
ទិញ
0.01
08.07.2021 11:15:56
75.29140
73.00840
0.00000
80.24850
ចំណេញ
-31.27 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:15:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.29140
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.00840
កាត់ចំណេញ
80.24850
ទិញ
0.01
03.05.2021 12:43:54
75.79910
73.00840
0.00000
80.03561
ចំណេញ
-38.22 USD
USDRUB
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 12:43:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
75.79910
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
73.00840
កាត់ចំណេញ
80.03561
លក់
0.01
21.04.2021 16:54:07
85.423
88.084
0.000
83.288
ចំណេញ
-24.25 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 16:54:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.423
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-24.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
88.084
កាត់ចំណេញ
83.288
លក់
0.01
21.04.2021 12:56:37
85.785
88.084
0.000
83.346
ចំណេញ
-20.95 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 12:56:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.785
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-20.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
88.084
កាត់ចំណេញ
83.346
លក់
0.01
21.04.2021 06:04:30
85.601
88.084
0.000
83.403
ចំណេញ
-22.63 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 06:04:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
85.601
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-22.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
88.084
កាត់ចំណេញ
83.403
ទិញ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.48063
0.00000
1.53595
ចំណេញ
-60.21 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 21:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.51814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-60.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.48063
កាត់ចំណេញ
1.53595
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.73550
0.00000
0.80852
ចំណេញ
-128.22 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-128.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73550
កាត់ចំណេញ
0.80852
ទិញ
0.01
22.12.2020 18:02:47
1.61752
1.61533
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.61 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.61752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.61533
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.12.2020 15:34:10
1.62188
1.61533
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-4.82 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 15:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.62188
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.61533
កាត់ចំណេញ
1.67443
ទិញ
0.01
08.12.2020 08:52:44
1.63441
1.61533
0.00000
1.67358
ចំណេញ
-14.03 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 08:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.63441
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.61533
កាត់ចំណេញ
1.67358
ទិញ
0.02
02.12.2020 15:55:18
1.64104
1.61533
0.00000
1.67443
ចំណេញ
-37.82 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 15:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.64104
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.61533
កាត់ចំណេញ
1.67443
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
130.426
0.000
115.821
ចំណេញ
-158.78 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-158.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.426
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
130.426
0.000
0.000
ចំណេញ
-91.86 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-91.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.426
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
130.426
0.000
0.000
ចំណេញ
-90.30 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-90.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.426
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
130.426
0.000
0.000
ចំណេញ
-89.89 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-89.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.426
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
130.426
0.000
0.000
ចំណេញ
-89.54 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-89.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.426
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.73572
0.00000
0.58751
ចំណេញ
-50.60 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 14:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-50.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73572
កាត់ចំណេញ
0.58751
លក់
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.73572
0.00000
0.58523
ចំណេញ
-54.22 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.73572
កាត់ចំណេញ
0.58523