20.07.2020 14:47:30
27.08.2020 14:07:34
លក់
0.01
3.42976
3.36113
ចំណេញ
18.58 USD
USDILS
ព្រមព្រៀង
#141035771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2020 14:47:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
3.42976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.54 USD
សរុប
20.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2020 14:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
3.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
18.58 USD
27.11.2019 16:49:36
28.01.2020 13:49:14
ចម្លង
270.17%
369.8%
ចំណេញ
-98.69 USD
Markus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2019 16:49:36
ចំណុច​ចូល
270.17%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.01.2020 13:49:14
ចេញ
369.8%
ចំណេញ
-98.69 USD
12.07.2019 11:24:08
04.09.2019 11:42:40
ទិញ
0.01
75.855
72.014
ចំណេញ
-34.83 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#105285747
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2019 11:24:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.54 USD
សរុប
-36.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2019 11:42:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
72.014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-34.83 USD
03.06.2019 14:03:17
30.08.2019 18:37:08
ទិញ
0.1
1.11851
1.09851
ចំណេញ
-347.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#100785839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2019 14:03:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-146.70 USD
សរុប
-200.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2019 18:37:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.09851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-347.70 USD
25.06.2019 15:58:54
25.06.2019 16:08:10
ចម្លង
67.93%
67.93%
ចំណេញ
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2019 15:58:54
ចំណុច​ចូល
67.93%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2019 16:08:10
ចេញ
67.93%
ចំណេញ
-1.10 USD
13.05.2019 11:03:37
15.05.2019 16:22:11
ចម្លង
828.8%
799.29%
ចំណេញ
-79.82 USD
Markus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2019 11:03:37
ចំណុច​ចូល
828.8%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2019 16:22:11
ចេញ
799.29%
ចំណេញ
-79.82 USD
30.04.2019 12:38:34
30.04.2019 12:50:46
ចម្លង
860.89%
860.89%
ចំណេញ
-5.67 USD
WF_Trade
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2019 12:38:34
ចំណុច​ចូល
860.89%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2019 12:50:46
ចេញ
860.89%
ចំណេញ
-5.67 USD
30.04.2019 12:39:41
30.04.2019 12:50:10
ចម្លង
4045.16%
4045.16%
ចំណេញ
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2019 12:39:41
ចំណុច​ចូល
4045.16%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2019 12:50:10
ចេញ
4045.16%
ចំណេញ
-3.29 USD