22.09.2021 16:40:03
22.09.2021 17:59:05
ទិញ
0.5
1.36186
1.36446
ចំណេញ
130.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80674851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 16:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
130.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
130.00 USD
22.09.2021 16:32:48
22.09.2021 17:59:03
លក់
0.5
1.674
1.671
ចំណេញ
105.35 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#80734845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 16:32:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:59:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
105.35 USD
22.09.2021 10:04:41
22.09.2021 17:59:00
ទិញ
0.5
1.26122
1.25934
ចំណេញ
-101.86 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80734620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:04:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-101.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:59:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.25934
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-101.86 USD
22.09.2021 10:34:29
22.09.2021 17:58:57
លក់
0.5
1.61868
1.61688
ចំណេញ
65.32 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#80734868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:34:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
65.32 USD
21.09.2021 16:18:20
22.09.2021 08:36:59
ទិញ
0.5
1.26189
1.26264
ចំណេញ
40.57 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80697873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:18:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26264
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
40.57 USD
21.09.2021 15:12:52
22.09.2021 08:36:56
លក់
0.5
1.88455
1.8832
ចំណេញ
48.97 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80689196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:12:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.8832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.97 USD
21.09.2021 16:31:05
22.09.2021 08:36:54
ទិញ
0.5
109.229
109.509
ចំណេញ
127.84 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#80676157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
127.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
109.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
127.84 USD
21.09.2021 10:00:13
22.09.2021 08:36:52
លក់
0.5
1.66907
1.67094
ចំណេញ
-65.62 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#80675413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:00:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-65.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.67094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-65.62 USD
21.09.2021 09:58:35
22.09.2021 08:36:48
លក់
0.5
1.61317
1.61654
ចំណេញ
-122.24 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#80675176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 09:58:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61317
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-122.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-122.24 USD
21.09.2021 07:35:47
22.09.2021 08:36:46
ទិញ
0.5
1.17326
1.1723
ចំណេញ
-48.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80669591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:35:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-48.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.1723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-48.00 USD
21.09.2021 07:33:49
22.09.2021 08:36:43
ទិញ
0.5
0.72744
0.72522
ចំណេញ
-111.00 USD
AUDUSDm
ព្រមព្រៀង
#80669455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:33:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72744
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-111.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.72522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-111.00 USD
21.09.2021 17:08:38
22.09.2021 08:36:40
លក់
0.5
1.28206
1.27918
ចំណេញ
112.57 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#80675883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:08:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
112.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
112.57 USD
21.09.2021 17:50:46
22.09.2021 08:36:34
ទិញ
0.5
149.06
149.568
ចំណេញ
231.94 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80617023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:50:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
231.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 08:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
149.568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
231.94 USD
20.09.2021 09:39:22
21.09.2021 09:33:20
ទិញ
0.5
150.463
149.888
ចំណេញ
-262.40 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80608873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 09:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-262.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
149.888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-262.40 USD
20.09.2021 05:24:18
21.09.2021 09:33:17
ទិញ
0.5
1.37036
1.36789
ចំណេញ
-123.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80597116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:24:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-123.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:33:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-123.50 USD
21.09.2021 07:55:33
21.09.2021 09:33:09
លក់
0.5
1.27649
1.27458
ចំណេញ
74.93 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#80670325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:55:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:33:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
74.93 USD
20.09.2021 10:11:40
21.09.2021 04:17:22
លក់
0.5
1.28093
1.27996
ចំណេញ
37.89 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#80611207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:11:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 04:17:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
37.89 USD
21.09.2021 03:14:48
21.09.2021 03:19:43
ទិញ
0.5
42000
41492
ចំណេញ
-254.00 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80655936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 03:14:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
42000
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-254.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:19:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
41492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-254.00 USD
20.09.2021 12:45:56
20.09.2021 17:29:54
លក់
0.5
1.75518
1.75131
ចំណេញ
150.92 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80617462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:45:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.75518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
150.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.75131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
150.92 USD
20.09.2021 11:22:57
20.09.2021 17:29:24
ទិញ
0.5
1.17097
1.17173
ចំណេញ
38.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80616830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:22:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17097
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.17173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38.00 USD
20.09.2021 14:29:28
20.09.2021 15:33:44
ទិញ
0.25
43838.38
42763
ចំណេញ
-268.85 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80631621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:29:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
43838.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-268.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 15:33:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
42763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-268.85 USD
20.09.2021 14:29:28
20.09.2021 15:01:25
ទិញ
0.25
43838.38
43959
ចំណេញ
30.16 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80614535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:29:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
43838.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 15:01:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
43959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.16 USD
20.09.2021 10:12:47
20.09.2021 11:44:28
លក់
0.25
1.75243
1.75203
ចំណេញ
7.81 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80615742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:12:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.75243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 11:44:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.75203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.81 USD
20.09.2021 10:12:47
20.09.2021 11:05:48
លក់
0.25
1.75243
1.74945
ចំណេញ
58.20 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80611333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:12:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.75243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 11:05:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.74945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
58.20 USD
20.09.2021 06:11:03
20.09.2021 10:00:58
លក់
0.5
1.89514
1.89207
ចំណេញ
111.08 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80600463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:11:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.89514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
111.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:00:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.89207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
111.08 USD
20.09.2021 07:02:31
20.09.2021 10:00:50
ទិញ
0.25
1746
1752.87
ចំណេញ
171.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80606572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 07:02:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
171.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:00:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1752.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
171.75 USD
20.09.2021 06:16:03
20.09.2021 09:07:59
ទិញ
0.5
150.805
150.561
ចំណេញ
-111.04 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80600886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:16:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-111.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 09:07:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
150.561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-111.04 USD
20.09.2021 07:02:31
20.09.2021 08:57:41
ទិញ
0.25
1746
1751.44
ចំណេញ
136.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80599650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 07:02:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 08:57:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1751.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
136.00 USD
17.09.2021 09:06:52
17.09.2021 10:20:52
លក់
0.5
1.27856
1.27864
ចំណេញ
-4.32 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80530344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 09:06:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:20:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.27864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.32 USD
17.09.2021 09:07:30
17.09.2021 10:20:49
លក់
0.5
151.613
151.537
ចំណេញ
34.58 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80530430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 09:07:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.613
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:20:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
151.537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.58 USD
17.09.2021 09:10:28
17.09.2021 10:20:46
លក់
0.5
1.88875
1.88648
ចំណេញ
83.01 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80530634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 09:10:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
83.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:20:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.88648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
83.01 USD
16.09.2021 22:17:42
17.09.2021 08:06:27
ទិញ
0.5
1.37942
1.38057
ចំណេញ
57.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80515494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 22:17:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37942
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
57.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:06:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.38057
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
57.50 USD
16.09.2021 22:16:31
17.09.2021 08:06:23
ទិញ
0.5
1.74879
1.748
ចំណេញ
-31.20 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#80515432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 22:16:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.74879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:06:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.20 USD
16.09.2021 22:16:18
17.09.2021 06:07:58
ទិញ
0.5
1.66154
1.66593
ចំណេញ
155.00 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#80515374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 22:16:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.66154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
155.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 06:07:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.66593
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
155.00 USD
16.09.2021 12:46:33
16.09.2021 18:03:12
លក់
0.5
48048
47581
ចំណេញ
233.50 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80475680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:46:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
48048
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
233.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 18:03:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
47581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
233.50 USD
16.09.2021 17:18:05
16.09.2021 18:03:08
ទិញ
0.5
1754.57
1756.26
ចំណេញ
84.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80504261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:18:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1754.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
84.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 18:03:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1756.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
84.50 USD
16.09.2021 10:12:57
16.09.2021 14:33:53
ទិញ
0.5
1784.04
1774.44
ចំណេញ
-480.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80465277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:12:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-480.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:33:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1774.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-480.00 USD
15.09.2021 14:43:35
15.09.2021 16:57:52
ទិញ
0.5
129.173
129.153
ចំណេញ
-9.15 USD
EURJPYm
ព្រមព្រៀង
#80411697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:43:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:57:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
129.153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.15 USD
14.09.2021 04:29:16
15.09.2021 16:56:52
លក់
0.5
1.87838
1.88886
ចំណេញ
-384.35 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80306013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 04:29:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.87838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-384.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.88886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-384.35 USD
14.09.2021 08:30:52
15.09.2021 16:56:49
លក់
0.5
1.60899
1.61106
ចំណេញ
-75.92 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#80311237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 08:30:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.60899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-75.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-75.92 USD
14.09.2021 06:43:24
15.09.2021 16:56:46
លក់
0.5
1.88346
1.88867
ចំណេញ
-191.10 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80311139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 06:43:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-191.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.88867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-191.10 USD
14.09.2021 04:35:09
15.09.2021 16:56:44
លក់
0.5
1.94423
1.94731
ចំណេញ
-109.57 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#80306503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 04:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.94423
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-109.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.94731
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-109.57 USD
15.09.2021 14:46:46
15.09.2021 16:56:40
ទិញ
0.5
1.26806
1.2718
ចំណេញ
203.67 USD
GBPCHFm
ព្រមព្រៀង
#80411944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:46:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
203.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.2718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
203.67 USD
14.09.2021 04:29:54
15.09.2021 16:56:37
លក់
0.5
1.60281
1.61091
ចំណេញ
-297.12 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#80306078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 04:29:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.60281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-297.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.61091
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-297.12 USD
15.09.2021 14:41:32
15.09.2021 16:56:34
ទិញ
0.5
150.994
151.44
ចំណេញ
203.97 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#80411483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:41:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
203.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
151.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
203.97 USD
15.09.2021 14:45:28
15.09.2021 16:56:30
ទិញ
0.5
1.38249
1.38497
ចំណេញ
124.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80411839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:45:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
124.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:56:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.38497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
124.00 USD
15.09.2021 14:43:18
15.09.2021 14:43:18
ទិញ
0.5
129.175
129.147
ចំណេញ
-12.82 USD
EURJPYm
ព្រមព្រៀង
#80411630
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:43:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 14:43:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
129.147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.82 USD
14.09.2021 04:34:45
14.09.2021 16:20:02
លក់
0.5
1.65881
1.6573
ចំណេញ
53.96 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#80306436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 04:34:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.65881
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:20:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.6573
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
53.96 USD
14.09.2021 15:26:28
14.09.2021 15:57:23
ទិញ
0.5
1782.89
1798.75
ចំណេញ
793.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80340766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:26:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
793.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:57:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1798.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
793.00 USD
14.09.2021 04:32:33
14.09.2021 15:33:40
លក់
0.5
1.38414
1.38914
ចំណេញ
-250.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80306302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 04:32:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-250.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:33:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.38914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-250.00 USD