លក់
0.08
19.10.2021 13:25:01
1.38260
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38260
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.08
19.10.2021 13:00:19
1.38103
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
0.13 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:00:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38103
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.05
19.10.2021 13:00:00
1.16650
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
0.15 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16650
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.08
19.10.2021 12:20:00
1.37961
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 12:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.05
19.10.2021 10:05:00
1.37802
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.07 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 10:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37802
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.03
19.10.2021 07:30:10
1.16537
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 07:30:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16537
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.03
19.10.2021 06:45:00
1.16445
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 06:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16445
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.03
19.10.2021 04:55:02
1.16355
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 04:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16355
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.01
19.10.2021 04:10:01
1.16257
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 04:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16257
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.01
18.10.2021 19:25:01
1.16159
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 19:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16159
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.01
18.10.2021 15:25:00
1.16070
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16070
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.01
18.10.2021 15:00:00
1.15962
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 15:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15962
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.01
18.10.2021 10:40:00
1.15864
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 10:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15864
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.01
18.10.2021 07:55:00
1.15773
1.16351
0.00000
1.16280
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 07:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15773
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16351
កាត់ចំណេញ
1.16280
លក់
0.05
15.10.2021 17:40:00
1.37645
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.15 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37645
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.05
15.10.2021 14:05:00
1.37490
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.23 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 14:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37490
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.03
14.10.2021 13:15:00
1.37332
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.18 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 13:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37332
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.03
14.10.2021 11:45:00
1.37102
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.25 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37102
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.03
14.10.2021 10:15:00
1.36934
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.30 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36934
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.01
14.10.2021 09:25:00
1.36772
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.12 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36772
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.01
13.10.2021 22:50:00
1.36624
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.13 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 22:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36624
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.01
13.10.2021 16:40:00
1.36454
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.15 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36454
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.01
13.10.2021 16:30:00
1.36279
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.17 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36279
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.01
13.10.2021 16:15:00
1.36130
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.18 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
លក់
0.01
13.10.2021 15:40:00
1.35919
1.37943
0.00000
1.37479
ចំណេញ
-0.20 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35919
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37943
កាត់ចំណេញ
1.37479
ចម្លង
507.15 USD
01.04.2021 02:04:48
0.00%
57.61%
0.00
0.00
ចំណេញ
65.54 USD
JOKERzzZ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 02:04:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
65.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
507.15 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
616.36 USD
24.02.2021 12:53:11
0.00%
104.09%
0.00
0.00
ចំណេញ
119.32 USD
GOLDinDigger
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 12:53:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
119.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
616.36 USD
កាត់ចំណេញ
0.00