15.10.2021 08:30:58
15.10.2021 12:28:24
ទិញ
0.5
1.93852
1.94716
ចំណេញ
304.50 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#80949039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:30:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.93852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
304.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 12:28:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.94716
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
304.50 USD
08.10.2021 10:15:27
08.10.2021 15:41:11
លក់
0.5
111.954
111.597
ចំណេញ
159.95 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#81241595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 10:15:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
111.954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
159.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:41:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
111.597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
159.95 USD
06.10.2021 04:28:13
07.10.2021 22:44:59
ទិញ
0.5
1.36186
1.36148
ចំណេញ
-19.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81424124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 04:28:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 22:44:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-19.00 USD
06.10.2021 10:43:39
07.10.2021 22:40:51
ទិញ
0.5
1.26186
1.26504
ចំណេញ
171.16 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#81404990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 10:43:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
171.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 22:40:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
171.16 USD
05.10.2021 14:45:02
06.10.2021 07:39:35
ទិញ
0.5
1.59385
1.59607
ចំណេញ
80.55 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#81405004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 14:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.59385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 07:39:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.59607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
80.55 USD
05.10.2021 14:57:35
05.10.2021 18:24:09
ទិញ
0.5
1.36186
1.36405
ចំណេញ
109.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81404957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 14:57:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 18:24:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36405
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
109.50 USD
28.09.2021 13:30:49
05.10.2021 14:23:25
ទិញ
0.5
1.36186
1.36307
ចំណេញ
60.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80949413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:30:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
60.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 14:23:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36307
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
60.50 USD
05.10.2021 11:14:29
05.10.2021 14:23:23
ទិញ
0.5
1.59385
1.59578
ចំណេញ
70.12 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#81387050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 11:14:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.59385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
70.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 14:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.59578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
70.12 USD
28.09.2021 14:51:08
05.10.2021 14:23:19
ទិញ
0.5
1.26156
1.26341
ចំណេញ
99.81 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80950077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 14:51:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26156
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
99.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 14:23:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
99.81 USD
04.10.2021 16:55:08
05.10.2021 08:59:31
ទិញ
0.5
1.59385
1.59768
ចំណេញ
138.93 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#81017808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 16:55:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.59385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
138.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 08:59:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.59768
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
138.93 USD
01.10.2021 10:04:14
01.10.2021 12:52:37
ទិញ
0.5
1.34412
1.34885
ចំណេញ
236.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81210363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 10:04:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
236.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 12:52:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.34885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
236.50 USD
29.09.2021 17:08:13
30.09.2021 16:58:27
ទិញ
0.5
1.34412
1.34808
ចំណេញ
198.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81129478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:08:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
198.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 16:58:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.34808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
198.00 USD
29.09.2021 10:28:44
29.09.2021 12:25:26
ទិញ
0.5
1.60771
1.61056
ចំណេញ
103.22 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#81048073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 10:28:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.60771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
103.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 12:25:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61056
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
103.22 USD
28.09.2021 16:02:11
29.09.2021 12:24:56
លក់
0.5
111.511
111.286
ចំណេញ
101.09 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#81066106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 16:02:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
111.511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 12:24:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
111.286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
101.09 USD
27.09.2021 10:58:21
28.09.2021 15:36:47
លក់
0.5
151.586
151.259
ចំណេញ
146.57 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80949619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 10:58:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
146.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 15:36:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
151.259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
146.57 USD
27.09.2021 16:49:26
28.09.2021 13:14:36
ទិញ
0.5
1.60771
1.61184
ចំណេញ
149.60 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#80950003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 16:49:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.60771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
149.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 13:14:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61184
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
149.60 USD
28.09.2021 10:05:11
28.09.2021 10:17:24
លក់
0.5
1736.95
1742.09
ចំណេញ
-257.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#81031784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 10:05:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1736.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-257.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 10:17:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1742.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-257.00 USD
28.09.2021 09:59:51
28.09.2021 10:04:43
ទិញ
0.5
1742.17
1737.51
ចំណេញ
-233.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80950261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 09:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1742.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-233.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 10:04:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1737.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-233.00 USD
27.09.2021 09:46:42
27.09.2021 11:43:18
ទិញ
0.25
1.72517
1.73207
ចំណេញ
136.43 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80965328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:46:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.72517
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 11:43:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.73207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
136.43 USD
27.09.2021 09:46:42
27.09.2021 11:33:27
ទិញ
0.25
1.72517
1.73123
ចំណេញ
119.79 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80949314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:46:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.72517
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
119.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 11:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.73123
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
119.79 USD
22.09.2021 16:40:03
22.09.2021 17:59:05
ទិញ
0.5
1.36186
1.36446
ចំណេញ
130.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80674851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 16:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
130.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
130.00 USD
22.09.2021 16:32:48
22.09.2021 17:59:03
លក់
0.5
1.674
1.671
ចំណេញ
105.35 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#80734845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 16:32:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:59:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
105.35 USD
22.09.2021 10:04:41
22.09.2021 17:59:00
ទិញ
0.5
1.26122
1.25934
ចំណេញ
-101.86 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80734620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:04:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-101.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:59:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.25934
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-101.86 USD
22.09.2021 10:34:29
22.09.2021 17:58:57
លក់
0.5
1.61868
1.61688
ចំណេញ
65.32 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#80734868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:34:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
65.32 USD
21.09.2021 16:18:20
22.09.2021 08:36:59
ទិញ
0.5
1.26189
1.26264
ចំណេញ
40.57 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80697873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:18:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26264
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
40.57 USD
21.09.2021 15:12:52
22.09.2021 08:36:56
លក់
0.5
1.88455
1.8832
ចំណេញ
48.97 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80689196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:12:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.8832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.97 USD
21.09.2021 16:31:05
22.09.2021 08:36:54
ទិញ
0.5
109.229
109.509
ចំណេញ
127.84 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#80676157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
127.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
109.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
127.84 USD
21.09.2021 10:00:13
22.09.2021 08:36:52
លក់
0.5
1.66907
1.67094
ចំណេញ
-65.62 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#80675413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:00:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-65.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.67094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-65.62 USD
21.09.2021 09:58:35
22.09.2021 08:36:48
លក់
0.5
1.61317
1.61654
ចំណេញ
-122.24 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#80675176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 09:58:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61317
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-122.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-122.24 USD
21.09.2021 07:35:47
22.09.2021 08:36:46
ទិញ
0.5
1.17326
1.1723
ចំណេញ
-48.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80669591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:35:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-48.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.1723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-48.00 USD
21.09.2021 07:33:49
22.09.2021 08:36:43
ទិញ
0.5
0.72744
0.72522
ចំណេញ
-111.00 USD
AUDUSDm
ព្រមព្រៀង
#80669455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:33:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72744
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-111.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.72522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-111.00 USD
21.09.2021 17:08:38
22.09.2021 08:36:40
លក់
0.5
1.28206
1.27918
ចំណេញ
112.57 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#80675883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:08:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
112.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
112.57 USD
21.09.2021 17:50:46
22.09.2021 08:36:34
ទិញ
0.5
149.06
149.568
ចំណេញ
231.94 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80617023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:50:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
231.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
149.568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
231.94 USD
20.09.2021 09:39:22
21.09.2021 09:33:20
ទិញ
0.5
150.463
149.888
ចំណេញ
-262.40 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80608873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 09:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-262.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
149.888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-262.40 USD
20.09.2021 05:24:18
21.09.2021 09:33:17
ទិញ
0.5
1.37036
1.36789
ចំណេញ
-123.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80597116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:24:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-123.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:33:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-123.50 USD
21.09.2021 07:55:33
21.09.2021 09:33:09
លក់
0.5
1.27649
1.27458
ចំណេញ
74.93 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#80670325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:55:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:33:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
74.93 USD
20.09.2021 10:11:40
21.09.2021 04:17:22
លក់
0.5
1.28093
1.27996
ចំណេញ
37.89 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#80611207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:11:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 04:17:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
37.89 USD
21.09.2021 03:14:48
21.09.2021 03:19:43
ទិញ
0.5
42000
41492
ចំណេញ
-254.00 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80655936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 03:14:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
42000
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-254.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:19:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
41492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-254.00 USD
20.09.2021 12:45:56
20.09.2021 17:29:54
លក់
0.5
1.75518
1.75131
ចំណេញ
150.92 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80617462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:45:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.75518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
150.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.75131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
150.92 USD
20.09.2021 11:22:57
20.09.2021 17:29:24
ទិញ
0.5
1.17097
1.17173
ចំណេញ
38.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80616830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:22:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17097
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.17173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38.00 USD
20.09.2021 14:29:28
20.09.2021 15:33:44
ទិញ
0.25
43838.38
42763
ចំណេញ
-268.85 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80631621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:29:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
43838.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-268.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 15:33:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
42763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-268.85 USD
20.09.2021 14:29:28
20.09.2021 15:01:25
ទិញ
0.25
43838.38
43959
ចំណេញ
30.16 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80614535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:29:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
43838.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 15:01:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
43959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.16 USD
20.09.2021 10:12:47
20.09.2021 11:44:28
លក់
0.25
1.75243
1.75203
ចំណេញ
7.81 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80615742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:12:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.75243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 11:44:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.75203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.81 USD
20.09.2021 10:12:47
20.09.2021 11:05:48
លក់
0.25
1.75243
1.74945
ចំណេញ
58.20 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80611333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:12:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.75243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 11:05:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.74945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
58.20 USD
20.09.2021 06:11:03
20.09.2021 10:00:58
លក់
0.5
1.89514
1.89207
ចំណេញ
111.08 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80600463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:11:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.89514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
111.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:00:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.89207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
111.08 USD
20.09.2021 07:02:31
20.09.2021 10:00:50
ទិញ
0.25
1746
1752.87
ចំណេញ
171.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80606572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 07:02:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
171.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:00:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1752.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
171.75 USD
20.09.2021 06:16:03
20.09.2021 09:07:59
ទិញ
0.5
150.805
150.561
ចំណេញ
-111.04 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80600886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:16:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-111.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 09:07:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
150.561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-111.04 USD
20.09.2021 07:02:31
20.09.2021 08:57:41
ទិញ
0.25
1746
1751.44
ចំណេញ
136.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80599650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 07:02:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 08:57:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1751.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
136.00 USD
17.09.2021 09:06:52
17.09.2021 10:20:52
លក់
0.5
1.27856
1.27864
ចំណេញ
-4.32 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80530344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 09:06:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:20:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.32 USD
17.09.2021 09:07:30
17.09.2021 10:20:49
លក់
0.5
151.613
151.537
ចំណេញ
34.58 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80530430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 09:07:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.613
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:20:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
151.537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.58 USD