23.09.2021 21:08:45
24.09.2021 03:04:25
ទិញ
0.01
1.85113
1.85136
ចំណេញ
0.10 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163753248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 21:08:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 03:04:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.10 USD
23.09.2021 23:00:12
24.09.2021 02:07:46
ទិញ
0.04
1.73717
1.73727
ចំណេញ
0.03 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163756113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 23:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 02:07:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.73727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.28 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.09.2021 17:45:09
23.09.2021 17:58:00
លក់
0.01
0.89683
0.89584
ចំណេញ
0.71 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163746262
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 17:45:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:58:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.71 USD
22.09.2021 21:12:12
23.09.2021 17:45:09
ទិញ
0.01
0.8956
0.89683
ចំណេញ
0.90 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163685834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:12:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:45:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.90 USD
22.09.2021 22:19:46
23.09.2021 04:39:51
លក់
0.01
1.84516
1.84376
ចំណេញ
0.97 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163694975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:19:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 04:39:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.97 USD
22.09.2021 23:00:20
22.09.2021 23:30:01
ទិញ
0.03
1.73812
1.74012
ចំណេញ
4.49 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163698124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 23:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 23:30:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.74012
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
4.49 USD
22.09.2021 22:01:12
22.09.2021 22:12:07
ទិញ
0.01
1.84384
1.84461
ចំណេញ
0.50 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163692737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 22:12:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.50 USD
22.09.2021 21:04:00
22.09.2021 21:59:01
លក់
0.01
1.84544
1.84399
ចំណេញ
1.00 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163684356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:04:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:59:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84399
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.00 USD
22.09.2021 21:07:05
22.09.2021 21:12:12
លក់
0.01
0.89655
0.89561
ចំណេញ
0.67 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163685090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:07:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:12:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.67 USD
22.09.2021 17:33:42
22.09.2021 21:07:05
ទិញ
0.01
0.89574
0.89649
ចំណេញ
0.51 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163671042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 17:33:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:07:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.51 USD
17.09.2021 18:02:30
22.09.2021 17:33:46
លក់
0.01
0.89749
0.89576
ចំណេញ
1.28 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163472920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:02:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:33:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89576
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.28 USD
17.09.2021 17:55:27
22.09.2021 17:33:43
លក់
0.01
0.89665
0.89577
ចំណេញ
0.62 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163472018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:55:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:33:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.62 USD
21.09.2021 21:00:09
22.09.2021 04:31:22
លក់
0.01
1.84756
1.84739
ចំណេញ
0.05 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163627805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 21:00:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84756
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:31:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.05 USD
21.09.2021 23:00:05
22.09.2021 04:08:41
លក់
0.03
1.75033
1.74964
ចំណេញ
1.40 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163630443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 23:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.75033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.74964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
1.40 USD
20.09.2021 23:18:45
21.09.2021 03:28:27
លក់
0.01
1.84693
1.84579
ចំណេញ
0.78 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163574966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 23:18:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:28:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.78 USD
20.09.2021 23:00:15
21.09.2021 01:45:33
ទិញ
0.03
1.75065
1.75104
ចំណេញ
0.70 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#163574711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 23:00:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75065
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 01:45:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.75104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
0.70 USD
20.09.2021 22:35:15
20.09.2021 23:00:23
លក់
0.01
1.84666
1.84643
ចំណេញ
0.10 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163573985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 22:35:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 23:00:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.10 USD
20.09.2021 22:02:59
20.09.2021 22:31:51
ទិញ
0.01
1.84602
1.84661
ចំណេញ
0.37 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163573291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 22:02:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 22:31:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.37 USD
20.09.2021 21:11:25
20.09.2021 21:51:34
ទិញ
0.01
1.84598
1.8469
ចំណេញ
0.61 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163571506
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 21:11:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 21:51:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.8469
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.61 USD
17.09.2021 05:18:45
17.09.2021 18:02:31
ទិញ
0.01
0.89566
0.89746
ចំណេញ
1.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163429831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 05:18:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:02:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.34 USD
17.09.2021 05:19:06
17.09.2021 17:55:28
ទិញ
0.01
0.89565
0.89663
ចំណេញ
0.70 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163429840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 05:19:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:55:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89663
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.70 USD
16.09.2021 21:02:25
17.09.2021 12:54:26
លក់
0.01
1.85497
1.85494
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#163421548
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 21:02:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:54:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
02.09.2021 12:34:57
17.09.2021 05:19:17
លក់
0.01
0.89305
0.89571
ចំណេញ
-2.17 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162908705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 12:34:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:19:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-2.17 USD
08.09.2021 03:29:53
17.09.2021 05:19:08
លក់
0.02
0.89845
0.89565
ចំណេញ
4.28 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163083027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 03:29:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:19:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
4.28 USD
01.09.2021 17:20:47
17.09.2021 05:19:07
លក់
0.01
0.89129
0.89565
ចំណេញ
-3.51 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162871156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:20:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-3.51 USD
31.08.2021 15:40:59
17.09.2021 05:19:07
លក់
0.01
0.88939
0.89565
ចំណេញ
-5.00 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162806744
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 15:40:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88939
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-5.00 USD
02.09.2021 16:41:28
17.09.2021 05:19:07
លក់
0.02
0.89579
0.89565
ចំណេញ
0.08 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162922046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:41:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
0.08 USD
08.09.2021 17:31:56
17.09.2021 05:19:07
លក់
0.02
0.90127
0.89565
ចំណេញ
8.73 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163118913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:31:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
8.73 USD
27.08.2021 20:50:28
17.09.2021 05:19:06
លក់
0.01
0.88504
0.89565
ចំណេញ
-8.43 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162728316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 20:50:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:19:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-8.43 USD
08.09.2021 17:37:10
17.09.2021 05:18:53
លក់
0.02
0.90261
0.89568
ចំណេញ
10.79 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163119639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:37:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
10.79 USD
03.09.2021 22:01:02
17.09.2021 05:18:52
លក់
0.02
0.89724
0.89568
ចំណេញ
2.32 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162981891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 22:01:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.32 USD
02.09.2021 15:10:13
17.09.2021 05:18:52
លក់
0.02
0.89442
0.89568
ចំណេញ
-2.13 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162916622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:10:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-2.13 USD
08.09.2021 11:27:02
17.09.2021 05:18:52
លក់
0.02
0.89989
0.89568
ចំណេញ
6.50 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163098584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:27:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
6.50 USD
01.09.2021 17:38:06
17.09.2021 05:18:51
លក់
0.01
0.89215
0.89568
ចំណេញ
-2.85 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162872127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:38:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-2.85 USD
31.08.2021 09:13:23
17.09.2021 05:18:51
លក់
0.01
0.88822
0.89568
ចំណេញ
-5.95 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162788990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 09:13:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-5.95 USD
31.08.2021 17:34:29
17.09.2021 05:18:51
លក់
0.01
0.89035
0.89568
ចំណេញ
-4.27 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162814296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 17:34:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-4.27 USD
25.08.2021 03:03:34
17.09.2021 05:18:51
លក់
0.01
0.87439
0.89568
ចំណេញ
-16.85 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162622394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 03:03:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-16.85 USD
08.09.2021 17:31:56
17.09.2021 05:18:49
លក់
0.02
0.90127
0.89567
ចំណេញ
8.69 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163118908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:31:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
8.69 USD
08.09.2021 03:29:53
17.09.2021 05:18:49
លក់
0.02
0.89845
0.89567
ចំណេញ
4.24 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163083024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 03:29:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
4.24 USD
08.09.2021 11:27:02
17.09.2021 05:18:49
លក់
0.02
0.89987
0.89567
ចំណេញ
6.48 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163098581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:27:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
6.48 USD
08.09.2021 17:37:10
17.09.2021 05:18:49
លក់
0.02
0.90263
0.89567
ចំណេញ
10.84 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163119637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:37:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90263
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
10.84 USD
02.09.2021 15:10:12
17.09.2021 05:18:48
លក់
0.02
0.89443
0.89567
ចំណេញ
-2.10 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162916613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
03.09.2021 22:01:02
17.09.2021 05:18:48
លក់
0.02
0.89724
0.89567
ចំណេញ
2.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162981884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 22:01:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.34 USD
02.09.2021 16:41:27
17.09.2021 05:18:48
លក់
0.02
0.89579
0.89567
ចំណេញ
0.05 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162922044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:41:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
0.05 USD
31.08.2021 17:34:29
17.09.2021 05:18:47
លក់
0.01
0.89035
0.89567
ចំណេញ
-4.27 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162814294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 17:34:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-4.27 USD
01.09.2021 17:38:06
17.09.2021 05:18:47
លក់
0.01
0.89215
0.89567
ចំណេញ
-2.85 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162872125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:38:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-2.85 USD
02.09.2021 12:34:56
17.09.2021 05:18:47
លក់
0.01
0.89305
0.89567
ចំណេញ
-2.14 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162908702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 12:34:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-2.14 USD
01.09.2021 17:20:46
17.09.2021 05:18:47
លក់
0.01
0.89129
0.89567
ចំណេញ
-3.53 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162871154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:20:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-3.53 USD
27.08.2021 20:08:30
17.09.2021 05:18:46
លក់
0.01
0.88494
0.89567
ចំណេញ
-8.54 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162727546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 20:08:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-8.54 USD
24.08.2021 08:45:49
17.09.2021 05:18:46
លក់
0.01
0.87435
0.89567
ចំណេញ
-16.89 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#162592194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 08:45:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87435
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-16.89 USD