លក់
0.5
27.09.2021 10:58:21
151.586
151.608
151.970
150.432
ចំណេញ
-9.93 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 10:58:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
151.586
បញ្ឈប់ការខាតបង់
151.970
ចំណេញ
-9.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
151.608
កាត់ចំណេញ
150.432
ទិញ
0.5
27.09.2021 09:46:42
1.72517
1.72897
0.00000
1.74190
ចំណេញ
150.41 USD
GBPCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:46:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.72517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
150.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.72897
កាត់ចំណេញ
1.74190
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 07:35:03
1741.14
1759.02
1737.51
1761.90
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1741.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1737.51
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1759.02
កាត់ចំណេញ
1761.90
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 07:30:00
41555.00
44087.00
0.00
45097.00
ចំណេញ
0.00 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
41555.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
44087.00
កាត់ចំណេញ
45097.00
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 07:28:29
1.26156
1.26592
1.25582
1.27283
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCHFm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:28:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.26156
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.25582
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26592
កាត់ចំណេញ
1.27283
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 07:25:38
1.60771
1.60989
1.60525
1.61508
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:25:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.60771
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.60525
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60989
កាត់ចំណេញ
1.61508
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 07:23:22
1.65477
1.66979
0.00000
1.67285
ចំណេញ
0.00 USD
EURNZDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:23:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.65477
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.66979
កាត់ចំណេញ
1.67285
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 07:20:32
1.85684
1.87816
1.85283
1.86888
ចំណេញ
0.00 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:20:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.85684
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.85283
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.87816
កាត់ចំណេញ
1.86888
លក់នៅ
0.5
27.09.2021 07:18:16
130.573
129.615
0.000
128.674
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:18:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
130.573
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.615
កាត់ចំណេញ
128.674
លក់នៅ
0.5
27.09.2021 07:07:46
1.89050
1.87831
0.00000
1.87520
ចំណេញ
0.00 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:07:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.89050
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.87831
កាត់ចំណេញ
1.87520
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 07:05:38
1.36186
1.36756
0.00000
1.38346
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 07:05:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.36186
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36756
កាត់ចំណេញ
1.38346
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 06:57:50
1.93852
1.94815
0.00000
1.95838
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 06:57:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.93852
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.94815
កាត់ចំណេញ
1.95838
ទិញនៅ
0.5
27.09.2021 06:53:54
1.25201
1.26326
0.00000
1.27057
ចំណេញ
0.00 USD
USDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 06:53:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.25201
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26326
កាត់ចំណេញ
1.27057