ទិញ
0.01
23.09.2021 21:08:45
1.85113
1.85126
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
GBPSGD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 21:08:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.85113
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.85126
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
23.09.2021 17:58:05
0.89591
0.89559
0.39593
1.39593
ចំណេញ
-0.32 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 17:58:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.89591
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.39593
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.89559
កាត់ចំណេញ
1.39593
ទិញ
0.01
23.09.2021 11:31:13
0.92017
0.92414
0.42020
1.42020
ចំណេញ
3.07 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:31:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92017
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.42020
ចំណេញ
3.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92414
កាត់ចំណេញ
1.42020
ទិញ
0.01
23.09.2021 10:44:26
0.92102
0.92414
0.42101
1.42101
ចំណេញ
2.40 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:44:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92102
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.42101
ចំណេញ
2.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92414
កាត់ចំណេញ
1.42101
ទិញ
0.01
23.09.2021 10:33:51
0.92175
0.92414
0.42172
1.42172
ចំណេញ
1.82 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:33:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92175
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.42172
ចំណេញ
1.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92414
កាត់ចំណេញ
1.42172
ទិញ
0.01
22.09.2021 17:33:42
0.89577
0.89559
0.39573
1.39573
ចំណេញ
-0.21 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 17:33:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.89577
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.39573
ចំណេញ
-0.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.89559
កាត់ចំណេញ
1.39573
ទិញ
0.01
13.09.2021 08:20:21
0.93126
0.92414
0.43128
1.43128
ចំណេញ
-5.70 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:20:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93126
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.43128
ចំណេញ
-5.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92414
កាត់ចំណេញ
1.43128
ទិញ
0.01
13.09.2021 07:04:38
0.93216
0.92414
0.43212
1.43212
ចំណេញ
-6.41 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 07:04:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93216
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.43212
ចំណេញ
-6.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92414
កាត់ចំណេញ
1.43212
ទិញ
0.01
13.09.2021 06:21:22
0.93274
0.92414
0.43276
1.43276
ចំណេញ
-6.87 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 06:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93274
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.43276
ចំណេញ
-6.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92414
កាត់ចំណេញ
1.43276