12.10.2021 17:55:01
13.10.2021 15:39:03
លក់
0.01
1.35954
1.35956
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46651315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
13.10.2021 10:40:01
13.10.2021 15:39:03
លក់
0.01
1.36258
1.35956
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46689403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 10:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
12.10.2021 17:20:03
13.10.2021 15:39:03
លក់
0.01
1.35763
1.35956
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46648311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
13.10.2021 04:55:01
13.10.2021 15:39:03
លក់
0.01
1.36105
1.35956
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46677842
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 04:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.10.2021 13:20:00
13.10.2021 15:39:03
លក់
0.01
1.3641
1.35956
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46701742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 13:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
12.10.2021 15:40:01
12.10.2021 19:54:09
លក់
0.01
1.15347
1.15312
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46634885
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 19:54:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15312
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
12.10.2021 16:10:01
12.10.2021 19:54:09
លក់
0.01
1.15451
1.15312
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46640518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 16:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 19:54:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15312
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.10.2021 16:50:02
12.10.2021 17:17:39
លក់
0.01
1.35913
1.35771
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46644135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 16:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 17:17:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35771
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.10.2021 15:45:01
12.10.2021 16:45:26
លក់
0.01
1.36016
1.35946
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46636378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36016
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.10.2021 16:15:03
12.10.2021 16:45:26
លក់
0.01
1.3616
1.35946
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46641227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 16:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.10.2021 12:25:00
12.10.2021 15:40:53
លក់
0.01
1.36169
1.36024
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46618388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 12:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:40:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.10.2021 12:00:03
12.10.2021 15:40:53
លក់
0.01
1.3599
1.36024
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46616001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 12:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:40:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
12.10.2021 15:10:01
12.10.2021 15:40:53
លក់
0.01
1.36339
1.36024
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46630117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36339
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:40:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
12.10.2021 15:30:06
12.10.2021 15:37:39
លក់
0.01
1.15456
1.15369
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46632338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:30:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15456
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:37:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.10.2021 06:05:00
12.10.2021 15:28:01
លក់
0.01
1.15575
1.15486
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46597007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 06:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:28:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.10.2021 02:05:00
12.10.2021 15:28:01
លក់
0.01
1.1548
1.15486
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46587919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 02:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:28:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
12.10.2021 09:45:02
12.10.2021 15:28:01
លក់
0.01
1.15663
1.15486
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46605407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 09:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:28:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.10.2021 11:15:00
12.10.2021 11:55:28
ទិញ
0.01
1.35777
1.36022
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46611829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 11:55:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.10.2021 00:00:08
12.10.2021 11:55:28
ទិញ
0.01
1.35982
1.36022
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46584120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 00:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 11:55:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
11.10.2021 20:50:01
12.10.2021 02:00:28
លក់
0.01
1.15586
1.15499
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46577779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 20:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 02:00:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
11.10.2021 20:00:01
11.10.2021 22:58:28
លក់
0.01
1.36091
1.35949
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46574644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36091
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 22:58:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
11.10.2021 17:05:01
11.10.2021 20:48:42
លក់
0.01
1.15779
1.15602
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46562597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 20:48:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.10.2021 14:30:03
11.10.2021 20:48:42
លក់
0.01
1.15692
1.15602
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46546617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 14:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15692
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 20:48:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
11.10.2021 12:10:01
11.10.2021 20:48:42
លក់
0.01
1.15596
1.15602
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46536283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 12:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 20:48:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.10.2021 15:40:04
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.03
1.36485
1.36113
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46444003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
06.10.2021 17:15:03
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.01
1.3572
1.36113
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46298417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 17:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
07.10.2021 10:00:04
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.01
1.36017
1.36113
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46341793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 10:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36017
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
07.10.2021 17:50:01
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.01
1.36308
1.36113
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46378611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 17:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
06.10.2021 17:05:02
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.01
1.35546
1.36113
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46297532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 17:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
06.10.2021 22:15:01
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.01
1.35869
1.36113
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46316829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 22:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
11.10.2021 09:35:01
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.03
1.36661
1.36113
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46520762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
07.10.2021 17:10:02
11.10.2021 19:52:52
លក់
0.01
1.3616
1.36113
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46373321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 17:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 19:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.10.2021 17:40:03
11.10.2021 12:07:28
លក់
0.01
1.15725
1.15637
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46461600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 12:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
11.10.2021 09:35:01
11.10.2021 12:07:28
លក់
0.01
1.1582
1.15637
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46520765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 12:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
08.10.2021 17:00:04
11.10.2021 12:07:28
លក់
0.01
1.15626
1.15637
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46455432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15626
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 12:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.10.2021 16:20:03
08.10.2021 16:47:18
លក់
0.01
1.15655
1.15568
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46449757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 16:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 16:47:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.10.2021 15:45:03
08.10.2021 16:19:44
លក់
0.01
1.15751
1.15664
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46445061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 16:19:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.10.2021 11:50:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.05
1.1553
1.15756
ចំណេញ
0.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46263745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 11:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
04.10.2021 18:25:05
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.01
1.1619
1.15756
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46122458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 18:25:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
06.10.2021 13:05:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.05
1.15345
1.15756
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46273919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 13:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15345
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
05.10.2021 06:35:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.01
1.16009
1.15756
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46151191
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 06:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
06.10.2021 09:00:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.03
1.15831
1.15756
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46241631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 09:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15831
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
06.10.2021 10:55:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.03
1.15632
1.15756
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46256078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 10:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15632
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
04.10.2021 16:05:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.01
1.16294
1.15756
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46102047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 16:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
06.10.2021 12:45:00
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.05
1.1544
1.15756
ចំណេញ
0.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46271064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 12:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
05.10.2021 04:20:11
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.01
1.16097
1.15756
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46144933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 04:20:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16097
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
05.10.2021 08:40:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.01
1.1592
1.15756
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46158172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 08:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
06.10.2021 10:15:02
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.03
1.1574
1.15756
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46249063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 10:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.10.2021 15:30:04
08.10.2021 15:30:04
ទិញ
0.01
1.16389
1.15756
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#46097439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 15:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
06.10.2021 15:35:01
06.10.2021 17:03:23
លក់
0.01
1.35865
1.35553
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#46288107
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 15:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 17:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD